Plan rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

opracowała mgr Aneta Sulejewska


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

(ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniającymi rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2
i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

L.p.

Kierunki rozwoju

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1

§7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 1. Poznanie procedury awansu zawodowego

 1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz doradcą metodycznym

 1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

 1. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

 1. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

 1. Publikowanie własnych prac

 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym

 • analiza przepisów prawa oświatowego

 • śledzenie stron Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Poznańskiego Serwisu Oświatowego

 • zawarcie kontraktu

 • przygotowanie planu rozwoju zawodowego

 • ustalenie terminów spotkań i konsultacji

 • hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

 • przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu – analizowanie działań

 • określanie słabych i mocnych stron własnej działalności

 • wykorzystywanie różnych metod nauczania i aktywne poznawanie nowych

 • tworzenie pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających prowadzone zajęcia – wykorzystywanie różnorodnych technik

 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli

 • systematyczne prowadzenie dziennika

 • śledzenie nowości wydawniczych

 • aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki

 • opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjno – oświatowym

 • publikacja scenariuszy zajęć

 • przygotowywanie zajęć otwartych dla Rady Pedagogicznej

IX – X 2010

cały okres stażu

IX 2010

raz w miesiącu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

okres stażu

cały okres stażu

Ksera dokumentów

sprawozdanie z odbycia stażu

kontrakt

plan rozwoju zawodowego

harmonogram hospitacji

konspekty

kryteria oceny

notatki

konspekty

zbiór pomocy dydaktycznych oraz zdjęcia

wpisy w dzienniku

bibliografia, notatki

publikacja na stronie www.literka.pl

konspekty, zdjęcia, notatki

2

§7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 1. Poznanie środowiska dzieci i rodziców

 1. Obserwacja i analiza możliwości dzieci

 1. Współpraca z rodzicami

 1. Tworzenie indywidualnych programów rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

 1. Nawiązanie korespondencji z chorymi dziećmi w ramach akcji „Marzycielska Poczta”

 1. Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych

 1. Organizowanie wycieczek i spacerów w celu poznania środowiska lokalnego

 1. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby słabszych

 1. Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu – psychologiem, rehabilitantem i pedagogiem

 1. Podejmowanie dodatkowych funkcji w przedszkolu

 1. Wdrażanie planu rocznego przedszkola ustalonego na Radzie Pedagogicznej

 1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci

 1. Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej dla grupy integracyjnej

 1. Obserwacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z grupy integracyjnej

 • obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne

 • obserwacja, diagnoza grupy, diagnozowanie umiejętności szkolnych 5-latków

 • wykorzystywanie uroczystości przedszkolnych do rozmowy z rodzicami

 • angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolach

 • zachęcanie rodziców do współpracy, organizowanie zajęć otwartych

 • wyjaśnianie zachowań dziecka

 • wspólne rozwiązywanie problemów

 • opracowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z mojej grupy

 • wspólne pisanie listów do chorych dzieci

 • przygotowywanie festynów okolicznościowych i uroczystości przedszkolnych

 • poznanie najbliższych okolic, wycieczki po Poznaniu

 • prowadzenie zajęć uwrażliwiających dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych kolegów i koleżanek

 • zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami psychologicznymi

 • konsultacje ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu problemowych zachowań i sytuacji

 • prowadzenie Kroniki przedszkolnej

 • dbanie o wystrój przedszkola

 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym planem

 • uwrażliwianie dzieci na niebezpieczne sytuacje (na spacerze, wakacjach, w domu)

 • napisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej,

 • skonsultowanie przygotowanych planów z opiekunem stażu,

 • przeprowadzenie zajęć w oparciu o w/w plany

 • prowadzenie arkuszy obserwacyjnych,

 • analiza możliwości dzieci,

 • określenie sfery najbliższego rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

IX, X 2010

IX, X 2011

IX, X 2012

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

drugi rok stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Protokoły spotkań , listy obecności

diagnozy, oceny opisowe, notatki

scenariusze uroczystości, zdjęcia

indywidualny program rewalidacyjny

listy

scenariusze uroczystości

zdjęcia, sprawozdania, wpisy w dzienniku

scenariusze, wpisy w dzienniku

zaświadczenia o nawiązaniu współpracy

wpisy w Kronice, ocena dyrektora

scenariusze

scenariusze

scenariusze

plany miesięczne

karty obserwacji

3

§7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 1. Aktywne korzystanie z komputera jako jednego ze środków samokształcenia

 1. Wykorzystywanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych

 1. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym

 1. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

 1. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej z dziećmi

 1. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami drogą mailową

 • poszukiwanie artykułów z zakresu psychologii i pedagogiki

 • korzystanie z for internetowych dotyczących pracy z dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi

 • poszukiwanie obrazków, kart pracy

 • zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie www.wychowanieprzedszkolne.pl

 • Dokumentacja stażu w formie elektronicznej

 • Wykorzystanie programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci

 • Powiadamianie o zebraniach, spotkaniach indywidualnych

 • Przekazywanie znaczących informacji

 • Konsultacje

cały okres stażu

cały okres stażu

2010/2011

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

notatki

zbiór pomocy dydaktycznych

tekst publikacji

dokumenty zebrane na płycie CD

scenariusze, wpisy w dzienniku

4

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

 

 

 1. Krytyczna analiza nowych kierunków psychologicznych i pedagogicznych

 

 1. Wykorzystanie zbiorów biblioteczki przedszkolnej

 1. Umiejętne stosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych

 1. Znajomość aktualnej sytuacji uczniów

 1. Samokształcenie

 

 • zapoznawanie się z nową literaturą, omawianie nowych pozycji z innymi specjalistami i nauczycielami

 

 • studiowanie literatury nawiązującej do aktualnych potrzeb

 • odpowiednie zdiagnozowanie problemu i dopasowanie do nich rozwiązań

 • obserwowanie rozwoju dzieci i porównanie z ogólnymi normami rozwojowymi

 • udział w kursach

 • studiowanie literatury fachowej

 

cały okres stażu

 

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

 

notatki

 

notatki

notatki

notatki

notatki

 

5

§7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

 1. Analiza przepisów prawa oświatowego

 1. Pomoc rodzicom w kontaktach z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

 1. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

 1. Udział w Radach Pedagogicznych

 1. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

 • zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami MEN

 • udzielanie informacji

 • kontaktowanie z psychologiem

 • analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów, programów

 • aktywne uczestnictwo – dzielenie się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami

 • organizowanie wycieczek zgodnie z istniejącymi procedurami

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

notatki, akty prawne

notatki

notatki

protokoły

wpis w dzienniku

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: