Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 

mgr Agnieszka Ćmiel

 

nauczyciel wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5

w Lubartowie

Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2009r.

Czas trwania stażu:
01.09.2009r. – 31.05.2012r. (2 lata i 9 miesięcy)Opiekun stażu: Marta
Matyjaszczyk

 

 

 

Posiadane
wykształcenie: wyższe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

A. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.

B. Cele szczegółowe:

1. Umiejętność
organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych
działań, a także oceniania ich skuteczności                  i dokonywania zmian w tych
działaniach.

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

2.
Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości.

3.
Konsultacje z Dyr. Przedszkola w zakresie sfery rozwoju zawodowego.

4.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

5.
Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.

6.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

7.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.

8.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

9.
Organizowanie i planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej.

10.
Ocena skuteczności działań dydaktyczno- wychowawczych.

 

2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i
cywilizacyjnych.

 

1.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

2.
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi.

3.
Współpraca z placówkami kulturalnymi.

4.
Podejmowanie działań uwzględniających współczesne problemy społeczne.

 

 

 

 

3.
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i
informacyjnej.

 

 1. Wykorzystywanie
  technologii komputerowej w pracy dydaktycznej.
 2. Wykorzystywanie  technologii komputerowej w pracy
  indywidualnej z dziećmi.
 3. Uzyskiwanie
  informacji i pomocy dydaktycznych z Internetu.

 

4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań.

 

 1. Gromadzenie
  literatury z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
 2. Samodzielne
  studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej.
 3. Wykorzystanie
  zdobytych wiadomości w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej.
 4. Poszerzanie
  wiadomości i umiejętności o wybrane zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi.
 5. Uczestniczenie
  w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

5.Umiejętność posługiwania się
przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich,                 w
zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 

1.  Przypomnienie przepisów dotyczących systemu
oświaty.

2.
Przypomnienie przepisów dotyczących
realizacji zadań przedszkola.

3.
Doskonalenie znajomości przepisów
dotyczących systemu oświaty.

 

 

 

 

ROZPORZADZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 1 grudnia
2004r.

Dz.
U. Nr 260 z późn. zmianami

 

 

 

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu
pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich
skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt 1).

 

 

 

 

ZADANIA

 

 

FORMY REALIZACJI

 

TERMIN REALIZACJI

 

DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Ÿ Analiza przepisów prawa oświatowego:


Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.,


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela              (Dz. U. 7 lipca 2003r. Nr 118 poz. 1112),


Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli           (Dz. U. Nr 260, poz.2593 z 8
grudnia 2004r.),

Ÿ Konsultacje z
Dyrektorem Przedszkola w zakresie sfery                rozwoju zawodowego. Określenie
drogi rozwoju zawodowego, wstępna analiza planu rozwoju.

 

2009r.
wrzesień

 

wykaz
zebranych
dokumentów

 

2.
Wstępna ocena własnych umiejętności                     i możliwości.

 

 

Ÿ
Autoprezentacja,
określenie rzeczywistych umiejętności, możliwości i potrzeb.

Ÿ
Analiza,
określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Ÿ
Skompletowanie
dokumentów: zdobyte wykształcenie, ukończone kursy, zdobyte osiągnięcia.

 

 

2009r. wrzesień

 

zebrane dokumenty

 

3.
Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

Ÿ Prowadzenie
dokumentacji, gromadzenie dokumentów                  w segregatorach, folderach
komputera: zaświadczeń, świadectw, podziękowań, scenariuszy zajęć, notatek,
zdjęć.

 

na bieżąco

okres stażu

 

zaświadczenia,
świadectwa, podziękowania, scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia

 

4.
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

 

 

Ÿ Nawiązanie
współpracy z opiekunem stażu:

– zawarcie kontraktu, ustalenie zasad
współpracy,

– opracowanie harmonogramu spotkań,

– omówienie i analiza prowadzonych
zajęć.

Ÿ Obserwacja
zajęć i różnych form pracy dydaktyczno -wychowawczej prowadzonej przez
opiekuna.

Ÿ Prowadzenie
zajęć i innych form pracy nauczyciela                        w obecności opiekuna.

 

 

 

 

2009r.

wrzesień

 

 

2
razy do roku

 

2
razy do roku

 

 

kontrakt,
harmonogram spotkań, scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, opinia opiekuna

 

 

5.
Uczestniczenie    w
wewnętrznym

doskonaleniu
zawodowym.

 

 

Ÿ Udział w
doskonaleniu warsztatu pracy wewnątrz placówki:

– aktywny udział w radach
szkoleniowych, warsztatach,

– przygotowywanie materiałów
szkoleniowych,

– uczestniczenie w zajęciach otwartych
prowadzonych przez innych nauczycieli,

– prowadzenie zajęć otwartych dla
nauczycieli i w obecności dyrektora.

 

okres
stażu

 

 

okres
stażu

 

potwierdzenie
dyrektora,

 

zaświadczenia

 

6.  Uczestniczenie   w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

 

 

Ÿ Udział w
kursach, szkoleniach i warsztatach.

 

okres
stażu

 

zaświadczenia

 

7.
Samodzielne wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

 

 

Ÿ Wzbogacanie
własnego warsztatu pracy o ciekawe scenariusze  zajęć, plany pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Ÿ Poszerzanie
zestawu metod pracy z dziećmi zwłaszcza                o metody aktywizujące, zabawy
i ćwiczenia twórcze.

Ÿ Zorganizowanie
kącików tematycznych do zainteresowań                 i  uzdolnień dzieci.

Ÿ Założenie
„Teczki Pomysłów Plastycznych” – gromadzenie
ciekawych pomysłów do twórczości plastycznej,

Ÿ Wzbogacenie
warsztatu pracy o pomoce do zabaw i gier
dydaktycznych.

 

 

 

okres
stażu

 

scenariusze
zajęć

 

 

zdjęcia,
„Teczka
Pomysłów plastycznych”, zdjęcia, opis pomocy do zabaw i gier dydaktycznych

 

8.
Organizowanie             i planowanie pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

 

 

Ÿ Planowanie i
opracowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

– zbieranie wstępnych informacji o
dziecku,

– sporządzanie miesięcznych planów
pracy dydaktyczno – wychowawczej,

– zaplanowanie pracy indywidualnej z
dziećmi,

– opracowanie scenariuszy zajęć
otwartych, spotkań z rodzicami, uroczystości przedszkolnych i grupowych,
wycieczek.

Ÿ Prowadzenie
dokumentacji pedagogicznej: dziennik zajęć, arkusze obserwacji dziecka.

 

okres
stażu

 

zaświadczenie
dyrektora                o prawidłowym
planowaniu              i prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej,
plany pracy dydaktyczno – wychowawczej, scenariusze, karty obserwacji dziecka

 

 

9.
Ocena skuteczności działań dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

Ÿ Rejestrowanie
i monitorowanie postępów i dokonań dzieci: karty obserwacji, prace dzieci.

Ÿ Określenie
słabych i mocnych stron dziecka:

– planowanie pracy indywidualnej,

– podjęcie stosownych działań.

 

pod
koniec każdego półrocza

 

karty
obserwacji dziecka, plany pracy indywidualnej kompensacyjno wyrównawczej,
plany pracy indywidualnej stymulacyjnej

 

II. Umiejętność
uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2
pkt 2).

 

 

 

 

ZADANIA

 

 

FORMY
REALIZACJI

 

TERMIN
REALIZACJI

 

DOWODY
REALIZACJI

 

1.
Poznanie

środowiska
rodzinnego
dzieci.

 

 

Ÿ Poznanie
środowiska rodzinnego dzieci i ich potrzeb rozwojowych (edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych):


uzyskiwanie informacji od rodziców,


obserwacja dziecka.

 

okres
stażu

notatki

 

2.
Poznanie

środowiska
lokalnego.

 

Ÿ Tworzenie
okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego,
instytucji publicznych, pracy ludzi                w różnych zawodach.

Ÿ
Zorganizowanie wycieczek do: Komendy Powiatowej Policji, Siedziby Straży
Pożarnej, Urzędu Pocztowego, Biblioteki Miejskiej, Lubartowskiego Ośrodka
Kultury, księgarni, zakładów usługowych.

Ÿ Udział w
konkursach, imprezach organizowanych przez instytucje lokalne.

 

 

 

okres
stażu

 

 

 

 

scenariusze
wycieczek

 

 

zaświadczenia,
zdjęcia

 

3.
Podejmowanie

działań
na rzecz

pomocy
społecznej.

 

 

Ÿ Udział w
akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

ŸZachęcanie
dzieci do pomagania innym, prowadzenie
pogadanek.

Ÿ
Zorganizowanie i koordynowanie akcji „Książka dla szpitala”.

 

 

okres
stażu

 

opis
działań,

 

 

zdjęcia

 

4.
Promocja

zdrowia
i
bezpiecznego stylu życia.

 

 

Ÿ
Przeprowadzenie cyklu zajęć zachęcających dzieci do dbania  o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ÿ
Zorganizowanie spotkania z lekarzem i policjantem.

Ÿ Udział w
konkursach promujących zdrowie i bezpieczeństwo.

Ÿ Urządzenie
kącików tematycznych.

 

 

2009/2010

 

scenariusze

 

zdjęcia

 

 

 

5.
Podjęcie

działań
propagujących ochronę środowiska.

 

 

Ÿ   Udział dzieci w ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie świata”.

Ÿ Oglądanie
wystaw tematycznych dotyczących ochrony środowiska.

Ÿ Nawiązanie
współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Lubartowskiej: udział w akcji „Sprzątanie
świata”, konkursach, spotkanie z przedstawicielem Związku Gmin Ziemi
Lubartowskiej.

 

 

okres
stażu

 

 

wrzesień
2009, okres stażu

 

opis
działań, zdjęcia.

 

 

 

 

 

III. Umiejętność
wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

 (§7 ust.2 pkt 3).

 

 

 

ZADANIA

 

 

FORMY
REALIZACJI

 

TERMIN
REALIZACJI

 

DOWODY
REALIZACJI

 

1.
Wykorzystywanie

technologii

komputerowej

w
pracy

dydaktycznej.

 

 

Ÿ Opracowanie
komputerowo dokumentacji z realizacji planu rozwoju: scenariusze zajęć,
ankiety, broszurki informacyjnej dla rodziców (tematyka miesiąca, wiersz i
piosenka miesiąca).

Ÿ Tworzenie na
komputerze pomocy dydaktycznych: napisów, obrazków itp.

Ÿ
Współredagowanie gazetki przedszkolnej „Echo przedszkola”.

Ÿ
Zaprojektowanie i wykonanie na komputerze napisów na tablicę informacyjną dla
rodziców, zaproszeń, dyplomów.

Ÿ Organizowanie
pracy indywidualnej z zastosowaniem programów komputerowych (Klik).

 

okres
stażu

 

płyty

z
nagranymi

zdjęciami

 

 

egzemplarz
gazetki przedszkolnej „Echo przedszkola”

 

2.
Wykorzystanie

w
pracy  technologii

informatycznej

i komunikacyjnej.

 

Ÿ Korzystanie z
encyklopedii multimedialnych, stron przeznaczonych dla nauczycieli.

Ÿ Uzyskiwanie
materiałów i pomocy dydaktycznych z Internetu: artykuły, wzory kart –
dyplomów itp.

   

płyty
CD

 

 

IV. Umiejętność
zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w
rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela
zadań. (§ 7 ust.2 pkt 4).

 

 

ZADANIA

FORMY
REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

 

1. Studiowanie

literatury
pedagogicznej, psychologicznej
i dydaktycznej.

 

Ÿ Zapoznanie
się z najnowszą literaturą z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Ÿ Gromadzenie
ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.

 

okres
stażu

 

wykaz

książek,
artykułów, czasopism

 

2.
Poszerzanie

wiadomości

o
wybrane

zagadnienia
dotyczące

pracy
z dziećmi.

 

Ÿ Poszerzanie
wiadomości o wybrane zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi:


adaptacja dzieci trzy- i czteroletnich do warunków przedszkola,


obserwowanie i diagnozowanie dzieci.

Ÿ Poszerzanie
swojej wiedzy pedagogicznej poprzez udział               w kursach, warsztatach,
konsultacje z psychologiem.

 

 

okres
stażu

 

 

 

 

 

 

zaświadczenia

 

3.Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy
dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

 

Ÿ Dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami.

Ÿ Zachęcanie
rodziców do korzystania z biblioteczki przedszkolnej.

Ÿ Wykorzystanie
zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi                            w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.

Ÿ Współpraca z
psychologiem i logopedą przedszkolnym.

 

 

okres
stażu

 

 

 

opis działań

 

 

 

V. Umiejętność
posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż. (§ 7 ust.2 pkt 5).

 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
 

1.
Poznanie

dokumentacji

i
przepisów

oświatowych
regulujących

pracę
przedszkola.

 

 

Ÿ Dogłębne
zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji
przedszkola:


Statut Przedszkola,


Program Rozwoju Przedszkola,


Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego, programy


Ustawa o systemie oświaty,


Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym.

 

 

2009/2010r.

 

wykaz
zebranych dokumentów

 

2. Doskonalenie

znajomości
przepisów dotyczących systemu oświaty.

 

 

Ÿ Analiza
przepisów prawa oświatowego:


Ustawa o systemie oświaty,


Karta Nauczyciela,


Konwencja Praw Dziecka,

Ÿ Śledzenie
zmian zachodzących w prawie oświatowym.

Ÿ Zapoznanie
się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
(rozporządzenie MEN z dnia

1
grudnia 2004r.)

Ÿ Poszerzanie
wiedzy w zakresie prawa oświatowego poprzez udział w kursach, szkoleniach,
konsultacjach z dyrektorem.

 

 

okres
stażu

 

 

 

 

2009/2010r.

 

 

okres
stażu

 

wykaz
zebranych dokumentów

 

 

 

 

 

zaświadczenia
o
ukończeniu

kursów,
szkoleń

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: