Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Sylwia Kulik – Dzik

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowany na podstawie:

Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 1650)

Art. 9 – 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. – o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1287) – przepisy przejściowe.

Imię i nazwisko: Sylwia Kulik – Dzik

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie

Stanowisko: Nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

  • Jednolite Studia Magisterskie, kierunek: pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej,
  • Kwalifikacyjne czterosemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii,
  • Kwalifikacyjne trzy semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Wczesnej Edukacji,
  • Kwalifikacyjne trzy semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej,

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cele:

  • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.
Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego –  Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa. oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego

–  Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

–  Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach                   i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

–  I semestr roku szkolnego 2019/2020

–  Wrzesień 2019

–  Okres stażu

–  Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

–  Plan rozwoju zawodowego

–  Zaświadczenia

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. –  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

–  Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

–  Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

–  Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

–  Wrzesień 2019

–  Wrzesień 2019

–  Okres stażu

 

–  Na koniec każdego semestru

–  Wniosek o rozpoczęcie stażu

–  Plan rozwoju zawodowego

–  Dokumentacja

–  Sprawozdanie z realizacji planu

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy –  Hospitacje zajęć przez dyrektora.

–  Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

–  Okres stażu –  Scenariusze zajęć
4. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy –  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego       i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).

–  Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

F  Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

–  Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

–  Okres stażu –  Zaświadczenia

–  Referaty

–  Wykaz interesujących książek

–  Wykaz stron internetowych

–  Materiały, pomoce, zdjęcia

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola –  Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.

–  Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.

–  Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz kart diagnozy logopedycznej i integracji sensorycznej dzieci.

–  Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej.

–  Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.

–  Pisanie protokołów.

–  Opracowanie zgodnie z aktualnymi przepisami Statutu Przedszkola.

–  Inne.

–  Okres stażu –  Dzienniki zajęć

–  Plany współpracy

–  Teczka obserwacji dzieci

–  Plany pracy

–  Semestralne sprawozdania

–  Protokoły

–  Statut Przedszkola

 

6. Wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy –  Stosowanie w pracy metod aktywizujących                   i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, klocków Froebla itp.

–  Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.

–  Organizowanie i uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach itp.  – rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.

–  Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki.

–  Okres stażu –  Scenariusze zajęć

–  Zdjęcia, prace plastyczne dzieci

–  Zaświadczenia

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym –  Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc użyteczności publicznej np. Biblioteka Miejska Abecadło , poczta, straż pożarna itp.

–  Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.

–  Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie.

–  Współpraca z logopedą, terapeutą pedagogicznym, psychologiem

–  Współpraca z Biblioteką Miejską Abecadło w związku z kampanią społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” oraz udziałem w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”.

–  Okres stażu –  Notatki

–  Zdjęcia

–  Adnotacja w dzienniku

 

8. Współpraca z rodzicami           i środowiskiem rodzinnym. –  Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

–  Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.

–  Pedagogizacja rodziców.

–  Konsultacje indywidualne z rodzicami.

–  Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.

–  Zajęcia otwarte dla rodziców.

–  Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.

–  Włączanie rodziców do organizowania                           i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

–  Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.

–  Okres stażu –  Zdjęcia

–  Podziękowania

 

9. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy w pracy dydaktyczno –   wychowawczej –  Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

–  Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli.

–  Okres stażu –  Dokumentacja rozporządzeń

–  Notatki własne

10. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy –  Opracowywanie planów wychowawczo – dydaktycznych, scenariuszy zajęć, sprawozdań.

–  Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, podziękowań, zaproszeń.

–  Tworzenie prezentacji multimedialnych.

–  Wykorzystanie tablicy multimedialnej w codziennej pracy: gry edukacyjne, filmy edukacyjne, program WorkSpace.

–  Wykorzystanie tablicy multimedialnej i programów logopedycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapeutycznych.

–  Okres stażu –  Plany zajęć

–  Wzór dyplomu

–  Prezentacje

–  Zdjęcia

11. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy –  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych.

–  Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

–  Okres stażu –  Płyty CD

–  Zdjęcia

12. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym –  Opracowanie dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym za pomocą komputera. –  Okres stażu –  Teczka awansu zawodowego
13. Wykonywanie czynności dodatkowych. –  Prowadzenie gazetki dla rodziców.

–  Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.

–  Udział w komisji socjalnej

–  Udział w zespole Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

–  Organizowanie teatrzyków na terenie przedszkola

–  Okres stażu –  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola

–  Scenariusze uroczystości

–  Zdjęcia

–  Protokoły

§ 8 ust. 3 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami –  Prowadzenie zajęć otwartych dla młodszych stażem nauczycieli.

–  Sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych – pomoc w prawidłowym przebiegu stażu lub praktyk pedagogicznych.

–  Wspólne rozwiązywanie problemów (np. wychowawczych, opracowywanie dokumentów).

–  Udostępnianie młodszym stażem nauczycielom scenariuszy, pomocy dydaktycznych, wysyłanie scenariuszy zajęć do wglądu dla innych nauczycieli, np. przedszkola.edu.pl, edux.pl, 45 minut.pl, profesor.pl, .nauczyciele przedszkola, przedszkola – świat, wychowanieprzedszkolne.pl.

–  Opublikowanie w portalu internetowym „Bliżej Przedszkola” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

–  Okres stażu –  Scenariusze zajęć

–  Informacja dyrektora o powierzonej funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych

–  Rozmowy

–  Adresy stron internetowych

2. Rozwijanie współpracy z nauczycielkami z innych grup –  Opracowanie i poprowadzenie rady szkoleniowej dla grona pedagogicznego w ramach WDN.

–  Wymiana informacji na temat aktywizujących metod pracy.

–  Dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi w trakcie kursów i szkoleń.

–  Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

–  Okres stażu –  Referat

–  Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci –  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

–  Obserwacja dzieci na tle grupy.

–  Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

–  Organizowanie zajęć przy tablicy multimedialnej na interesujące dzieci tematy.

–  Diagnozowanie dzieci pod względem wad wymowy

–  Diagnozowanie dzieci pod względem zaburzeń integracji sensorycznej

–  Okres stażu –  Scenariusze zajęć

–  Bieżące obserwacje

–  Karty pracy

–  Karty obserwacji

–  Karty diagnozy logopedycznej

–  Karty diagnozy SI

2. Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami –  Prowadzenie zajęć wyrównujących i korygujących wszechstronny rozwój dziecka.

–  Prowadzenie terapii logopedycznej

–  Prowadzenie zajęć z elementami terapii integracji sensorycznej

–  Okres stażu –  Karty obserwacji

–  Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.

–  Dziennik pomocy psychologiczno –pedagogicznej

–  Karty badania mowy dzieci

–  Karty diagnozy SI

3. Praca z dzieckiem zdolnym –  Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach(plastycznych, recytatorskich).

–  Przygotowywanie materiałów edukacyjnych wykraczających poza podstawę programową, prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie zainteresowaniami dziecka zdolnego.

–  Prowadzenie zajęć logorytmicznych w ramach rozwijania uzdolnień dzieci.

–  Okres stażu –  Dyplomy, podziękowania

–  Dziennik zajęć logorytmicznych

4. Współpraca z różnymi instytucjami. –  Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską Abecadło w związku z kampanią społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom oraz udziału w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”

–  Nawiązanie współpracy z Domem Małego Dziecka.

–  Okres stażu –  Zdjęcia

–  Zapisy w dzienniku

5. Organizacja konkursów –  Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami konkursów. –  Okres stażu –  Regulaminy, zdjęcia
6. Udział w akcjach charytatywnych –  Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.

–  Zorganizowanie akcji charytatywnej „Dzieci Dzieciom”.

–  Okres stażu –  Zdjęcia
7. Realizacja dodatkowych programów edukacyjnych, profilaktycznych –  Realizowanie programów i projektów proponowanych przez przedszkole i inne instytucje.

–  Realizacja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”

–  Realizacja projektu w ramach ubiegania się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

–  Okres stażu –  Zdjęcia
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Opracowanie innowacji pedagogicznej z terapii integracji sensorycznej połączonej z logopedią –  Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z terapii integracji sensorycznej połączonej z logopedią „Logo- sensoryka dla smyka”

 

–  Okres stażu –  Program

–  Zdjęcia

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu –  Przygotowanie stosownych dokumentów.

–  Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.

–  Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.

–  Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.

–  Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

–  Okres stażu –  Scenariusze zajęć dydaktycznych

–  Potwierdzenie współpracy z nauczycielem stażystą

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych

 

 

 

–  Przygotowanie stosownych dokumentów.

–  Prowadzenie zajęć w obecności studentów.

 

–  Okres stażu –  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
3. Pełnienie zadań przewodniczącego zespołu z Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej –  Aktywny udział w spotkaniach zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, wymiana doświadczeń.

–  Realizacja przydzielonych zadań.

–  Współtworzenie wymaganej dokumentacji.

–  Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.

–  Okres stażu –  Adnotacje w dzienniku

–  Zaświadczenia

–  Zdjęcia

 

 

  • Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

 

 

mgr Sylwia Kulik – Dzik

Zatwierdzam do realizacji

 

Olsztyn, dn.

…………………………………………………………….

podpis i pieczęć dyrektoraByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: