Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego. -Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.- Plan rozwoju zawodowego.  IX 2010  Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. -Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.-Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury.-Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych   okres stażu  Zaświadczenia, materiały metodyczneWykaz literatury
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań -Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Spotkanie przy choince”- Opracowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu plastycznego „Moja kraina ekologiczna’ 2010,2011,2012Kwiecień 2011 Projekt, scenariusze zajęć, wytwory prac dziecięcych, inscenizacjaRegulamin konkursu, zaproszenia, zdjęcia do kroniki, promocja na szkolnej stronie
Opracowanie i przeprowadzenie gminnego  konkursu recytatorskiego związanego z tematyką ekologiczną „Ekologiczny wierszokleta”- Opracowanie i przeprowadzenie ”Przedszkolnego Pikniku Rodzinnego na sportowo” 2010/2011Maj lub czerwiec 2011,2012,2013 Regulamin konkursu, zaproszenia, zdjęcia do kroniki, promocja na szkolnej stronieScenariusz , zdjęcia, promocja w lokalnej gazetce i na szkolnej stronie internetowej
Współpraca z rodzicami, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola – Prowadzenie kącika-gazetki ściennej dla rodziców „Czego uczę się w przedszkolu” oraz dbanie o estetyczny wizerunek przedszkola, prowadzenie kroniki przedszkolnej- Uroczystości przedszkolne  Systematycznie w okresie stażu  Sprawozdania, zdjęcia, scenariusze

§ 8 ust.2.pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej -Ukończenie kursu komputerowego: „Oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w nauczaniu przedszkolnym. Przykłady zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej”- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia 2010/2011 Zaświadczenie, potwierdzenie dyrektora szkoły
Wykorzystanie komputera do opracowywania dokumentów szkolnych, przedszkolnych, i innych materiałówKorzystanie z Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w życiu codziennym:-Założenie poczty internetowej w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami-Uaktualnianie strony przedszkola- zamieszczanie informacji i ogłoszeń dla rodziców   Okres stażu Okres stażuRok szkolny 2010/2011

2011/2012

2012/2013

 Potwierdzenie dyrektora szkołyPotwierdzenie dyrektora szkołyPotwierdzenie dyrektora , adres strony

§ 8 ust. 2.pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych,  WDN  Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Dzielenie się zdobytą wiedzą na różnych formach doskonalenia zawodowego (przeprowadzenie rady szkoleniowej) Raz w roku szkolnym Potwierdzenie dyrektora szkoły, lista uczestników, scenariusze, opinie, wnioski.
Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie placówki Według kalendarza imprez Zdjęcia, notatka w prasie, kronika, scenariusze, strona internetowa przedszkola.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, pedagogizacja rodziców 1 raz w semestrze lista obecności rodziców, scenariusz, notatki, teksty referatów.
Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy, referatów Rok szkolny 2010/20112011/2012 Publikacja w Internecie

§ 8 ust.2pkt.4aOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie programu działań wychowawczych Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego w przedszkolu „Jestem wesołym przedszkolakiem” Rok szkolny 2010/2011 Program działań, ewaluacja,
Opracowanie i wdrożenie programu ekologicznego  dla dzieci z oddziału przedszkolnego Rok szkolny 2010/2011 Program działań, ewaluacja

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w naszej szkole i gminie. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych i innych  Okres stażu Potwierdzenie, dyplomy uczestnictwa, nagrody
Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą. -Czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, gości zaproszonych,- Zgłoszenie przedszkola do ogólnopolskiego  programu „Klub Czytających Przedszkoli” Codziennie przez okres stażuRok szkolny 2010/2011  Zdjęcia, kronika, notatki w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem Organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych i społecznych oraz do kina, teatru Według harmonogramu Karty wycieczek, zdjęcia, promocja w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły
 Praca na rzecz szkoły -Współredagowanie dodatku do gazetki szkolnej  pod nazwą Mały KRZYMOWIACZEK” Wydawanie biuletynu dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego „Przedszkolaczek- Krzymowiaczek-prowadzenie Kroniki Szkolnej  Raz w miesiącu przez okres stażu2x w semestrzeOkres stażu  Dodatki i biuletyny,Kronika szkolna, zapis w protokole

§8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z rodzicami, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola -Plan współpracy z rodzicami- Uroczystości przedszkolne i szkolne- Zajęcia otwarte- Pedagogizacja rodziców Zgodnie z planem współpracy z rodzicami, potrzebami Scenariusze, lista obecności, arkusze ewaluacji zajęć
Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami -współpraca z- Policją-Kołem łowieckim-Strażą pożarną

-Miejską Biblioteką Publiczną

-Pielęgniarką szkolną

 Okres stażu Scenariusz wspólnych spotkań, kronika przedszkolna, wzmianka w gazetce lokalnej i na szkolnej stronie internetowej

§ 8 ust.2 pkt.4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Promocja placówkiw środowisku -Organizacja gminnych konkursów plastycznych-Uczestnictwo w gminnych konkursach przedszkolnych (plastyczne, sportowe)  Okres stażu ZdjęciaPotwierdzenie dyrektoraArtykuły w gazetce lokalnej, na stronie internetowej
Publikacja artykułów promujących szkołę Umieszczanie artykułów w gazecie lokalnej Okres stażu Potwierdzenie dyrektora,artykuły z gazety
Osiągnięcia w pracy zawodowej. Podziękowania, dyplomy, nagrody. Okres stażu Podziękowania, dyplomy, nagrody.

§8 ust. 2 pkt5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych  Okres stażu   Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów.

 

Opracowała:                                                                                                 Zatwierdzam do realizacji

Iwona SurmaczByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: