Plan rozwoju zawodowego na mianowanego

Plan Rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego
się o stopień nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aneta
Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (09.09.2011 – 09.06.2014r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:
Data rozpoczęcia stażu: 09.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 09.06.2014r.

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
– Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN
-Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
-Udział w różnego rodzaju pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności (warsztaty metodyczne, kursy doskonalące)
-Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
-Studiowanie czasopism i literatury pedagogicznej
-Śledzenie stron internetowych

3. Nawiązywanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
-Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
-Analiza i ocena działań

4. Aktywne uczestnictwo w WDN
– Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
-Opracowanie pisemnych materiałów do narad i szkoleń wynikających z rocznego programu rozwoju przedszkola5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
-Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
-Wpisy w dzienniku zajęć
-Założenie i prowadzenie zeszytów współpracy z rodzicami
-Założenie i prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka,
-sporządzanie miesięcznych planów pracy

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
-Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach,
-Kontakty z rodzicami (zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i ich potrzeb)
-Konsultacje z innymi nauczycielami

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
-Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
-Nawiązywanie współpracy wg potrzeb
-Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
-Nawiązywanie współpracy z biblioteką, Urzędem Gminy, GOK, instytucjami lokalnymi, Strażą Pożarną
-Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej (poczta, apteka, sklep samoobsługowy, krawcowa, itp.)

5. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
-Wyszukiwanie sponsorów, aktywny udział w kiermaszach

6. Praca z dziećmi z trudnościami
-Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

7. Opieka nad dziećmi zdolnymi
-Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
-Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi

9. Współpraca z innymi nauczycielami
-Nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek

10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
-Studiowanie literatury, udział w warsztatach, surfowanie w Internecie

11. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje -Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 3)

1. Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela
-Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
-Wykorzystywanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: plany miesięczne, karty pracy, zaproszenia, itp.
-Komputerowe opracowywanie: scenariuszy zajęć, przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, kolorowanki, historyjki obrazkowe, sylwety, itp.), przygotowywanie referatów i informacji dla rodziców
-Korzystanie z Internetu (wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
-Opracowywanie materiałów do gazetki, redagowanie i wydawanie gazetki „Nowinki z przedszkola”
-Wymiana doświadczeń z nauczycielkami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
-Tworzenie prezentacji multimedialnych

2. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego -Wykorzystywanie Internetu jako źródło wiedzy w poznaniu u gromadzeniu wybranych przepisów i aktów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego
-Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl i innych
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela
-Dokumentowanie przebiegu stażu

3. Publikacje w Internecie
-Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej:
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie
-Zamieszczanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej: scenariuszy, karty pracy, kolorowanki, referaty, historyjki obrazkowe, ilustracje, itp.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 4)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
-Studiowanie literatury przedmiotu
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
-Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami regulującymi funkcjonowanie przedszkola
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty Karty Nauczyciela
-Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
-Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Plan zatwierdzono do realizacji: Zatwierdziła:

Sporządziła:Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: