Plan Rozwoju Zawodowego

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO  ANNY KOMAROWSKIEJ

 NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ZAMOŚCIU

 UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

STAŻ – 2 LATA 9 MIESIĘCY

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2015

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2018

Przedszkole: Przedszkole Miejskie nr 5 w Zamościu

Dyrektor Przedszkola: mgr Grażyna Ziemiańska  1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1)
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin Dowody realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego   dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

– Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn.zm.,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w

sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.

2013, poz. 393)

– Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

 

– Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu.

 

IX 2015 – V 2018 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Zaświadczenie opiekuna stażu.

2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

 

– Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; (kursy   doskonalące, zajęcia koleżeńskie, warsztaty metodyczne, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl, literka.pl,))

 

– Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Logopedii

 

okres stażu
okres stażuokres stażu

 

 

 

 

 

 

Maj 2016

Potwierdzenie obecności

Własne notatki

Zaświadczenia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom ukończenia

3. Aktywny udział w tworzeniu   dokumentów przedszkola. – planowanie pracy rady przedszkola – propozycje rad pedagogicznych, tematów do planu rocznego;

– opracowanie rocznego planu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego;

– Udział w zespołach do spraw ewaluacji wewnętrznej

 

– opracowane dokumenty;

 

 

– plan roczny rok szkolny   2015/2016;

 

– w czasie trwania stażu

Okres stażu

 

 

 

sierpień 2015

 

dokumentacja związana z ewaluacją

4. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

– Gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy zajęć. – w czasie trwania stażu Zaświadczenia, scenariusze zajęć
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

– Opis realizacji zadań w planie.

 

– Autorefleksja.

 

Maj 2018 Sprawozdanie

 

 

6. Prowadzenie dokumentacji przed-szkolnej – Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;

 

– Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka;

 

– Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.

 

Na bieżąco

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

Dziennik zajęć,

 

 

Teczka obserwacji dzieci

 

 

Miesięczne plany pracy.

7. Doskonalenie umiejętności   współpracy z rodzicami. – Opracowanie planu współpracy z rodzicami;

 

– Prowadzenie rozmów indywidualnych;

– Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu   rocznego

 

Okres stażu

 

Okres stażu

 

Okres staż

Plan współpracy
z rodzicami;Scenariusze uroczystości.
8. Doskonalenie własnego warsztatu pracy – Dbanie o estetyczny wygląd sali

 

– Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych, opracowań muzycznych

– Opracowywanie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania grupowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych.

– Opracowywanie i przeprowadzanie zajęć metodą projektów.

 

W okresie trwania stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa razy w ciągu roku przedszkolnego.

Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki

 

Wzory kart pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze

9. Ewaluacja efektów kształcenia – Analiza wiadomości i umiejętności różnych sfer rozwoju dziecka.

 

2015/2016 Narzędzia diagnostyczne:

– arkusze obserwacji

– programy

  1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt 2)
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej – Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;

– Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;

 

– Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów   edukacyjnych (tablica interaktywna)

 

– Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;

 

– Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;

 

– Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;

 

– Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

Okres stażu

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

Zdjęcia, pomoce.

 

 

Dokumentacja.

 

 

 

 

Dokumentacja.

 

 

 

 

Notatki.

 

 

 

Notatki.

 

 

 

Notatki.

 

Notatki.

2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola – Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie www.przedszkolak5.zam.pl

– Publikacje własnych opracowań.

Okres stażu Zdjęcia, strona internetowa, potwierdzenie dyrektora

 

3. Umiejętność wykorzystania w pracy Internetu – Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.edux.pl

 

– Przesyłanie materiałów innym nauczycielkom drogą

e-meilową

 

– Śledzenie innowacji
w nauczaniu dostępnych
w Internecie

X 2015

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Zaświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

przykłady materiałów
z internetu

4. Wykonanie dyplomów okolicznościowych
z wykorzystaniem technologii komputerowej.
– Zaprojektowanie
i wykonanie dyplomów
Według potrzeb Wzory dyplomów
  1. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3) 
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami
 – Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;

 

– Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości

 

Okres stażu konspekty zajęć, scenariusze,

przykładowe materiały

2. Wymiana doświadczeń na radach   pedagogicznych – Aktywne uczestnictwo w   posiedzeniach rady pedagogicznej,

– Przekazywanie uwag i materiałów z odbytych   szkoleń;

– Prowadzenie szkoleń w ramach   wewnątrzprzedszkol-nego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według   harmonogramu na dany rok szkolny).

Okres stażu Dokumentacja , materiały ze szkoleń.
3. Dzielenie się wiedzą poprzez   publikacje. – opublikowanie na stronach internetowych:
  • Planu rozwoju;
  • Karty obserwacji dziecka 3-4 letniego;
  • Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.

·         Programu autorskiego kółka recytatorsko-teatralnego;

 

 

 

2015r.

2015r

 

Okres stażu

 

 

 

 

2016/2017r.

teksty publikacji – adresy strony internetowej

4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka recytatorsko-teatralnego.

 

– Opracowanie programu;

 

– Przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;

– Realizacja programu według ustalonego planu pracy.

 

2016 – 2018 tekst programu;

konspekty zajęć;

 

ewaluacja.

 

4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt 4c)

 

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie kółka recytatorsko – teatralnego.

 

 

 

 

 

 

– Ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji teatralnej;

 

– Prowadzenie zajęć z dziećmi;

 

– Przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji   różnych uroczystości przedszkolnych.

 

okres stażu zaświadczenia z kursów; przykładowe konspekty zajęć;

zdjęcia

2. Zajęcia dodatkowe z logopedii – Prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi z zakresu logopedii – zajęcia indywidualne. 2016-2018 Plan pracy
z dziećmi
z trudnościami, scenariusze zajęć logopedycznych
3. Pedagogizacja i wsparcie dla   rodziców. – Prowadzenie zajęć otwartych;- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej   przedszkola.

– Współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian   zachodzących w systemie oświaty.

 

Okres stażu konspekty zajęć; tekst artykułów;

 

 

 

przepisy prawne

4.Organizacja uroczystości i   konkursów na terenie przedszkola – Przygotowanie
i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i   konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym.
Okres stażu opracowane scenariusze, regulaminy;

zdjęcia

5. Udział w akcjach charytatywnych – Czynny udział w akcjach organizowanych przez fundacje, instytucje.

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”

Okres stażu Podziękowania, potwierdzenia dyrektora

 

4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

 

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

 

– Studiowanie literatury przedmiotu

 

– Śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych

 

– Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

 

okres stażu wykaz literatury, notatki
2. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych – Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

– Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy.

– Indywidualna praca z dziećmi
z trudności.

– Praca z dziećmi zdolnymi.

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

Notatki

 

 

 

Notatki własne, wpisy do dziennika

 

Plan pracy z dziećmi z trudnościami,

 

Program pracy z dziećmi zdolnymi

 

3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych. – Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

 

– Prowadzenie zabaw integrujących grupę

 

– Prowadzenie zabaw zapobiegających agresji

 

Okres stażu Zestawy zabaw, scenariusze zajęć, wpisy do dziennika.
4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami. – Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP – pisanie opinii

 

– Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów

Okres stażu Opinie, notatki

 

 

Rozmowy indywidualne, notatki

5. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku

 

– Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Okres stażu notatki
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – Nawiązanie współpracy z:

– Policją

– Strażą Pożarną

– Biblioteką

– Zamojskim Domem Kultury (udział w organizowanych konkursach)

 

Na bieżąco Wpisy do dziennika, wyróżnienia dzieci nagrodzonych

 

  1. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt)

 

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej dzieci. – Konsultacje z innymi nauczycielami.

 

– Obserwacja dzieci

 

– Indywidualne rozmowy z dziećmi.
– Przeprowadzanie ankiet dla rodziców.

Okres stażu Notatki, podsumowania półroczne, ankiety
2. Opracowanie indywidualnych planów pracy dla   dzieci z trudnościami – Opracowanie programu dla konkretnego dziecka.  2016-2018 opracowany program; przykładowe plany pracy indywidualnej.
3. Wprowadzenie innowacji   pedagogicznej „Bezpieczny dom, przedszkole i ulica” – Zapoznanie się
z podstawa prawną
i literaturą fachową;- opracowanie i realizacja założeń innowacji
i przedstawienie ich radzie   pedagogicznej
Od 2016 dokument opisujący innowację;

dokumentacja dotycząca   realizacji założeń

 

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393)

Opracowała:                                                       Zatwierdzam do realizacji

……………………………….                                        …………………………….

podpis nauczyciela                                             data i podpis dyrektoraByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: