Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego

mgr Joanny Gordziejewskiej

nauczyciela kontraktowego

w Przedszkolu Samorządowym w Miliczu

ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela mianowanego

 

Czas odbywania stażu: 01.09.2008r.  –  31.05. 2011r.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Powinności nauczyciela kontraktowego:§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

 

 

 

 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 

Podstawa prawna Zadania Formy realizacji Termin realizacji  Dowody realizacji
§ 7. ust 2. pkt 1. Organizacja warsztatu pracyPoszerzenie wiedzy
i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu. Podnoszenie poziomu pracy przedszkola.

Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej

Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie proponowanych zadań

Współpraca
z rodzicami.

Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
Ewaluacja własnych działań

*Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.*Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

*Współpraca z opiekunem stażu.

– Zawarcie kontraktu.

– Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

*Ukończenie kursów dla nauczycieli.

*Udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola,

*Udział w pracach zespołu samokształceniowego.

*Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

*Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.

*Opracowywanie materiałów na Rady Szkoleniowe.

*Samokształcenie – zapoznawanie się

z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin, oraz z publikacjami z internetu.

*Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

* Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje , opracowanie konspektów zajęć, ich analiza.

* Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacje , opracowanie konspektów zajęć, ich analiza.

*Wdrażanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

*Organizowanie  uroczystości grupowych:

Pasowanie na przedszkolaka

Andrzejki

Mikołajki

Jasełka -Spotkanie opłatkowe

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny

Szukanie Wielkanocnego Zajączka

Dzień Mamy i Taty

Dzień Dziecka

* Pomoc w przygotowaniu imprez międzyprzedszkonych np. Spartakiada,

* Pomoc podczas organizacji Festynu Rodzinnego, Rajdu Rowerowego itp.

*Wzbogacanie sali przedszkolnej w zabawki (lalki, klocki, gry, układanki itp.)

 

*Wykonywanie dodatkowych zadań

w przedszkolu:

-współprowadzenie i opracowywanie materiałów do gazetki przedszkolnej dla rodziców

-opieka nad wystrojem holu w przedszkolu

*Współpraca z Oddziałem Dziecięcym

Biblioteki Publicznej w Miliczu

*Powiększanie przyprzedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce pedagogicznej, psychologicznej, dydaktycznej.

*Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,

*Opracowywanie planów współpracy z rodzicami na każdy rok przedszkolny,

*Organizowanie spotkań grupowych dla rodziców

*Włączanie rodziców w realizację zadań  planu pracy dydaktyczno –wychowawczego (czytanie dzieciom bajek w oparciu o akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, pomoc przy organizowani imprez grupowych, sponsorowanie pomocy dydaktycznych i słodyczy, wykonywanie dekoracji)

*Analiza dokumentacji, kart zapisów dzieci do przedszkola, rozmowy z rodzicami

* Obserwowanie dzieci w przedszkolu i poza nim (wycieczki, spacery itp.)

*Ewaluacja ankiet z zajęć adaptacyjnych

* Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Sierpień 2008 r.Wrzesień 2008 r.

Wrzesień 2008 r.

1 raz w miesiacu
i według potrzeb

Cały okres stażu

Według potrzeb

Systematycznie

3 razy w ciągu półrocza

3 razy w ciągu półrocza

Według harmonogramu hospitacji.

Systematycznie

Praca ciągła

Praca ciągła

Praca ciągła

W miarę możliwości

Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie, według potrzeb

Systematycznie

Systematycznie

Według potrzeb
Systematycznie

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowegoKontrakt

Grafik spotkań

Zaświadczenia z kursów

Potwierdzenie obecności

Opracowane materiały

Wykaz lektur oraz publikacji

Własne notatki

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Potwierdzenia

Scenariusze zajęć

Scenariusze imprez

Potwierdzenie opiekuna stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu

Opracowane materiały, artykuły, zdjęcia

Potwierdzenie współpracy

Opracowane referaty

Lista obecności rodziców, plany współpracy, scenariusze zajęć

Potwierdzenie obecności
Analiza zebranych informacji o wychowankach

Zeszyt obserwacji

Ankieta
Własne notatki, arkusze samooceny

 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego, oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 

Podstawa prawna Zadania Formy realizacji Termin realizacji  Dowody realizacji
§ 7. ust 2. pkt 2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieciUwzględnianie współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i instytucjami wspierającymi oświatę.

*Wdrażanie przedszkolnego programu profilaktycznego „Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć”,*Opracowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

*Opracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych i prowadzenie zajęć indywidualnych.

*Wdrażanie przedszkolnego Systemu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Dzieci w Przedszkolu Samorządowym
w Miliczu.

*Przygotowywanie dzieci do wybranych konkursów muzycznych, plastycznych itp.

*Organizowanie wycieczek dla dzieci do środowiska lokalnego: wyjścia do parku, do instytucji publicznych ( Urzędu Miasta  i Gminy Milicz, Straży Pożarnej, Apteki, Lasu, Sadu, Policji,  itp.).

*Prowadzanie zajęć w oparciu o projekt edukacyjny „Sprawny przedszkolak” mających na celu rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień sportowych.

*Wdrażanie programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu
„Nie pal przy mnie”

*Przeprowadzenie zajęć na temat wyrażania swoi emocji i nastrojów w grupie rówieśniczej

*Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego: Ośrodek Kultury, Policja, Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Centrum Stomatologiczne –prewencja i profilaktyka zdrowia

Praca ciągłaPraca ciągła

rok 2009/2010

Praca ciągła

Praca ciągła

Systematycznie

Systematycznie

Według potrzeb
Według potrzeb

Praca ciągła

Scenariusze zajęć, potwierdzenie opiekuna stażuScenariusze zajęć

Scenariusz zajęć

Udział dzieci
w konkursach, dyplomy

Zapisy w dzienniku zajęć, karty wycieczek

Własne notatki

Scenariusze zajęć

Zapisy w dzienniku zajęć

Własne notatki
scenariusze zajęć

Potwierdzenie współpracy

 

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej

i komunikacyjnej.

 

Podstawa prawna Zadania Formy realizacji Termin realizacji  Dowody realizacji
§ 7. ust 2. pkt 3. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej.Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
*Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych.*Publikowanie własnych prac.

* Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;

* Publikacja scenariuszy zajęć.

* Publikacja referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.

 

*Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, dyplomów, ankiet, zaproszeń, podziękowań, artykułów do gazetki, karty pracy, obserwacji, materiałów do ćwiczeń, dekoracji tematycznych, referatów itp.

SystematycznieW okresie stażu

Praca ciągła

Praca ciągła

Przygotowane materiały
Opracowane materiały
opracowania na stronach wwwOpracowane materiały

 

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

 

Podstawa prawna Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
§ 7. ust 2. pkt 4. Działania wspomagające rozwiązywanie problemów
z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.Stosowanie  nowych rozwiązań metodycznych

w inspirowaniu twórczej aktywności dzieci

Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną

Rozpoznawanie problemów dziecka i rozwiązywanie ich za pomocą odpowiednich strategii.

*Opracowywanie własnych narzędzi do prowadzenia obserwacji dziecka.*Analizowanie wytworów pracy dzieci.

*Przeprowadzenie oceny dojrzałości szkolnej za pomocą „Arkusza oceny dojrzałości” -B. Janiszewskiej.

*Aktywna współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Przygotowywanie dzieci do udziału
w różnych konkursach, turniejach, przeglądach, spartakiadach itp.

*Kierowanie na badania i terapię do specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog, laryngolog, okulista) dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

– Prowadzenie ćwiczeń i zajęć z dzieckiem według wskazówek poradni.

*Zorganizowanie spotkania dla rodziców
z psychologiem, pedagogiem.

*Współpraca  z: Ośrodkiem Opieki Społecznej,  Centrum Pomocy Rodzinie

w Miliczu, Punktem Konsultacyjno –Interwencyjnym dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.

*Przeprowadzenie zajęcia  pt. „Przestrzeganie praw dziecka w domu”

*Pomoc dzieciom z ubogich rodzin –organizowanie pomocy socjalnej.

Systematycznie
Rok 2009/2010Według potrzeb

Praca ciągła

Według potrzeb

Systematycznie

Rok 2009/10
Rok 2010/11
Według potrzeb

W okresie stażu

Karty obserwacji,Arkusz oceny dojrzałości szkolnej

Zdjęcia, dyplomy, podziękowania
Wnioski do Poradni
Opinie o dzieciach
Potwierdzenie opiekuna stażu
Zaświadczenia

Scenariusz, rysunki dzieci

 

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

 

Podstawa prawna Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
§ 7. ust 2. pkt 5. Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.Posługiwanie się przepisami dotyczącymi  pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania przedszkola
*Znajomość dokumentacji i umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty:- Rozporządzenia MEN z 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

– Karta Nauczyciela,

– Ustawa o systemie oświaty.

*Opracowanie dokumentacji koniecznej
do rozpoczęcia stażu.

*Stosowanie i wdrażanie przepisów prawa oświatowego: statut przedszkola, plan pracy dydaktyczno –wychowawczej na aktualny rok, regulamin placówki, regulamin bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, regulamin dotyczący organizacji imprez i wycieczek, organizacja awansu zawodowego.

* Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

*Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej
i elektronicznej oraz różnych artykułów związanych z tym tematem

W okresie stażuSierpień 2008 r.

Wrzesień 2008 r.

W okresie stażu

Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażu

Własne notatkiPotwierdzenie opiekuna stażu o analizie dokumentów Potwierdzenie opiekuna stażu, arkusz analizy pracy własnej, karty wycieczek,

Sprawozdania

Potwierdzenie opiekuna stażu
Zgromadzone przepisy, artykuły

Opracowała: mgr Joanna Gordziejewska

Zatwierdzam do realizacji:

……………………………………                                                                                                                   …..…………………………………………                                                                                                                         

data i podpis Dyrektora                                                                                                                                          podpis nauczycielaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: