Plan rozwoju zawodowego

PLAN  ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Karina Mańkowska

nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego

w Czempiniu

 

Data rozpoczęcia stażu:     01.09.2016 roku

Data zakończenia stażu:    31.05.2019 rok

Okres stażu:  2 lata 9 miesięcyStaż pracy: 24 lata

  

Nazywam się Mańkowska Karina. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam 01 września 1992 roku. Stopień awansu zawodowego  na nauczyciela mianowanego uzyskałam  dnia 25 października 1995 r.

Ukończyłam  studia wyższe  na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych, kierunek : pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, uzyskując tytuł magistra.

Celem moich wszelkich działań od początku pracy zawodowej   jest:

1.Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych przedszkola i podniesienie  efektywności działań.

2.Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola.

 1. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju wychowanków.

4.Szeroka  promocja  przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę nauczyciela wychowania przedszkolnego. Będąc nauczycielem mianowanym mam szansę awansu  i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego.

Jest to dla mnie wyzwanie oraz okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.

Myślę, że praca zgodnie z niniejszym  planem przyniesie korzyści wychowankom, rodzicom i  placówce.

Opracowując swój plan rozwoju zawodowego oparłam się o punkty zawarte  w  podstawie prawnej:

 • Ustawa z dnia26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela

(tekst jedn.:Dz.U. z 2014 r.,poz.191 z pózn.zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz.U. 2013 r.,poz.393)

-2-

 • 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej  lub

opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie  pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Poznanie procedury awansu zawodowego ·        Analiza przepisów prawa oświatowego – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku, z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku.

·        Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, Literka, Awans, itp..

·        Analiza artykułów w czasopismach.

·        Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami placówki.

·        Opracowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i przedłożenie Dyrektorowi Przedszkola.

VII 2016

Do 14 IX 2016

Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, projekt planu zawodowego

Plan rozwoju

wniosek

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego

·        Założenie teczki „Awans zawodowy”.

·        Gromadzenie dokumentacji.

·        Systematyczne opracowywanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.

·        Analiza dokumentacji.

·        Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2016

Cały okres stażu

wg oczekiwań dyrektora (co miesiąc ,co kwartał, co semestr)przez okres stażu

VI 2019 rok

Teczka „Awans zawodowy”

Sprawozdania, teczka stażu:

Opis i analiza

4. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno –wychowawczo-opiekuńczej i wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy przedszkola ·        Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych(warsztaty, kursy, konferencje).

·        Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN.

·        Systematyczne czytanie  literatury i czasopism pedagogicznych.

·        Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

Zapisy w protokole WDN

Wykaz bibliografii

Wzbogacenie własnego warsztatu pracy

5.Aktywny udział w pracach Rad Pedagogicznych ·        Włączanie się do:

– udziału w zespołach zadaniowych (przewodnicząca zespołu do spraw współpracy z mediami).

– udziału w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej.

·        Pełnienie dodatkowych funkcji:

-protokolanta przebiegu Rad Pedagogicznych,

-członka zespołu do spraw diagnozowania dojrzałości szkolnej dzieci 5,6 letnich.

Cały okres stażu Protokóły Rad Pedagogicznych

Dokumentacja przedszkolna

6.Mierzenie jakości pracy własnej ·        Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

·        Badanie opanowanych przez dzieci umiejętności i wiadomości.

·        Przeprowadzenie gotowości szkolnej dzieci.

·        Samoocena pracy własnej.

Okres stażu

IX/VI

Zestawienie wyników
7.Poznawanie i stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi ·        Pogłębianie wiedzy na temat ciekawych innowacyjnych metod pracy z dziećmi:

-kinezjologii edukacyjnej, aktywnego słuchania

muzyki B. Strauss, Orffa , Labana, ruchu rozwijającego W. Sherborne, „Gimnastyki Mózgu” P. Dennisona itd..

·        Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne .

·        Wykorzystywanie innowacyjnych metod w pracy z wychowankami.

·        Prezentowanie przedstawień .

Cały okres stażu Scenariusze ,zbiór publikacji ,pomoce dydaktyczne
8.Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami w celu realizacji zadań wychowawczych dydaktycznych i opiekuńczych ·        Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

·        Organizowanie zebrań z rodzicami (nowatorskie formy).

·        Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

·        Indywidualne konsultacje podczas dyżurów nauczycielski.

·        Aktywne włączanie rodziców w organizację uroczystości.

·        Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców  w różnych formach-gazetka ścienna dla rodziców „Poczytaj mamo, poczytaj tato..” ,referaty

-zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze,

-gazetka przedszkolna „Smerfne wieści”.

IX 2016

IX 2017

IX 2018

w/g harmonogramu

systematycznie

Plan współpracy

Scenariusze spotkań

9.Realizacja zadań w ramach udzielania dzieciom PPP ·        Udzielanie porad rodzicom.

·        Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

w/g potrzeb

Zapisy w dzienniku PPP

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 • 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej

i komunikacyjnej

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Wykorzystanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej ·        Opracowywanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych  z awansem zawodowym.

·        Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości itp..

·        Przygotowywanie materiałów dla rodziców: zaproszenia , ankiety, ogłoszenia, laurki , referaty..

·        Projektowanie dyplomów , przygotowywanie pomocy dydaktycznych do zajęć..

·        Tworzenie narzędzi pracy pracach zespołów zadaniowych.

·        Współredagowanie gazetki przedszkolnej.

Cały okres stażu Pomoce dydaktyczne, karty pracy, zdjęcia podziękowania,

napisy tematyczne,

protokoły, scenariusze, dyplomy , ilustracje, ogłoszenia dla rodziców

Gazetka przedszkolna

2.Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji ·        Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci, encyklopedii multimedialnych.

·        Pozyskanie informacji z Internetu (np. na temat szkoleń, zmian w prawie oświatowym, nowości wydawniczych, itp..).

·        Opracowanie i opublikowanie opracowanych materiałów na stronach internetowych: scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego, referatów.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Opis i analiza wykorzystania

Wykaz stron internetowych wskazanie adresu strony internetowej z publikacjami

Potwierdzenie publikacji

3.Poszerzenie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy ·        Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera.
 • Realizacja programu autorskiego „Mały informatyk”.

·        Współpraca z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu Zaświadczenia, dokumentacja

Prezentacje multimedialne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne

 

 • 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,             w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,

w szczególności dla  nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Współpraca z innymi nauczycielami-promocja własnych doświadczeń ·        Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN.

·        Dzielenie się zdobyta wiedzą na różnych formach doskonalenia zawodowego –w ramach WDN.

·        Inicjowanie imprez i uroczystości okolicznościowych.

·        Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.

·        Praca na rzecz studentów i praktykantów.

Cały okres stażu

1 raz w roku szkolnym

według kalendarza imprez

1-2 razy w roku szkolnym

Sprawozdanie, protokół

Scenariusze, podpis uczestników

Zdjęcia, notatki w prasie, scenariusze, strona internetowa przedszkola

Lista obecności, scenariusz, potwierdzenie

 

 

 

 • 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie  programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opracowanie i wdrożenie programu

„Każdy mały przedszkolaczek , chętnie śpiewa tańczy, skacze”

·        Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu.

·        Merytoryczne opracowanie.

·        Przedstawienie podczas Rady Pedagogicznej.

·        Wdrożenie programu.

·        Ewaluacja.

2016/2017

2017/2018

Program, recenzja programu

Plany pracy

scenariusze

protokoły RP, WDN

dokumentacja potwierdzająca realizację programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących

     zadań  dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

 

 

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem

2.Realizacja zadań ujętych w funkcjonującym w przedszkolu programie edukacji regionalnej

 

·        Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych.

·        Oglądanie różnych wystaw organizowanych na terenie miasta, np. przez Centrum Kultury, Bibliotekę.

·        Urządzenie kącika regionalnego przy współudziale rodziców.

Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

Karty wycieczek, regulaminy wycieczek,  zdjęcia potwierdzenie

Promocja w lokalnej prasie i na stronie internetowej

 

Protokoły RP, WDN

Dokumentacja potwierdzająca realizację programu

3.Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą

 

·        Czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, zaproszonych gości.

·        Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

·        Wystawy książek.

 

Cały okres stażu

 

Zdjęcia,

notatki w prasie lokalnej i na stronie internetowej

 

zdjęcia

4.Aktywne wspieranie dzieci w organizowanych konkursach

 

·        Przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych przez inne placówki oświatowe, np.: szkołę, bibliotekę.

·        Udział dzieci w „Przedszkolnej Olimpiadzie sportowej”.

 

według potrzeb, zgodnie z terminem konkursów Dyplomy uczestnictwa, nagrody

Regulaminy konkursów,

Prasa lokalna

Strona internetowa

Gazetka przedszkolna

 

5.Promowanie przedszkola podczas imprez o charakterze lokalnym

 

·        Udział dzieci w występach podczas Dni Czempinia.

·        Udział w akcjach np.

-„Sprzątanie świata”

-zbiórka nakrętek, baterii..

-zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku.

VI

Okres stażu

Zdjęcia kronika, prasa lokalna,
 • 8 ust. 2 pkt 4 e

 

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Współpraca z Biblioteką Publiczną w Czempiniu ·        Cykliczny udział w zajęciach bibliotecznych, wystawach, imprezach, konkursach.

·        Wypożyczanie książek dla dzieci.

Wg harmonogramu

współpracy

Zdjęcia, potwierdzenie

Regulaminy konkursów, dyplomy, ogłoszenia dla rodziców

2.Współpraca ze Szkołą Podstawową w Czempiniu ·        Prezentacja przedstawień dla dzieci z klas I-III.

·        Spotkania w szkole

np. oglądanie przedstawień, udział w zabawach ,zajęciach.

IV/V Zdjęcia, kronika przedszkolna, płyty CD
3.Współpraca ze

Służbą Zdrowia

·        Udział w pogadankach z pielęgniarką (higiena, zdrowy tryb życia..).

·        Współpraca ze stomatologiem.

X/XI Scenariusze spotkań, Zdjęcia
6.Współpraca z logopedą ·        Kierowanie dzieci na badania do logopedy

·        Współpraca z logopedą w związku z prowadzonymi ćwiczeniami.

IX/X

Wg potrzeb

Potwierdzenia
7.Współpraca ze Strażą Pożarną ·        Spotkanie w remizie oraz w przedszkolu podczas rodzinnego festynu. V, VI zdjęcia

prasa lokalna

8.Wspólpraca z Policją ·        Udział w pogadankach podczas cyklicznych spotkań w przedszkolu.

·        Spotkanie podczas festynu.

·        Wycieczka do Komisariatu Policji w Czempiniu.

IX, X, XI

VI

IV,V

Scenariusze spotkań zdjęcia
 9.Wspólpraca z SELEKTEM ·        Organizowanie spotkań z pracownikami-udział w pogadankach . Cały okres stażu zdjęcia
10.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy społecznej ·        Włączenie się w organizację  zbiórek-pomoc dla potrzebujących Wg potrzeb zdjęcia
 • 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub  innych z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis dwóch przypadków ·        nazwa problemu

·        krótka charakterystyka problemu

·        opis podjętych działań

·        uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

Cały okres stażu Opis i analiza – dokument

Przedstawiony plan ma charakter otwarty , będzie uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb.

Opr.: Karina  MańkowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: