PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: s. mgr Korneliusza Magdalena Tokaj
Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika
ul. Świętego Krzyża 3 36-020 Tyczyn
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012r.-31.05.2015r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Renata Zięba
Dyrektor placówki oświatowej: s. mgr Noemi Małgorzata Pietras

Data zatwierdzenia do realizacji Podpis dyrektora
Lp. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu
i potrzeb placówki i środowiska lokalnego
(§7.ust 1.pkt 1.)
1. Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych:
• Msza Święta
• Zabawa Andrzejkowa;
• Wigilia;
• Jasełka;
• Dzień Babci i Dziadka;
• Zabawa Karnawałowa;
• Dzień Wiosny;
• Zajączek;
• Dzień Służby Zdrowia;
• Święto Konstytucji;
• Dzień Strażaka;
• Dzień Matki;
• Dzień Dziecka;
• Zakończenie Roku i Festyn.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności

Scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych.
Potwierdzenie
współorganizacji

2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§7. ust.1.pkt 2.) 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• kursy, szkolenia, warsztaty

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
• gromadzenie materiałów dydaktycznych;
• studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych;
• odwiedzanie stron internetowych.
Cały okres stażu

Cały okres stażuZaświadczenie ukończenia kursu, potwierdzenie

Zbiór pomocy dydaktycznych
Rejestr biblioteczny, notatki

Wykaz stron internetowych, notatki
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
(§7 ust 1.pkt 3.) 1. Analiza dokumentacji min.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

systematycznie

Zbiór przeanalizowanych dokumentów, notatki

Baza linków www
4. Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7. ust 2. pkt 1.) 1. Współpraca z opiekunem stażu:
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy;
• przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (wnioski z obserwacji);
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie scenariusza zajęć, dokonanie analizy przebiegu zajęć);
• określenie mocnych i słabych stron własnej działalności (autorefleksja).

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

• opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych

• zajęcia otwarte dla rodziców.

3. Publikacja własnych prac
• opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego i scenariuszy zajęć na stronach www (portale dla nauczycieli)

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

5. Opracowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

6. Udział w pracach mających na celu podniesienie estetyki wystroju wnętrz przedszkola:
• wykonywanie dekoracji na uroczystości przedszkolne,
• dekoracja szatni i sali zgodnie z porami roku,
• przygotowanie oprawy plastycznej sali zajęć. Systematycznie

Wrzesień 2012 rok

Wrzesień 2012 rok

Wrzesień 2012 rok

Wrzesień 2012 rok

Dwa razy w roku

Dwa razy w roku

Systematycznie

Cały okres stażu

Raz w roku szkolnym

Cały okres stażu

Systematycznie

Maj 2015

Cały okres stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Kontrakt

Plan Rozwoju Zawodowego

Grafik spotkań

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Własne notatki

Scenariusze zajęć, potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizująca metodą nauczania

Wykonane pomoce dydaktyczne

Lista obecności rodziców, scenariusze zajęć

Publikacje w Internecie

Dziennik lekcyjny, plany pracy

Sprawozdanie

Dokumentacja fotograficzna

5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§7. ust 2 .pkt 2.) 1. Poznanie sytuacji wychowanków
• obserwacja dzieci
• rozmowy z dziećmi
• zebrania z rodzicami
• rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców

2. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy np. wyjścia do parku, teatru, filharmonii.

3. Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych i integracyjnych.

4. Współpraca z rodzicami
• angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola, włączanie w organizację uroczystości, wycieczek
• wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych
• zorganizowanie gazetki informacyjnej dla rodziców (zamierzenia miesięczne, ciekawe artykuły, propozycje zabaw z dziećmi itp.)

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (organizowanie spotkań z Policją, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia itp.).

6. Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną
• zastosowanie różnorodnych technik plastycznych
• eksponowanie prac dziecięcych.

7. Włączenie się naszego przedszkola do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom – Czytające przedszkola”
• wprowadzenie codziennego głośnego czytania dzieciom w przedszkolu (o stałej porze)
• „Czytanie zbliża” – zachęcanie rodziców do czytania dzieciom książek w przedszkolu
• zorganizowanie zbiórki książek dla Domu Dziecka „Podziel się książkami, z których wyrosłeś”
• nawiązanie współpracy z biblioteką
• stworzenie kącika czytelniczego w sali

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Karty obserwacji, notatki, lista obecności z zebrań

Karty wycieczek, wpisy do ewidencji wyjść

Scenariusze imprez, zdjęcia

Zapisy w dzienniku zajęć, artykuły, podziękowania

Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, scenariusze spotkań

Ekspozycje prac dziecięcych

Potwierdzenia obecności, zdjęcia, zapisy w dzienniku
6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7. ust 2. pkt 3.) 1. Wykorzystanie komputera do przygotowania własnego warsztatu pracy:
• opracowanie pomocy dydaktycznych do zajęć przy pomocy komputera
• opracowanie dokumentacji przedszkolnej (plan roczny, scenariusze zajęć, karty pracy) korzystając z komputera

2. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji (materiały z Internetu), środków audiowizualnych (tv, radio, dvd).

3. Publikowanie w Internecie własnych prac dotyczących pracy zawodowej ( opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć)

4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych w celu poszerzenia własnego warsztatu pracy

5. Opieka nad stroną internetową przedszkola

Systematycznie

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

systematycznie
Przygotowane pomoce dydaktyczne, opracowane materiały

Scenariusze zajęć

Wykaz stron internetowych, notatki

Notatki

Strona www
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela
(§7. ust 2. pkt 4) 1. Współpraca z Dyrektorem przedszkola, gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

2. Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie.

3. Pedagogizacja rodziców
• rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
• prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców (informacje bieżące, zamierzenia miesięczne, prace plastyczne dzieci)
• udostępnianie ciekawych opracowań, artykułów ukazujących się w Internecie i w czasopismach przedszkolnych.

Systematycznie

Systematycznie

Cały okres stażu
Poświadczenia dyrektora

Notatki, ksera artykułów, bibliografia

Ksera artykułów, notatki
8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbył staż (§7. ust 2. pkt 5.) 1. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego ( analiza aktów prawnych, analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola).

2. Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki:
• Statut przedszkola;
• Plan rozwoju przedszkola;
• Regulamin Przedszkola
Cały okres stażu
Systematycznie

Cały okres stażu

Zbiór aktów prawnych, notatki

Dokumentacja:
Statut przedszkola
Plan rozwoju przedszkola
Regulamin
Przedszkola

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 z późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647 z późniejszymi zmianami)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: