Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(Dz. U. Z 2018 r. poz. 967)

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sz……..

Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr XXXXX

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2018 r. – 31.05.2021 r.)Dyrektor placówki oświatowej: mgr XXXXXXX

Cele:

 • podniesienie jakości warsztatu pracy własnej oraz placówki

 • rozwijanie umiejętności zawodowych

 • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 

Zadania

do realizacji

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Formy realizacji

1.

Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Zapoznanie z aktualną dokumentacją regulującą pracę placówki:

 • statut

 • regulaminy i procedury

 • plany, programy, koncepcje

2. Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i uwzględnienie ich w planie.

3. Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego.

Termin

VIII 2018 r.

VIII 2018 r.

VIII 2018 r.

31. VIII 2018 r.

Sposób dokumentowania

Wydrukowane fragmenty ustawy i rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli

Notatki własne

Kopia planu rozwoju zawodowego

Potwierdzenie Dyrektora

Zadania do

realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 3 pkt 1.

 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.

2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.

3. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy

4. Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.

5. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.

6. Opracowanie prezentacji multimedialnych.

1. Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.

2 a) Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych – stosowanie takich metod jak:

 • burza mózgów

 • mapa pojęciowa

 • stacje zadaniowe

 • drama

 • metody ewaluacyjne

 • metody integracyjne

 • projekt

 • Metoda Dobrego Startu

 • Pedagogika zabawy

 • Gimnastyka twórcza R. Labana

 • inne

 • Ruch Rozwijający W. Sherborne

b) Stosowanie metody TPR (Total Physical Response) podczas zabaw i zajęć prowadzonych w języku angielskim.

c) Wykorzystanie podczas zajęć z języka angielskiego elementów autorskiej koncepcji „Multisensoryczna nauka języka angielskiego”.

3.

a) Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plan rozwoju, plany miesięczne, sprawozdania, program autorski, ankiety, regulaminy, zgody, upoważnienia, itp.

b) Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy:

 • dyplomy, zaproszenia

 • harmonogramy, scenariusze

 • wizytówki,

 • podziękowania

 • karty pracy

 • ogłoszenia

c) Korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli przedszkola w celu nawiązanie współpracy z przedszkolami z całej Polski – wymiana pocztówek.

d) Wykorzystanie internetu do zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line.

e) Zapoznanie się z projektami i konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych.

f) Zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach, konkursach za pomocą internetu.

g) Korzystanie z zasobów internetu w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych- ciekawe artykuły, scenariusze, opisy nowatorskich metod w celu wzbogacenia warsztatu pracy)

h) Korzystanie podczas zajęć z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci

4. a)Opublikowanie planu rozwoju zawodowego,

scenariuszy zajęć, uroczystości grupowych oraz przeprowadzonych imprez przedszkolnych na stronach portali edukacyjnych:

 • edux pl

 • 45 minut pl

 • profesor pl

 • .nauczyciele przedszkola

 • przedszkola – świat

b) Dostarczanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń w grupie w celu umieszczania ich na stronie internetowej przedszkola.

5. a) Komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej – informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia grupy (chętni rodzice, którzy wyrażą zgodę i udostępnią adresy mailowe).

b) Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.

c) Aktywny udział w edukacyjnych forach dyskusyjnych dotyczących edukacji.

6. Opracowanie prezentacji komputerowych jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019

Cały okres stażu

Cały okres stażu

XI -XII 2018 r.

Cały okres stażu

Na bieżąco, okres stażu

Okres stażu

Na bieżąco, okres stażu

Okres stażu

1. Artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych

2. Wpisy w dzienniku, planach miesięcznych, scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

3.

Przykładowe dokumenty: plan miesięczny, sprawozdanie, program autorskiej, harmonogram, dyplom, podziękowanie i inne.

Przysłane pocztówki

Wykaz szkoleń, warsztatów on-line

Kopia zgłoszeń

Adresy stron www. Wraz z datami publikacji, potwierdzenia lub certyfikaty

Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

Zapis w zeszycie protokołów zebrań z rodzicami o możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej

Adresy stron www.

Dokumentacja fotograficzna, zapis w planach miesięcznych

§ 8 ust. 3 pkt 2.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Aktywny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji oraz zespołu tworzenia dokumentacji przedszkola.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.

1.

a) Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami planów pracy zespołu, harmonogramu spotkań, sporządzanie sprawozdań.

b) Realizacja zadań związanych z pracą zespołu.

2.

a) Prowadzenie zajęć otwartych dla stażystów.

b) Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich w obecności w miarę możliwości nauczyciela- doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta.

c) Podejmowanie działań w ramach WDN – przeprowadzenie rady szkoleniowej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów lub szkoleń poza placówką:

 • „Diagnozowanie inteligencji wielorakich”.

 • „Zabawy z wykorzystaniem klamerek”.

 • „Trudne zachowania u dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi”.

3

a) Publikacje na stronach edukacyjnych portali internetowych (plany miesięczne, scenariusze zajęć i uroczystości, opracowane regulaminy, zbiory zabaw)

b) Udostępnienie materiałów własnych nauczycielom w placówce.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019 –

II semestr

Rok szkolny 2019/2020 –

II semestr

Rok szkolny 2020/2021 –

I semestr

Cały okres stażu

Na bieżąco

Potwierdzenie Dyrektora, sprawozdanie z pracy zespołu

Lista obecności na zajęciach

Potwierdzenie doradcy metodycznego lub konsultanta

Lista obecności, potwierdzenie dyrektora

Adresy stron internetowych, data publikacji, certyfikat

Potwierdzenie nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt 3.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.

2. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.

3.. Współpraca z instytucjami.

4. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.

5. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych.

6. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.

7. Wzbogacanie warsztatu swojej pracy.

8. Udział w programach oraz projektach edukacyjnych – przedszkolnych i ogólnopolskich.

1.

a) Kontynuowanie współpracy z psychologiem, logopedą.

b) Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.

2.

a) Rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.

b) Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach – pomoc w doborze tematyki, utworu, stroju, itp.

c) Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych.

d) Organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.

e) Organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów

o różnym zasięgu:

 • przedszkolnym:

„Wesoło śpiewamy, bo witaminki zjadamy” – festiwal piosenki.

„Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”- przegląd recytatorski.

 • miejskim:

„Witaminki jemy więc zdrowi będziemy” – konkurs plastyczny.

 • ogólnopolskim:

„Moja mała ojczyzna” – konkurs plastyczny.

Oraz inne wynikające z Rocznego Planu Pracy Przedszkola oraz kalendarza imprez, uroczystości i wydarzeń na dany rok szkolny

3.

a) Kontynuowanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, filia 17 w Opolu w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci.

b) Udziału dzieci w warsztatach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

c) Współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy)

d) Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami – promującymi higienę i zdrowy stylu życia:

– wizyta dzieci w gabinecie lekarskim i dentystycznym

– zorganizowanie spotkania z dietetykiem – wspólne układanie zdrowego jadłospisu.

– zorganizowanie wizyty w klubie fitness oraz grupowych warsztatów tanecznych – promowanie ruchu i aktywności fizycznej.

e) Nawiązanie współpracy z opolską drużyną harcerek – – organizowanie spotkań i wspólnych zabaw, promowanie postaw patriotycznych.

4)

a) Udział w spotkaniu w ramach programu „Psy mają głos”, organizowanego przez fundację „Fioletowy pies”.

b) Zorganizowanie zbiórki karmy, kocyków, i innych akcesoriów dla potrzebujących zwierząt.

c) Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka plastikowych nakrętek, „Góra grosza” i inne.

d) Nawiązanie współpracy z pracownikami Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu – pomoc w przygotowaniu packi świątecznej.

d) Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie- wizyta dzieci w Domu Dziennego Pobytu „Malinka” dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka.

5.

a) Zorganizowanie warsztatów z psychologiem dziecięcym na temat trudnych zachowań u dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi.

b) Zorganizowanie spotkania z pedagogiem na temat gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.

c) Zorganizowanie warsztatów z logopedą na temat zabaw usprawniających aparat mowy.

d) Konsultacje indywidualne dla rodziców.

6.

a) Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki:

Udział w:

 • warsztatach metodycznych

 • szkoleniach i kursach doskonalących

 • konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego

b) Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z internetu jako podstawowego źródła informacji.

c) Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią.

7.

a) Współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych (WSiP, MAC, itp.) – pozyskiwanie materiałów dydaktycznych.

b) Opracowanie zbioru zabaw: „Przedszkolne zabawy z wykorzystaniem plastikowych nakrętek” oraz „Wykorzystanie klamerek w pracy z dziećmi”.

c) Tworzenie arkuszy, ankiet, kart pracy, testów kompetencji dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy.

8.Realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań.

Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019 –

I semestr

Rok szkolny 2018/2019 –

I lub II semestr

Rok szkolny 2018/2019 –

I semestr

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 i cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/ 2019

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Na bieżąco

Cały okres stażu

Okres stażu

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Cały okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenie specjalistów

Kopie dyplomów, podziękowania organizatorów

Scenariusze zajęć, uroczystości

Dokumentacja fotograficzna, regulaminy konkursów, sprawozdania

a)Zapis w dzienniku

b) Kopia karty wycieczki, dokumentacja fotograficzna, zapis w dzienniku

c) Zapisy w dzienniku

d) Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia

e) Dokumentacja fotograficzna, zapisy

w dzienniku

Dokumentacja fotograficzna, zapisy

w dzienniku

Potwierdzenie współpracy

Dokumentacja fotograficzna, zapisy

w dzienniku

Potwierdzenie współpracy

Listy obecności, protokóły

Wpis do zeszytu konsultacji

Certyfikaty, zaświadczenia, materiały szkoleniowe

Notatki własne, wykaz literatury, adresy stron internetowych

Potwierdzenie udziału

Dokumentacja fotograficzna ukazująca wykorzystanie materiałów podczas zabaw

Opracowane materiały

Opracowane dokumenty

Sprawozdania, ewaluacja potwierdzenie Dyrektora,

§ 8 ust. 3 pkt 4a.

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie programu edukacyjnego.

2. Opracowanie programu adaptacyjnego.

1.

a) Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego: „Od Bałtyku do Tatr – poznajemy polskie miasta”.

b) Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego: „Matematyka wokół nas”.

2. Opracowanie programu: „Jestem sobie przedszkolaczek”.

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Opracowane programy działań, ewaluacja

Opracowany program działań, ewaluacja

§ 8 ust. 3 pkt 4b.

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich.

1. Zapoznanie stażysty z dokumentami obowiązującymi

w placówce.

2.. Opracowanie kontraktu i harmonogramu działań (określenie warunków współpracy, zakresu obowiązków, ustalenie terminów i tematyki obserwacji).

3. Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.

4.. Prowadzenie zajęć w obecności stażysty .

5. Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę lub praktykanta.

6. Konsultacje – pomoc w doborze metod, opracowywaniu dokumentacji, itp.

7. Pomoc w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

8. Udostępnianie stażystom lub praktykantom swojego warsztatu pracy.

9. Opracowanie i przedstawienie Dyrektorowi opinii

o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

1. VIII 2018 r., okres stażu

2. VIII 2018 r., okres stażu

3. VIII 2018 r., okres stażu

4. Wg harmonogramu.

5. Wg harmonogramu

6. Na bieżąco, w miarę potrzeb.

7. Na bieżąco, w miarę potrzeb

8. Na bieżąco – okres stażu

9. VI 2020, okres stażu

Kopia kontraktu

Kopia planu stażysty

Scenariusze prowadzonych

zajęć

Scenariusze obserwowanych zajęć

Potwierdzenie nauczyciela stażysty

Kopia opinii, potwierdzenie Dyrektora

Opracowała: Agnieszka Sz………

Zatwierdzam do realizacji.

………………………………….. ………………………………………………..

miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkołyByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: