Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia – 01 września 2004r.

Wymiar stażu – 2 lata 9 miesięcy

Data zakończenia – 31 maja 2006r.

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, UWAGI
1 2 3 4 5 6

ORGANIZACYJNA

1.Poznawanie procedury awansu zawodowego

Poznawanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

– Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,

– Ustawa z dnia 18 lutego o zmianie Karta Nauczyciela,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 1 grudnia w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli.

– Udział w Radach Pedagogicznych „Zasady awansu zawodowego nauczycieli”.

VIII/IX

2004r.

IX/XI

2004r.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania.

Zaświadczenie.

2. Skorelowanie własnych działań             z zadaniami szkoły Analiza dokumentacji szkoły:- Statutu Szkoły, Programu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Szkoły, harmonogramu szkoleniowych rad pedagogicznych,

– Programu Wychowawczego, planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

IX/X2004r. Notatki, poświadczenia dyrektora szkoły.

3.

Opracowanie

planu rozwoju zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego               i korzystanie                z materiałów informacyjnych przez Internet.

Uczestniczenie              w kursie „Rozwój zawodowy i awans nauczyciela”.

IX 2004r. Plan rozwoju zawodowego, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Uczestniczenie                  w pracach organów szkoły związanych            z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zasad.Aktywny udział              w pracach Rady Pedagogicznej.

Współpraca                       z rodzicami:

– zebrania z rodzicami,

– imprezy szkolne,

– utworzenie galerii przedszkolnej,

– naprawa sprzętu              w sali oddziału przedszkolnego,

– organizacja wycieczek.

Udział w procesie wewnątrzszkolnegodoskonalenia. cały staż Rady szkoleniowe, artykuły, warsztaty, referaty, scenariusze.Plany pracy, referaty, notatki służbowe.

Zeszyt spotkań, zapisy              w kronice, wyciągi                   z protokołów, zdjęcia.

5. Systematyczna współpraca                      ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. – Współpraca                 z władzami samorządowymi. Określenie potrzeb, pozyskanie partnerów do współpracy, pomoc w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych.- Współpraca                  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną                 w Wejherowie, porady.

– Zgłoszenie osób będących w trudnej sytuacji materialnej (dzieci, dorosłych).

– Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Prezentacje, spotkania.

– Współpraca

z Policją.

– Nawiązanie współpracy                       z redakcją miesięcznika „Nasza Gmina” i innymi.

cały staż Potwierdzenia, notatki służbowe, zdjęcia.Potwierdzenia.

Kopie pism.

Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia, zdjęcia.

Potwierdzenia, notatki służbowe.

Zamieszczone publikacje.

Aktualizacja gazetek klasowych, systematyczna prezentacja prac uczniów, wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi. cały staż Zdjęcia, teczki prac uczniowskich, pomoce dydaktyczne.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów. cały staż Zaświadczenia, wyciągi             z protokołów, kserokopie, ankiety, spis literatury, wykaz konsultacji, materiały szkoleniowe, zdjęcia, scenariusze zajęć.
8. Przygotowanie projektu sprawozdania. Skompletowanie                  i ocena wszelkich dokumentów. Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju. Po odby –ciustażu. Sprawozdanie.
1 2 3 4 5 6

OSOBISTA

1.

Dokonanie analizy własnych kompetencji. Skompletowanie             i ocena dokumentów własnej pracy.

Uświadomienie sobie własnych niedoskonałości wymagających poprawy, określenie mocnych i słabych stron.

Autorefleksja.

Po stażu. Schemat analizy kompetencji. Określanie rzeczywistej długości stażu adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości.
2. Poszerzenie wiedzy             i umiejętności                   w procesie aktywnego udziału                              w wewnątrzszkolnym            i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w pracach zespołu samokształceniowego, uczestniczenie                w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach. cały staż Zaświadczenia, plan pracy zespołu samokształceniowego, protokoły spotkań, scenariusze zajęć.
3. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Kursy doskonalące, warsztaty terapeutyczne, edukacyjne. cały staż Zaświadczenia.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Korzystanie                    z zasobów biblioteki szkolnej                             i pedagogicznej, prowadzenie dziennika lektur. Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych.Śledzenie na bieżąco publikacji                      w portalach edukacyjnych Internetu.

Prowadzenie dziennika lektur, udział w konferencjach metodycznych, dyskusjach, konsultacje                        z edukatorami.

cały staż Dziennik lektur.Wydruk komputerowy.

Zaświadczenie z udziału              w konferencjach metodycznych, wykaz konsultacji.

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych działań. Prowadzenie kroniki szkolnej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających                 do przedszkola. cały staż Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, plany zajęć, wyciągi z protokołów.
6. Obserwacja i analiza możliwości dziecka. Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi:- arkusz obserwacji dziecka,

– badanie kompetencji dzieci na podstawie wstępnych i końcowych obserwacji,

– badanie opanowywania przez dzieci założonych umiejętności.

cały staż Sporządzenie bieżącej dokumentacji, wyniki badań.
7. Dzielenie się swoją wiedzą                                i doświadczeniem,            ich promocja. Przygotowanie materiałów szkoleniowych              na posiedzeniach rady pedagogicznej, prowadzenie zajęć otwartych.Publikacje                      w internetowych portalach edukacyjnych. cały staż Referaty, scenariusze zajęć.Opublikowane materiały.
8. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Udział w zajęciach warsztatowych, zgromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena. cały staż Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.
1 2 3 4 5 6

DYDAKTYCZNA

1. Korzystanie z dorobku innych nauczycieli. Obserwacja zajęć innych nauczycieli prowadzonych      metodami aktywnymi. cały staż Prowadzenie udziału              w zajęciach otwartych.
2. Dzielenie się własnymi doświadczeniami. Prowadzenie zajęć otwartych metodami aktywizującymi. cały staż Scenariusz zajęć.
3. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej według nowych rozwiązań. Studiowanie literatury, konsultacje. cały staż Plan wychowawczo-dydaktyczny.
4. Dalsza aranżacja wystroju sali nr 16. Zakup nowych pomocy dydaktycznych niezbędnych                 do prowadzenia zajęć. cały staż Dokumentacja fotograficzna.
5. Opracowanie programu wstępnej adaptacji dziecka 6 – letniego. Spotkania z rodzicami i dziećmi 6 – letnimi rozpoczynającymi uczęszczającymi            do szkoły od nowego roku szkolnego. V/VI2005r. Program wstępnej adaptacji dziecka 6 – letniego              do szkoły.
6. Rozbudzanie                   i rozwijanie zainteresowań teatralnych i filmowych uczniów. Wyjazdy do kina, teatru. Udział                 w przedstawieniach cały staż Zdjęcia, karty wycieczek, potwierdzenia.
7. Udział uczniów               w konkursach. Aktywne uczestnictwo                 w konkursach szkolnych                          i pozaszkolnych, cały staż Wyróżnienia, dyplomy, podziękowania.
8. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie                     z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.Współpraca                     z informatykiem, zapoznanie się                z obsługą drukarki, kserokopiarki, skanera.

Opracowanie, przygotowanie pomocy dydaktycznych                 z wykorzystaniem komputera (Karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy).

Opracowanie cyklu zajęć dla dzieci             6 – letnich.

Udział w kursie komputerowym.

cały staż Scenariusze zajęć, pomoce wykonane na komputerze.Scenariusze zajęć, zdjęcia, rysunki.

Zaświadczenie.

9. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. cały staż Zaświadczenia.
1 2 3 4 5 6
1. Nauczyciela-zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela-wychowawcy. Opracowanie działań wychowawczych dla oddziału przedszkolnego. IX/X2004r.

IX/X

2005r.

IX/X

2006r.

Plan wychowawcy klasy.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Spotkania z rodzicami, przeprowadzanie wywiadów na temat sytuacji materialnej wychowanków, współpraca                         z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ……  . cały staż Terminarz spotkań.Wnioski o udzielenie pomocy materialnej uczniom skierowane               do dyrektora szkoły i opieki społecznej.
3. Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami. Prowadzenie spotkań z rodzicami metodami aktywizującymi. Kontakty i rozmowy indywidualne                    z rodzicami. Utworzenie kącika pedagogicznego              dla rodziców.Prowadzenie zajęć otwartych                    dla rodziców. cały stażwg planu Plan spotkań z rodzicami. Protokoły spotkań, ankiety, referaty, zdjęcia, kronika, notatki z rozmów.Scenariusze zajęć otwartych.
4. Protokoły spotkań, ankiety, referaty, zdjęcia. Wycieczki, imprezy klasowe i szkolne zgodnie                            z kalendarzem imprez. cały staż Potwierdzenia, zdjęcia, karty z kroniki.
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych u uczniów. Studiowanie literatury i prasy fachowej, podmiotowe traktowanie wychowanków, udział w warsztatach.Dokładna znajomość Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Współpraca                            z pedagogiem.

cały staż Dziennik lektur, uwagi, refleksje, zaświadczenia.Plan wychowawczy.

Notatki.

6. Praca z uczniami sprawiającymi  trudności wychowawcze. Analiza przypadku, rozmowy z uczniem, rodzicem, psychologiem, pedagogiem szkolnym. cały staż Opis przypadku, notatka służbowa.

WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA

7. Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, szkolnej, świątecznej. Opracowanie scenariuszy imprez:- Dzień Babci                    i Dziadka,

– Dzień Matki,

– Dzień Ziemniaka, itp.

cały staż Scenariusz imprez, sprawozdania, zdęcia.
8. Kultywowanie regionalizmu. Wycieczka                     do Szymbarka. Wystawka stroju kaszubskiego w kąciku regionalnym, zbieranie eksponatów, piosenek, wierszy. cały staż Lista uczestników wycieczki, zdjęcia wystawy, teksty piosenek, wierszy, zdjęcia z wycieczki.
9. Rozwijanie u dzieci zainteresowań najbliższym otoczeniem, krajem poprzez organizowanie różnych wycieczek, spotkań. Spotkania                             z pracownikami Urzędu pocztowego, placówkach handlowych                     i usługowych , wycieczki                     do skansenu                   we Wdzydzach, wycieczki piesze poza teren szkoły, itp. wg planów pracy wych.-dyd. Notatki ze spotkań, zdjęcia, plany wycieczek
10. Działalność w środowisku lokalnym. Współudział w różnego rodzaju przedsięwzięciach lokalnych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, bal karnawałowy itp. cały staż Zaświadczenia, zdjęcia, sprawozdania, dyplomy, notatki prasowe.
11. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela wychowawcy. Zajęcia prowadzone z całą grupą, zajęcia indywidualne, wyrównawcze, pogadanki, gazetki tematyczne, spacery, wycieczki, uroczystości szkolne, zajęcia otwarte                 dla rodziców.Systematyczny kontakt z logopedą.

Kierowanie dziecka na badania                     do Poradni Psychologiczno

-Pedagogicznej.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

cały staż Wyciągi z protokołów, sprawozdania, kronika, zdjęcia, scenariusze.Materiały do ćwiczeń.

Wniosek, opinia.

KronikaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: