PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Danuta Ciesielska

MIEJSCE PRACY: Przedszkole Miejskie Nr 2 w Chełmży

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2008

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2011

 

PODSTAWY PRAWNE:

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, a późniejszymi zmianami);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;

– Karta Nauczyciela – Dz. U. Nr 179, poz. 1845 z dn. 15.07.2004r. 

CELE AWANSU ZAWODOWEGO:

– uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,

– pogłębienie wiedzy metodycznej i pedagogicznej,

– doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy,

– uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dydaktyczno – wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

– stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wieku przedszkolnym,

– promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

par. 8.2  Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują: Podjęte działania – formy realizacji: Termin realizacji: Dowody realizacji:
pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt. 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

 

pkt 4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt. 4e. Wykonywanie zadać na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

– Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli, analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego; 

– Zaznajamianie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela, prawie oświatowym dotyczącym Karty Nauczyciela oraz zmianami Ustawy o Systemie Oświaty;

 

– Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

– Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki w Toruniu;

 

– Współudział w diagnozowaniu określonych umiejętności dzieci;

 

 

– Doskonalenie warsztatu pracy poprzez przygotowanie pomocy dydaktycznych;

 

– Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji: zbiórka zabawek i książeczek „z których wyrośliśmy” do MOPS-u;

 

– Udział w przygotowaniu i realizacji imprez przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez;

 

– Różne formy promocji przedszkola w środowisku (kiermasze świąteczne, dni otwarte);

 

– Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

 

– Zgłoszenie do programu „Klub Czytających Przedszkoli”;

 

 

 

 

– Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnej, Internetu;

 

– Opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczych i dokumentacji przedszkolnej z wykorzystaniem technologii komputerowej;

 

– Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć , karty pracy);

 

– Opracowanie materiałów dla rodziców (zaproszenia, podziękowania, dyplomy);

 

– Prowadzenie kroniki przedszkolnej;

 

– Opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego;

 

 

 

 

– Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń;

 

– Prowadzenie zajęć koleżeńskich, dzielenie się doświadczeniem zawodowym;

 

– Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

 

– Opracowanie i wygłoszenie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych;

 

– Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców;

 

– Opracowanie i wygłoszenie referatów w ramach pedagogizacji rodziców pod hasłem: „Bajka inspiruje” i „Dlaczego czytać dziecku na głos?”;

 

– Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców pt. „Mamo, tato – pozwólcie mi tworzyć” (pomoc w działaniu plastycznym dziecka};

 

 

 

 

 

– Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu twórczej aktywności plastycznej pt. „Wyczarować można wszystko”;

 

 

 

 

– Współpraca z Biblioteką Dziecięcą w celu propagowania czytelnictwa, udział w proponowanych konkursach;

 

– Współpraca ze środowiskiem lokalnym -najbliższe otoczenie inspiracją do twórczości;

 

– Współorganizowanie wycieczek przedszkolnych, m. in. do Fundacji „Piękniejszego Świata” w Skłudzewie na warsztaty plastyczne;

 

– Zorganizowanie cyklicznego międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego nt. „Widok z okna przedszkola” (w 4 porach roku);

 

– Zorganizowanie wystawy po rozstrzygnięciu konkursu w Galerii Miejskiej;

 

 

 

 

– Współpraca z Komendą Policji – zaproszenie funkcjonariuszy na pogadanki o bezpieczeństwie;

– Współpraca za Strażą Pożarną celem edukacji przeciwpożarowej;

 

– Współpraca ze Świetlicą Miejską pod hasłem „Podróż na planetę marzeń”;

 

– Współpraca ze Szkołą Specjalną – integracja poprzez działalność plastyczną pt. „Wspólnie namalujmy świat”;

 

– Zorganizowanie akcji charytatywnej „Potrzebny grosik” – zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

 

 

 

 

–   Nazwa problemu,

Krótka charakterystyka problemu,

Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań,

Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe;

Sierpień/wrzesień 2008 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

Styczeń 2009

 

 

 

Według potrzeb

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

Wrzesień 2008

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

Według potrzeb

 

 

Okres stażu

 

 

Koniec stażu

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Koniec stażu

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

Dostarczenie wniosku o rozpoczęcie stażu, skonstruowanie planu rozwoju zawodowego 

 

 

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo

 

 

 

Świadectwo ukończenia kursu

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Zaświadczenie

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

Zaświadczenie

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

Scenariusze zajęć, karty pracy

 

Wzory materiałów

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Internet

 

 

 

 

Sprawozdanie z warsztatów

 

 

Scenariusze, potwierdzenie

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Referaty

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Referaty

 

 

 

 

Scenariusz zajęć

 

 

 

 

 

 

 

Program, potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

Prowadzenie punktu bibliotecznego, zaświadczenia

 

Zaświadczenia

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

Regulamin konkursu, dyplomy, nagrody

 

Zaświadczenie

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Zaświadczenie

 

 

Zaświadczenie

 

 

Zaświadczenie

 

 

 

Zaświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

Opis i analiza dwóch przypadkówByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: