Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

Imię i nazwisko:                              mgr Katarzyna Sobiech

Placówka oświatowa:                     Prywatne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Toruniu

Termin rozpoczęcia stażu:              01.09.2014 r.Czas trwania stażu:                        2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.)

Opiekun stażu:                               mgr Hanna Szefler

 

 

 

………………………………………                                                                                                         ……………………………………

Data zatwierdzenia planu                                                                                                                                                              Podpis i pieczęć dyrektora placówki

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

 

CEL GŁÓWNY:

 1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 1. Uczestnictwo w pracach organów Prywatnego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
 3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

 

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 

 

§ 7 ust. 2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,

a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

 

Lp.

Zadanie do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego – Analiza przepisów prawa oświatowego;- Śledzenie strony internetowej MEN.  Wrzesień 2014Cały okres stażu – Kserokopie aktów prawnych;- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu – Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.  Wrzesień 2014 – Wniosek o rozpoczęcie stażu;- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu – Ustalenie zasad współpracy;- Analiza planu rozwoju zawodowego;- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;

– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.

 

Cały okres stażu (według harmonogramu) – Kontrakt i harmonogram współpracy;- Plan rozwoju zawodowego;- Harmonogram i arkusze hospitacji;- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN – Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;- Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej.  Cały okres stażu – Notatki z form doskonalenia zawodowego;- Konspekt przeprowadzonej rady szkoleniowej
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Cały okres stażu – Zaświadczenia, notatki
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych – Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą;- Ukończenie kursu uprawniającego do nauczania języka angielskiego (FCE).  Październik 2014Cały okres stażu – Dyplom ukończenia studiów podyplomowych- Certyfikat egzaminu FCE
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy – Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;- Czytanie literatury pedagogicznej;- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

 

Cały okres stażu – Materiały oraz pomoce dydaktyczne;- Scenariusze zajęć;- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;- Wykaz przeczytanych lektur
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej – Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami. Cały okres stażu – Dziennik;- Arkusze obserwacji- Zeszyt współpracy z rodzicami
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.

 

Maj 2017 – Teczka zawierająca zebrane dokumenty;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

 

§ 7 ust. 2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 

Lp.

Zadanie do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców – Obserwacja, rozmowy z dziećmi;- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci Cały okres stażu – Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych – Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.  Cały okres stażu – Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem – Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
 • Pedagogika Zabawy Klanza,
 • Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne
 • Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.

 

Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku zajęć;- Scenariusze zajęć;- Dokumentacja fotograficzna;- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci – Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola. Cały okres stażu – Dokumentacja fotograficzna;- Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola – Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).  Cały okres stażu – Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu – Prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci pięcioletnich;- Opieka nad stroną internetową przedszkola www.podmuchomorkiem.eu ;- Tworzenie dekoracji.

 

Cały okres stażu – Dokumentacja fotograficzna;- Wydruki zaktualizowanej strony internetowej
7. Współpraca ze specjalistami – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów. Cały okres stażu – Notatki;- Arkusze obserwacji dziecka
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole – Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku;- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

 

§ 7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

Lp.

Zadanie do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera – Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Cały okres stażu – Zaświadczenia ukończonych kursów
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej – Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.  Cały okres stażu – Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami – Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.

 

Cały okres stażu – Wydruki;- Zaświadczenia o publikacjach
5. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej eTwinnnig – Wyszukiwanie ciekawych programów multimedialnych do opracowywania materiałów zrealizowanych w ramach eTwinning;- Zamieszczanie efektów realizacji projektów na platformie TwinSpace oraz na stronie internetowej przedszkola.  Cały okres stażu – Prezentacje multimedialne;- Wydruki stron internetowych
6. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych – Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami (Paint, Luna Pic, Bomomo, Zoo Burst, Tagxedo, Flash Page Flip)- Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych;- Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach grafiki komputerowej.

 

Cały okres stażu – Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych;- Dokumentacja fotograficzna;- Prace dzieci
7. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego – Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint). Kwiecień – maj 2017 – Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD

 

§ 7 ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

 

Lp.

Zadanie do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami – Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

 

Cały okres stażu – Arkusze obserwacji dzieci;- Wpisy w dzienniku,- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. Cały okres stażu – Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców – Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;- Opracowanie ankiety dla rodziców.  Cały okres stażu – Listy obecności ze spotkań z rodzicami;- Ankieta
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach – Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.  Cały okres stażu – Własne notatki;- Zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej – Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;

– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.

 

 

Cały okres stażu – Wykaz lektur, notatki
6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami – Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola i w gazetce przedszkolnej. 3 artykuły w okresie stażu – Wydruk zamieszczonych publikacji

 

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej

lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

 

Lp.

Zadanie do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
 • Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenia MEN,
 • Ustawa o systemie oświaty,
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

 

Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka – Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków. Listopad 2014 r. – Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków
3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych – Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego;- Prezentacja zmian innym nauczycielom.  Cały okres stażu – Własne notatki
4. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej – Analiza dokumentacji przedszkolnej:
 • Statut przedszkola,
 • Roczne plany pracy,
 • Regulaminy,
 • Programy autorskie.

 

Cały okres stażu – Wykaz dokumentów;- Notatki
5. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań – Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.  Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku;- Notatki

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: