Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

 

 

 

Imię i nazwisko: Marzena Siatkowska

Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”

ul. Szkolna 16/18

96-320 Mszczonów

Dyrektor: Mariola PosmykData rozpoczęcia stażu: 1.09.2015r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

 

 

 

Cel główny:

 

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
  2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej

prowadzenia.

  1. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych

i higienicznych warunków pracy.

  1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych

nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.

  1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
  2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnym

oraz w ramach samokształcenia).

 

 

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

 

&6 Ust.2 pkt.1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

 

 

DZIAŁANIA   I         ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI  TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się         z procedurą awansu zawodowego – analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. – krótkie notatki           z analizy przepisów  – napisanie planu rozwoju zawodowego

 

1.09.2015r. i na bieżąco

 

2. Nawiązanie współpracy               z opiekunem stażu

 

 

 

 

 

– rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,              – zawarcie pisemnego kontraktu
z opiekunem.
– opracowanie zasad współpracy oraz harmonogramu spotkań,

-podpisany kontrakt

Wrzesień 2015 i na bieżąco przez okres stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. 
– zredagowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
– poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2015 r.
4. Poznawanie zasad funkcjonowania                i organizacji przedszkola

 

analiza dokumentacji przedszkola:              * Statut Przedszkola, * Plan wychowawczy przedszkola,

* Plan profilaktyczny

– udział w zebraniach Rad  Pedagogicznych

 

– sporządzenie notatki                      z dokumentacji   przedszkola

– czynny udział           w zebraniach Rady  Pedagogicznej

 

Cały okres stażu.
5. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 

– zapoznanie się         z  programami realizowanymi

w placówce

 

– zapis                      w dokumentacji przebiegu stażu Wrzesień 2015r.
6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 

– udział w szkoleniu BHP,

– praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy

 

– zaświadczenie o odbytym szkoleniu lub kserokopia W wyznaczonym terminie
7. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej         w przedszkolu dokumentacji – dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć,

– przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych,

– projektowanie planów miesięcznych,

– wypełnianie arkusza obserwacji dzieci

– zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu

– wpisy w dziennikach zajęć,

– wydruki planów miesięcznych,

– scenariusze z przeprowadzonych zajęć

 

Cały okres stażu.
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.

 

– teczka stażysty: sprawozdania, scenariusze, notatki itp. Cały okres stażu.
9.  Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego – przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju

 

– pisemne sprawozdanie Maj 2016r.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji

 

– pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu Maj 2016r.

 

 

 

 

 

&6 Ust.2 pkt.2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.

 

 

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

 

– przygotowanie        i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu – zgromadzone scenariusze  Systematycznie przez cały rok
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym i samokształceniu

 

– uczestnictwo         w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach, warsztatach.

– udział w radach pedagogicznych

– czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów pedagogicznych

 

– zaświadczenia        o ukończonych kursach,

– potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu,

– bibliografia

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

3. Dzielenie się posiadaną wiedzą     z innymi nauczycielami – publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie

 

– portale internetowe,

– plan dostępny        w dokumentacji przedszkola

Na bieżąco przez okres stażu
4. Tworzenie kroniki prowadzonej grupy – wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci

 

– zapis zdjęć na płycie CD Cały okres stażu
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. – przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,

– przygotowanie materiałów na zajęcia

– wykorzystywanie Internetu jako źródła pomocy dydaktycznych.

– teczka stażysty z przykładami materiałów,

– płyty CD z zapisem elektronicznym.

Cały okres stażu

 

&6 Ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

 

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMA REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami – organizacja spotkań z rodzicami,

– indywidualne rozmowy  mające na celu lepszą współpracę.

– organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców.

– współpraca przy organizowaniu wycieczek, imprez

 

– notatki z zebrań i rozmów indywidualnych, lista obecności wrzesień 2015 – maj 2016 r.
2. Pogłębianie wiedzy

i umiejętności

w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci

– stała obserwacja dziecka,

-rozmowy indywidualne

z dzieckiem,

– czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

 

– notatki

– arkusze obserwacji

– rejestr przeczytanych pozycji

Cały okres stażu
3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych                i otwartych – włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych  w przedszkolu,

– udział

w wycieczkach przedszkolnych         z dziećmi                   i rodzicami.

 

– potwierdzenie nauczyciela współpracującego

– zdjęcia

Cały okres stażu

 

 

&6 Ust. 2 kpt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

 

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć   w obecności opiekuna stażu – przygotowanie scenariuszy zajęć

– prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu

– omówienie zajęć

 

– scenariusze zajęć

– notatki opiekuna stażu na scenariuszach zajęć

Raz w miesiącu wrzesień 2015r.- maj 2016r.
2. Obserwacja zajęć powadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

 

– obecność                 i obserwacja zajęć

-omawianie zajęć

– notatki własne

– scenariusze zajęć

– wnioski                   z obserwacji

Okres stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

 

– uwzględnienie opinii opiekuna       w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi – wprowadzenie udoskonaleń            w prowadzeniu zajęć Wrzesień 2015r.- maj 2016r.

 

 

 

 

………………..

Podpis stażysty

 

………………..

Podpis opiekByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: