Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGOIMIĘ I NAZWISKO: Maria Nowak

PLACÓWKA OŚWIATOWA: Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w…

CZAS TRWANIA STAŻU: od 1.09.2010 r. do 31.05.2013 r.  (2 lata i 9 miesięcy)

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: Beata G.

CELE:
1. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy przedszkola.

3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

L.p. KIERUNKI

ROZWOJU

ZADANIA TERMIN

REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych  z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lubi innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (§ 7.ust1.pkt1.) Ø  Udział w pracach Rady Pedagogicznej,

współpraca z gronem pedagogicznym.

Ø  Współpraca w przygotowaniu uroczystości

przedszkolnych:

a)  Dzień Nauczyciela

b) Przedstawienie Świąteczne

c) Dzień Babci i Dziadka

d) Dzień Matki i Ojca

e) Dzień Dziecka

Ø  Organizacja wewnątrz przedszkolnych

konkursów plastycznych

Ø  Przygotowanie uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”

Ø  Organizacja Uroczystości Święta

Drzewa z udziałem rodziców

Ø  Organizacja Święta Pluszowego Misia

Ø  Organizacja Baliku Karnawałowego z opiekunem stażu

Ø  Współpraca podczas Festynu

Rodzinnego oraz Pleneru Ekologicznego

Ø  Współpraca z rodzicami

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu/wrzesień

10. X. – w okresie stażu

25.XI. –  w okresie stażu

Styczeń 2010r.

W okresie stażu

W okresie stażu

Potwierdzenie obecności

Potwierdzenie współpracy/ scenariusze uroczystości

Potwierdzenie dyrektora

Scenariusz uroczystości

Scenariusz uroczystości

Scenariusz uroczystości

Scenariusz uroczystości

Potwierdzenie współpracy

Plan współpracy z rodzicami

2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych   (§ 7.ust 1.pkt 2.) Ø  Ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla

nauczycieli pracujących w

przedszkolach

Ø  Poszerzanie wiedzy i umiejętności

poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu:

– udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji

– udział w radach szkoleniowych

Ø  Udział w warsztatach metodycznych –

konferencjach

Ø  Tworzenie własnego warsztatu pracy,

materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.

Ø  Ukończenie kursów

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Zaświadczenie ukończenia kursu

Potwierdzenie obecności, własne notatki

Prowadzona dokumentacja

Zaświadczenie, potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, własne notatki

Zbiór pomocy dydaktycznych

Zaświadczenia, notatki własne

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty (§ 7.ust 1.pkt 3.) Ø  Analiza dokumentacji :

– Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem późniejszych zmian

– Karta Nauczyciela

– Ustawa o systemie oświaty

Ø  Zapoznawanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o  stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internet)

Ø  Udział w konferencjach o systemie oświaty

Ø  Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat

Ø  Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

X.2010r.

X.2010r.

X.2010r.

Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne

Zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora

Notatki własne

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu  (§ 7.ust 2.pkt 1.) Ø  Współpraca z opiekunem stażu:

a)      Zawarcie kontraktu

b)      Analiza przygotowanego planu rozwojowego

c)      Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

d)     Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji

e)      Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza

Ø  Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja, opracowanie scenariuszy i ich analiza

Ø  Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności

Ø  Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej – stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

Ø  Zajęcia otwarte dla rodziców

Ø  Opracowywanie pomocy dydaktycznych

Ø  Publikowanie własnych prac:

a)      Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

b)      Publikacja scenariuszy zajęć

Ø  Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć

IX. 2010r.

IX. 2010r.

IX.2010r.

Dwa razy w roku

Dwa razy w roku

Według harmonogramu hospitacji

Systematycznie

Systematycznie

Dwa razy w roku

Systematycznie

I. 2011r.

W okresie stażu

Systematycznie

Kontrakt podpisany przez opiekuna i stażystę

Notatki własne

Harmonogram spotkań

Arkusz obserwacji

Arkusz obserwacji/scenariusz

Arkusz hospitacji

Notatki własne

Scenariusze zajęć

Scenariusz zajęć, lista obecności rodziców

Wykonane pomoce dydaktyczne

Publikacja w Internecie

Publikacja w Internecie

Dzienniki zajęć i inna dokumentacja

5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

(§ 7.ust 2.pkt 2.)

Ø  Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Czerwonaku, w celu organizacji tematycznych spotkań z rodzicami, pomoc w diagnozowaniu dzieci z grupy

Ø  Współpraca z Biblioteką Publiczną, w celu nauczenia dzieci korzystania z biblioteki

Ø  Współpraca ze stowarzyszeniem „Klub Gaja” – organizacja uroczystości „Święto Drzewa”

Ø  Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody „Ćma” – spotkania tematyczne z dziećmi, udział w przedsięwzięciach przyrodniczych

Ø  Współpraca z Nadleśnictwem Łopuchówko – spotkania leśniczego z dziećmi, pomoc przy organizacji uroczystości „Święto Drzewa”

Ø  Współpraca z organizacją „Reba” zbiórka baterii- wspólnie dbamy o środowisko

Ø  Współpraca z Uczelniami Wyższymi-organizacja praktyk dla studentów

Ø  Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych i festynów

Ø  Wielkopolskie Biuro koncertowe

Ø  Szkoła Podstawowa w Czerwonaku- drzwi otwarte dla rodziców i dzieci

Ø  Straż Gminna, Policja – spotkania z  przedszkolakami

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu/

Październik

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu/

Koncerty odbywają się wg planu

W okresie stażu/

Raz w roku

W okresie stażu

Sprawozdanie ze spotkań z rodzicami, notatki własne

Notatki własne, zdjęcia

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości „Święto Drzewa”, scenariusz

Notatki własne, scenariusze

Notatki własne, zdjęcia

Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne, zdjęcia

Notatki własne, potwierdzenie ze szkoły

Notatki ze spotkania, zdjęcia

6. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

(§ 7.ust 2.pkt 3.)

Ø  Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera

Ø  Opracowywanie dokumentów, scenariusz zajęć, arkuszy obserwacji, planów miesięcznych korzystając z komputera

Ø  Opieka nad stroną internetową przedszkola

WWW.przedszkoleczerwonak.pl

Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie

Przygotowane materiały

Opracowane materiały

Strona WWW

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela

(§ 7.ust 2.pkt 4.)

Ø  Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego

Ø  Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin

Systematycznie

Systematycznie

Własne notatki

Własne notatki

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi  systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7.ust 2.pkt 5.) Ø  Udział w konferencjach o systemie oświaty

Ø  Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat

Ø  Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie

Zaświadczenie

Potwierdzenie dyrektora

Umiejętność korzystania z prawa

v  Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)

Zatwierdzony :Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: