Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Anny Gonerskiej

Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przygłów 2009r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Anna Gonerska

Szkoła Podstawowa w Przygłowie

Termin odbywania stażu: 01.09.2009r. – 31.05.2012r.

Ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
 • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • Udział w kursie doskonalącym „Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego”, organizowanym przez WODN,
 • Opracowanie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu.
Notatki własne, stosowanie się do poznanych przepisów prawa w trakcie odbywania stażu.Zaświadczenie o ukończonym kursie.

Plan rozwoju zawodowego.

IX

Podczas stażu

IX

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
 • Sporządzenie kontraktu,
 • Opracowanie harmonogramu spotkań,
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna,
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna,
 • Analiza i ocena własnych działań.
Kontrakt, terminarz spotkań, karty obserwacji zajęć, konspekty zajęć, karty pracy, karta samooceny, karta ewaluacyjna. Wg terminarza spotkań
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 • Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, organizowanych przez WODN oraz inne instytucje
 • Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały, lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Podczas stażu
Opracowanie artystycznego programu autorskiego „Mały plastyk”.
 • Opracowanie programu,
 • Realizacja programu,
 • Zorganizowanie wystawy prac dzieci,
 • Podsumowanie i ewalucja.
Program artystyczny „Mały plastyk”, materiały pomocnicze, karta ewaluacyjna, sprawozdanie z odbytej wystawy, udział w konkursach. Rok 2009/20102010/2011, 2011/2012.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 • Analiza literatury fachowej np. artykuły w czasopismach pedagogicznych „Życie Szkoły”, „Edukacja i Dialog” itp.,
 • Śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych,
 • Udział w konferencjach tematycznych,
 • Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
 • Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności,
 • Tworzenie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania klasowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych.
Zbiór materiałów, zaświadczenia, zgromadzona literatura, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne. Podczas stażu
Prowadzenie dokumentacji klasowej.
 • Prowadzenie dzienników zajęć,
 • Opracowanie, narzędzi diagnozujących, testów, , kart obserwacji ucznia,
 • Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami.
Prawidłowo wypełnione dzienniki, karty i arkusze obserwacji dziecka, protokoły. Podczas stażu
Sprawowanie opieki nad studentką odbywającą praktykę w oddziale przedszkolnym.
 • Udzielanie pomocy i wskazówek praktykantce,
 • Prowadzenie zajęć w obecności praktykantki,
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez praktykantkę,
 • Wydanie opinii o pracy studentki.
Scenariusze zajęć, karty obserwacji, kopia umowy, opinii. IX-X 2009r.
Publikowanie własnych prac.
 • Zamieszczanie scenariuszy, konspektów, planu rozwoju w portalach internetowych oraz na stronie szkoły.
Adresy stron internetowych, adres internetowy szkoły. Podczas stażu
§ 7 ust. 2 pkt 2


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.
 • Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach,
 • Poznanie środowiska w jakim żyją, mieszkają dzieci,
 • Praca z własnymi uczniami na temat diagnozowania ich potrzeb, możliwości, oczekiwań
  • Integrowanie zespołu klasowego,
  • Opracowanie kontraktu grupowego,
  • Organizowanie pomocy uczniom z rodzin biednych,
  • Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi,
Karty obserwacji dzieci, ankiety, kontrakt, scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne. Podczas stażu
Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych,
 • Zorganizowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga np., na temat agresji.
Scenariusz zajęć, tematy w dzienniku zajęć Wg potrzeb
Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Realizacja programu artystycznego „Mały plastyk”,
 • Kontynuacja programu „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Przygotowanie dzieci do konkursów międzyszkolnych, gminnych itp.
 • Organizacja wycieczek,
 • Współorganizacja imprez środowiskowych (np. Dzień Rodziny),
 • Zorganizowanie loterii fantowej w oddziale przedszkolnym.
Program kółka plastycznego,Scenariusze,materiały własne, zaświadczenia, sprawozdania, karty wycieczek. Podczas stażu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą.
 • Organizacja spotkań rodziców z logopedą, psychologiem.
Opis i analiza podjętych działań, zgromadzone materiały. Wg potrzeb
Działania charytatywne.
 • Udział wraz z dziećmi w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, patologicznych oraz na rzecz dzieci z Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Tryb.
Opis i analiza podjętych działań. Podziekowania. Wg potrzeb
Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły.
 • Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej,
 • Nawiązanie współpracy z pielęgniarką szkolną (zajęcia profilaktyczne),
 • Uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Sprawozdania z odbytych spotkań, zapisy w dzienniku zajęć. Podczas stażu
Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania klasy i szkoły.
 • Zgłoszenie oddziału przedszkolnego do programu/konkursu: „Dobry pomysł” pod patronatem ING Bank Śląski,
 • Wyszukiwanie sponsorów na rzecz klasy bądź szkoły wśród firm prywatnych, sklepów, rodziców dzieci.
Karta zgłoszeniowa, adresy firm, listy pisane do danych firm, instytucji. Wg potrzeb
Współorganizowanie i udział w konkursach ,imprezach uroczystościach organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje.___________________________

Organizacja współpracy z rodzicami.

 • Przygotowanie dzieci do imprez klasowych:

– „Spotkanie z jesienią”,

  • Mikołajki,
  • Wigilia,
  • Dzień Babci i Dziadka,
  • Walentynki,
  • Dzień kobiet,
  • Święta Zajączka – śniadanie wielkanocne,
  • Dzień Matki i Ojca,
  • Zakończenie szkoły.
 • Przygotowanie dzieci do konkursów, odbywających się na szczeblu szkoły bądź gminy.

_____________________________________________

 • Nawiązanie bliskiego kontaktu z rodzicami,
 • Zawarcie kontraktu z rodzicami,
 • Organizacja spotkań klasowych,
 • Dzielenie się z rodzicami wiedzą i doświadczeniem – pedagogizacja rodziców.
 • Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami, przykładowa tematyka: agresja wśród dzieci, rozwój emocjonalno – społeczny dzieci 5, 6-letnich, rola rozmowy i dialogu w życiu dziecka, rola rodziców w wychowaniu dzieci, zagrożenia związane z mediami i, Internetem, komputerami,
 • Organizowanie imprez, zajęć otwartych dla rodziców,
 • Angażowanie rodziców w sprawy szkoły, oddziału przedszkolnego,
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami,
 • Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców.
Scenariusze imprez,karty ewaluacji, dyplomy, materiały własne.________________________

Kontrakt z rodzicami, protokoły z zebrań klasowych, scenariusze spotkań, referaty,ankiety, harmonogram spotkań.

Podczas stażu______________

Podczas stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej”.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
 • Udział w kursie organizowanym przez WODN.
Zaświadczenie o ukończonym kursie Podczas stażu
Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
 • Przygotowanie konspektów zajęć, programów, planów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych itp.,
 • Przygotowanie referatów i informacji dla rodziców,
 • Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Konspekty zajęć, scenariusze itd., protokolarz z posiedzeń Rady Pedagogicznej Podczas stażu
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na posiedzenia Rady Pedagogicznej
 • Wygłoszenie referatu na Radzie Pedagogicznej wraz z prezentacją multimedialną,
 • Przygotowanie materiałów dla nauczycieli.
Treść referatu, prezentacja multimedialna na płycie CD materiały dla nauczycieli. Podczas stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, encyklopedii multimedialnych.
 • Publikowanie swoich prac, scenariuszy, referatów na stronach www. (np. www.literka.pl).
 • Organizowanie cyklu wyjazdów do Biblioteki Pedagogicznej na zajęcia multimedialne,
 • Wykorzystanie encyklopedii multimedialnych do przygotowania zajęć edukacyjnych.
Wykaz adresów portali edukacyjnych,karty wycieczki, nazwy encyklopedii multimedialnych. Podczas stażu
Podnoszenie swoich umiejętności interpersonalnych.
 • Udział w kursach, szkoleniach,
 • Wykorzystanie pozyskanej wiedzy w praktyce np., podczas integrowania zespołu klasowego.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów,szkoleń. Wg potrzeb
§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
 • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki,
 • Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy.
 • Zastosowanie w praktyce Teorii Wielorakich Inteligencji,
Zaświadczenia, notatki własne, zgromadzone materiały.Literatura przedmiotu, zestawy ćwiczeń, zabaw. Podczas stażu
Dzielenie się wiedzą z rodzicami uczniów oraz z innymi nauczycielami.
 • Prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami oraz na posiedzeniach Rady Rodziców,
 • Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych klas oraz dla rodziców.
Referaty, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, karta obserwacji zajęć. Podczas stażu
Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi.
 • Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas wycieczki,
 • Przeciwdziałanie konfliktom w klasie,
 • Objęcie szczególną pomocą uczniów słabych,
 • Promowanie uczniów zdolnych poprzez udział w konkursach, imprezach,
 • Stosowanie zabaw interakcyjnych w celach polepszenia komunikacji w klasie.
Tekst kontraktu, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy. Podczas stażu
§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły , w której nauczyciel odbywa staż”.

Zadania

Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
 • Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami regulującymi funkcjonowanie szkoły, a przede wszystkim:
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r. nr 51, poz. 458 ze zmianami),
  • Rozporządzenie MENiS z dnia

07 września2004r. w sprawie warunków i

sposobu oceniania, klasyfikowania i

promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzianów i

egzaminów w szkołach publicznych (Dz.

U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046 ze

zmianami),

  • Rozporządzenie MENiS z 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 225 ze zmianami)
 • Analiza Karty Nauczyciela oraz przepisów prawa oświatowego,
 • Szczegółowa analiza Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
 • Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce. Podczas stażu
Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
 • Dokładna analiza dokumentacji szkolnej:
  • Statut Szkoły,
  • Program wychowawczy,
  • Program profilaktyczny,
  • Program Promocji Zdrowia,
  • WSO,
  • Obowiązujące w szkole regulaminy

*Regulamin Rady Pedagogicznej,

*Regulamin Rady Rodziców,

* Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce. Podczas stażu
Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego.
 • Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
 • Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołu międzyprzedmiotowego klas 0-III,
 • Praca w zespole do spraw aktualizacji Programu wychowawczego szkoły.
Notatki własne, protokoły z posiedzeń RP, przygotowanie referatów, czynny udział w aktualizacji programu wychowawczego, Podczas stażu

Opracowała:

Anna GonerskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: