Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Ewa Glich, nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu:    1 wrzesień 2008

Data zakończenia stażu:    31 maj 2011

Sopot, 1 września 2008

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą dyrektora)

Ewa Glich – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Sopocie

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Posiadane kwalifikacje:– studia magisterskie – Edukacja Artystyczna

– studia licencjackie – Wychowanie Plastyczne

– Studium Wychowania Przedszkolnego – Wychowanie Przedszkolne

Staż pracy pedagogicznej: 26 lat

Podstawy prawne:

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (rozdział 3a – awans zawodowy nauczycieli)

– Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i zmianie niektórych ustaw

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Terminarz:

  1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu – 01.09.2008 r.
  2. Przedstawienie Planu Rozwoju Zawodowego – wrzesień 2008 r.
  3. Sprawozdanie z realizacji założeń Planu – czerwiec 2011 r.
  4. Opiniowanie działań – Rada Rodziców – czerwiec 2011 r.
  5. Ocena realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przez dyrektora przedszkola – czerwiec/lipiec 2011 r.
  6. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego – czerwiec/lipiec 2011r.

Cel główny:

– uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

– własny rozwój zawodowy

– wspieranie rozwoju placówki

– podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych

– podniesienie jakości pracy przedszkola

Obszar rozwoju zawodowego Działania nauczyciela Dokumentacja Termin realizacji
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

& 8 ust. 2 pkt 1

Opracowanie i wdrażanie autorskiego programu „Muzyką malowane”

Zajęcia otwarte dla rodziców – ćwiczenia plastyczno-muzyczne polegające na malowaniu określonych nastrojów, emocji, przeżyć.

Realizacja cyklu „Rodzinne soboty”

Plenery malarskie:

– „Muzyka lasu”

– „Morskie nastroje”

Realizacja cyklu „Moja mała ojczyzna – moje przedszkole, moje miasto, mój region”.

Program autorski

Scenariusze zajęć

Opis

Ankiety ewaluacji

Plan realizacji

Scenariusze zajęć

Rok szk.

2009/2010

Listopad 2009

Październik 2009 r.

Maj 2010 r.

Rok szk. 2008/2009

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

& 8 ust. 2 pkt 2

Pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych nauczycielowi

Przygotowywanie dokumentów placówki

Opracowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia

Tworzenie i opracowywanie dokumentacji zawodowej

Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na stronie www

Uaktualnianie strony internetowej przedszkola

Wykorzystanie środków audiowizualnych (magnetofonu, odtwarzacza CD i magnetowidu) do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych.

Wykorzystanie aparatu cyfrowego do prowadzenia kroniki przedszkolnej

Korzystanie z wydawnictw internetowych

Regulaminy, plany działania, dyplomy,

zaproszenia,

podziękowania

Karty pracy, rysunki, utwory literackie

Arkusze diagn.,

ankiety, plany pracy,

scenariusze zajęć,

sprawozdania.

Plan Rozwoju Zawodowego

Płyty CD

Filmy DVD

Scenariusze zajęć

Kronika przedszkolna

Strona internetowa przedszkola

Pozyskane książki

Opis

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wrzesień 2008

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szk. 2008/09

Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

& 8 ust. 2 pkt 3

Prowadzenie zajęć otwartych zgodnie z rocznym planem pracy dla młodszych stażem nauczycieli i odbywających staż na wyższy stopień z wykorzystaniem

metod aktywizujących

Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego.

Gromadzenie i udostępnianie ciekawych artykułów, konspektów, scenariuszy zajęć itp.

Przygotowanie własnych scenariuszy na uroczystości okolicznościowe i udostępnienie innym nauczycielom w przedszkolu i Internecie

Przygotowanie materiałów na posiedzenia Rad Pedagogicznych.

Prowadzenie Rady Szkoleniowej

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

– zajęcia otwarte w oparciu o Konwencję Praw Dziecka

– zajęcia otwarte z zakresu przygotowania do nauki pisania i czytania

Publikacje w Internecie

Współpraca z rodzicami – wygłaszanie referatów na zebraniach z rodzicami

Miesięczne plany pracy

Scenariusze zajęć

Potwierdzenie dyrektora

Dwukrotnie zrealizowane J

Artykuły prasowe

Konspekty Scenariusze zajęć

Narzędzia diagnostyczne Mam w kompie

Scenariusze uroczystości: Dzień Babci i Dziadka Dzień Matki i Ojca itp. Mam, ale bez podania do Internetu

Tak – mam zrealizowane

Potwierdzenie dyrektora (zrealizowane)

Scenariusze zajęć

Ankiety ewaluacji

Opis zrealizowane

Nie mam L

Pomyśleć i zaprosić rodziców i dyrekcję

MAM

Już trzeba myśleć co tam napisać!!!

Referaty (o reformie, o wirusie AH1N1 i na temat nowej podstawy programowej)

Rok szk. 2008/09/10/11

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2009 r.

2010 r.

Maj 2009 r.

Maj 2010 r.

Luty 2011 r.

Styczeń 2009 r.

Styczeń 2010 r.

Styczeń 2011 r.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

& 8 ust. 2 pkt 4a

Wdrażanie i realizacja programu „Moja sprawność i zdrowie” Zrobić to w końcu, wziąć od Marylki!!!

Opracowanie i wdrażanie elementów programu autorskiego w zakresie „Edukacji zdrowotnej i społeczno- emocjonalnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”

Opracowywanie rocznych planów pracy przedszkola

Karty obserwacji dzieci z aktywności ruchowej w sportowym ZOO

Program

Scenariusze zajęć

Roczne plany pracy przedszkola Współtworzyłam plan, przpisywałam na komputerze

Rok szk. 2010/2011

Rok szk. 2009/2010

Rok szk.

2008/09/10/11

Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczącej zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

& 8 ust. 2 pkt 4c

Wdrażanie metody projektów w praktyce

Przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych

Realizacja cyklu zajęć „Zabawy w teatr”

Inscenizacja bajek

Przygotowywanie uroczystości i festynów przedszkolnych

– Festyn „Kolorowego latawca i pieczonego ziemniaka”

– Rodzinny festyn sportowy

– Pasowanie na „Zerówkowicza”

– Wigilia

– Dzień Babci i Dziadka

– Dzień Matki i Ojca

Organizacja konkursów plastycznych:

– „Sopot – moje miasto”

– „Hafty kaszubskie”

Współudział w organizacji i prowadzeniu międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy o Sopocie „Sopocki Omnibusik”

Opis (XII’08- Jasełka, XII’09- Jasełka)

(Szewczyk dratewka)

(Załoga na pokład)

Harmonogram uroczystości

Opis

Sprawozdanie z realizacji

Ten się odbył,

a hafty chyba tak J

Sprawozdanie z realizacji

Zacząć myśleć już w marcu!!!

Grudzień 2008, 2009, 2010

Czerwiec 2008, 2009, 2010

Wrzesień 2008, 2009, 2010

Kwiecień 2008/09/10

Październik 09

Grudzień

Styczeń

Maj/Czerwiec

Styczeń 2009

Kwiecień 2009

Kwiecień 2009/10/11

Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

& 8 ust. 2 pkt 4e

Wspólne działanie z instytucjami i strukturami samorządowymi:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sopocie

– współpraca z pedagogiem szkolnym

– uczestniczenie w uroczystości pasowania na ucznia

– wycieczka do szkoły- uczestniczenie w lekcjach I klasy

– badanie losów absolwentów

– współudział w organizowaniu festynu szkolnego

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

– kierowanie dzieci na badania dojrzałości szkolnej

– współpraca z psychologiem

3. Osiedlowy Klub Plastyczny

– realizacja przedsięwzięcia „Zabawy plastyczne”

4. Biblioteka Osiedlowa

– spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

5. Komenda Miejskiej Straży Pożarnej

– wycieczka do Straży Pożarnej

6. Komenda Miejska Policji w Sopocie w ramach programu „Bezpieczna droga  do przedszkola”

– spotkanie z funkcjonariuszami policji

Organizowanie i uczestniczenie w akcjach charytatywnych, między innymi:

– zbiórka pieniędzy ze sprzedaży ciast i garmażu na Festynie „Kolorowego latawca i pieczonego ziemniaka” dla wychowanka naszego przedszkola z porażeniem mózgowym

Współpraca z Przedszkolem w Gdańsku – zbiórka plastikowych nakrętek ze sprzedaży, których zostanie zakupiony wózek dla chłopca porażonego prądem

Potwierdzenie

Opis

Pamiętaj w Maju!!!

Umów wcześniej!!!!!

Opis

Skierowania wraz z opinią o dziecku

To trzeba wykonać!!!

Opis

Opis ?

Potwierdzenie

Od  kogo?

Spotkanie z autorką poezji dla dz.

Opis

Opis

Sprawozdanie z podjętych działań

Podziękowanie

Nakrętki

Sprawozdanie

Podziękowanie

Pytać Anię P. czy posiada podziękowanie!!!

Czerwiec

Październik 2010 r.

Maj 2010 r.

Marzec 2010 r.

Wg potrzeb

Luty 2009 r.

Kwiecień

IV 2010

Maj

Wrzesień

Wrzesień 2008r.

Październik, Listopad 2008r.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

& 8 ust. 2 pkt 5

Opis i analiza przypadku:

– Problem dziecka nadpobudliwego psycho-ruchowo

– Słabe przystosowanie społeczne dziecka 6 letniego

Opis i analiza

(Mikołaj)?

(Kacper)?

Kwiecień 2011r.

Czerwiec 2010r.

Opracowała: mgr Ewa Glich                                        Zatwierdzam do realizacji:Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

  • Scenariusz konkursu “Zdrowe przedszkolaki”Scenariusz konkursu “Zdrowe przedszkolaki” PRZEDSZKOLNY KONKURS O ZDROWIU Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI „ZDROWE PRZEDSZKOLAKI” Jury (zaproszeni goście): lekarz, pielęgniarka, […]
  • Mierzenie jakości pracy przedszkolaMierzenie jakości pracy przedszkola autor: mgr Joanna Auguścik-Lipka „Od pierwszych kroków na drodze ku doskonałości…, do jego szczytu, prowadzi długa droga…”[1]. Moja […]
  • Zarejestruj sięZarejestruj się Informujemy, że udostępniliśmy naszym odwiedzającym rejestrację w serwisie. Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się. Konto w […]
  • JASEŁKAJASEŁKA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEJ Temat uroczystości: Jasełka – inscenizacja Cele ogólne: • Zaprezentowanie rodzicom […]