Plan rozwoju zawodowego

 PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

z uwzględnieniem Rozporządzenia MENiS z dnia 1. XII. 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007r. nr 214, poz. 1580)

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Pflaum

 

Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Zajmowane stanowisko: nauczyciel

Posiadany stopień: nauczyciel mianowany

Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcyData rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.

 

 

 

 

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin

Sposób realizacji

&8 ust.1 pkt 1 Nauczyciel … w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Doskonalenie warsztatu pracy. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego:

– analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia).

– śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela i przepisów prawnych

-opracowanie planu rozwoju zawodowego;

 

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;

 

3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań:

-autorefleksja, analiza ,opis realizacji planu rozwoju zawodowego;

 

4. Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, gazetek okolicznościowych;

 

5.Opracowanie narzędzi diagnozujących – Arkuszy Obserwacji Rozwoju Dzieci;

 

6. Opracowywanie i wdrażanie programów autorskich:

Z zakresu:

– edukacji czytelniczej;

– edukacji społecznej;

– edukacji teatralnej

 

 

IX 2011

 

okres stażu

IX 2011

okres stażu

         V 2014

 

 

 

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

 

Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu

 

 

 

 

Plan rozwoju zawodowego.

 

Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań; gromadzenie materiałów, dokumentów, świadectw, zaświadczeń , scenariuszy itp.

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

 

 

Wymienione materiały, Potwierdzenie dyrektora

 

Wymienione materiały, Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

 

Program autorski

Program autorski

Program autorski

2.Poznawanie i doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych metod pracy1. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej :

 

– Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie literatury metodycznej

 

– Stosowanie poznanych metod w swojej pracy;

 

 

 

okres stażu

okres stażu

 

 

Spis lektur.

 

 

 

scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora3.Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej.1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:

 

– opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym,

 

– przygotowanie pomocy dydaktycznych,

 

– systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców,

 

– współredagowanie gazetki przedszkolnej „Kubusiowe co nieco”.

 

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji:

 

– korzystanie  z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.

 

– śledzenie  aktualności na portalach internetowych,

 

– wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów  i doświadczeń związanych   z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym,

 

–  udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

 

 

 

 

 

Wymienione materiały, potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Referaty, potwierdzeni dyrektora

 

 

Gazetka przedszkolna

 

 

 

 

 

Wykaz najczęściej wykorzystywanych stron internetowych

 

j.w

 

Przygotowywanie materiałów z życia grupy

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

&8 ust. 1 pkt. 2 Nauczyciel… w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: REALIZOWAĆ ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1.Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami.1.Współpraca z redakcją gazety “Krajobrazy Zawadzkiego”

 

 

2. Współpraca ze Strażą Pożarną w Zawadzkiem:

– zainteresowanie zawodem strażaka,

– udział w konkursie plastycznym,

– zaproszenie strażaków do przedszkola,

– udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru.

 

 

3. Współpraca z Nadleśnictwem Zawadzkie:

– współorganizowanie spotkań z leśniczym na ścieżce dydaktycznej przy Nadleśnictwie.

 

4. Nawiązanie współpracy ze sklepem Netto:

– wizyta w sklepie,

– udział w konkursach prowadzonych przez pracowników sklepu,

– udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez pracowników  sklepu.

 

5. Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową;

– współorganizowanie spotkań z uczniami szkoły,

– zwiedzanie pomieszczeń szkolnych,

– przygotowywanie przedstawień z okazji rozpoczęcia roku szkolnego we współpracy z koleżankami.

 

6. Współpraca z parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem:

– organizowanie spotkań z Seniorami parafii.

 

 

7. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną;

– organizowanie wycieczek do biblioteki,

– organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci w sali wystawowej biblioteki,

– wypożyczanie książeczek dla dzieci do codziennego czytania w przedszkolu;

 

8.Udział w ogólnopolskiej akcji “Cała Polska czyta dzieciom”.

– propagowanie czytania poprzez codzienne czytanie dzieciom,

– zapraszanie członków różnych instytucji do czytania dzieciom w przedszkolu,

– angażowanie rodziców do czytania   ulubionych bajek i wierszy swoich dzieci

 

okres stażu

 

rok szkolny 2010/2011

okres stażu

rok szkolny 2011/ 2012

Okres stażu

rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013

okres stażu

okres stażu

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora2.Udział w pracach dotyczących podniesienia jakości pracy przedszkola1. Opracowywanie i wdrażanie  programów  autorskich z zakresu edukacji zdrowotnej:

– „Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci w wieku przedszkolnym”

– „Indywidualny program edukacji ruchowej dziecka niepełnosprawnego”

 

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych  – Gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu

 

3. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej:

– współtworzenie planów pracy przedszkola,

– współudział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej przedszkola

 

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

 

5. Współpraca z rodzicami

 

6.  Współorganizowanie wycieczek przedszkolnych:

– ZOO Opole

– Teatr Lalki i Aktora Opole

– Dinopark Krasiejów.

 

7. Organizowanie lub współorganizowanie imprez dla dzieci, konkursów, warsztatów…

 

8. Dbanie o wystrój i zagospodarowanie sal zajęć i zabaw oraz dekoracje okolicznościowych uroczystości.

 

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

cyklicznie  – okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

 

 

 

 

Program autorski

 

Program autorski

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

Potwierdzenie dyrektora3.Dodatkowe działania na rzecz edukacji i wychowania1. Pozyskiwanie środków finansowych na cele przedszkola:

– praca na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Nr2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem:

  • współorganizowanie kiermaszy świątecznych,
  • współorganizowanie festynów przedszkolnych,

– współudział w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie naszego przedszkola:

  • Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”,
  • Zbiórka plastikowych nakrętek,
  • Zbiorka baterii.

 

okres stażu

okres stażu

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

&8 ust.1 pkt.3 Nauczyciel… w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ I UMIEJETNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁW RÓZNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.

1.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym1. Aktywne uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

 

– zorganizowanie  dla nauczycielek warsztatów szkoleniowych.

 

2.  Prowadzenie zajęć koleżeńskich, dzielenie się doświadczeniem zawodowym ;

 

3. Udzielanie pomocy nauczycielom w zakresie doskonalenia ich warsztatu pracy;

 

4. Uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli;

 

5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty;

 

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

Referaty , Potwierdzenie dyrektora

 

Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie dyrektora2.Udział w innych formach doskonalenia zawodowego1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji – ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu Gimnastyki Korekcyjnej z elementami masażu;

 

2. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.

 

Rok szkolny 2011/2012

 

okres stażu

 

Dyplom ukończenia studiów

 

 

 

 

Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: