Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO BOŻENY WIAREK NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA NR.16 W ZABRZU UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

WYKSZTAŁCENIE : wyższe pedagogiczne .

Ukończyłam SN W Niemodlinie ze specjalnością Wychowanie Przedszkolne oraz WSP w Częstochowie uzyskując tytuł magistra w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

OKRES STAŻU: wrzesień 2008- czerwiec 2011

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .

§ 8 ust.2 pkt. 1

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego Wniosek o rozpoczęcie stażu ,plan rozwoju zawodowego IX 2008
Wnikliwa analiza dokumentacji placówki Analiza dokumentów:Statut Przedszkola ,Program adaptacyjny, zapisy dzienne w dzienniku zajęć ,plany pracy ,inne . Kopie ksero do własnego wglądu, dziennik grupy ,płytaCD z przykładami planów IX-X2008
Podnoszenie własnych kwalifikacji Uczestnictwo w warsztatach i kursach doskonalących zgodnie z potrzebami placówki Zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów Okres stażu
Studiowanie literatury fachowej Śledzenie nowości z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki . Pozycje książkowe, recenzje, notatki dot. przeczytanych pozycji Okres stażu
Współpraca z rodzicami Prowadzenie zebrań ,zajęć otwartych, uroczystości z udziałem rodziców. Scenariusze,ankiety, opracowania materiałów prelekcyjnych, dokumen tacja fotograficzna Okres stazu
Wykonywanie zadań wynikających z przydziału zadań dodatkowych Dbanie o sezonowy wystrój przedszkola, inne zgodnie z przydziałem Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
Organizowanie lub współorganizowanie festynów i imprez dla dzieci Prowadzenie imprez, konkursów, oprawa imprez, dekoracja Scenariusze,zdjęcia, potwierdzenie dyrektora Okres stażu
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego-końcowa ewaluacja. Kompletowanie teczki, sprawozdanie ze stażu Przygotowana dokumentacja V-VI2011

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 8 ust.2 pkt. 2

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Wykorzystanie internetu w pracy jako źródła wie- lu cennych informacji oraz jako sposobu komunikowania się Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych m.innymiLiterka .pl. ,Ustronie Rumbu- raka -czerpanie z doświadcze- nia innych ,umieszczanie własnych publikacji, pogłębianie wiedzy. Wykaz stron internetowych ,przedruki publikacji ,opracowania materiałów w oparciu o informacje z internetu , zapis na płytach CD . Okres stażu
Organizowanie warsztatu pracy Posługiwanie się programem OpenOffice ,Word Pad, Paint innymi w toku realizacji zadań Opracowania przedszkol nej dokumentacji , scenariusze ,zaproszenia dyplomy , itp. Okres stażu
Opracowanie kart pracy Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych kart pracy w toku realizacji zadań edukacyjnych z dziećmi . Przykładowe karty pracy z opisem ich wykorzystania Okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami§ 8 ust.2 pkt. 3

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Pełnienie funkcji opiekuna stażu Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi zawodowemu stażysty Spisany kontrakt ,scena riusze zajęć hospitowa- nych oraz obserwowa- nych przez n-lkę Okres stażu
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych n-li , udostępnianie opracowanych scenariuszy i materiałów ,Prowadzenie WDN Scenariusze,potwierdzenie dyrektora materiały WDN Okres stażurok szk

09|10

Dzielenie się wiedzą w formie elektronicznej Zamieszczanie publikacji ,uczestnictwo w forum Artykuły i publikacje Okres stażu

Wybór co najmniej trzech spośród podanych w § 8 ust.2 pkt. 4.

Wybieram punkty 4a, 4b , 4c oraz 4e .

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Opracowanie programu autorskiego ,, Badam i poznaję świat ,, Prowadzenie zajęć dodatkowych dla grupy dzieci pięcioletnich . Opracowany program ,dokumentacja w dzienniku zajęć dodatkowych , poświadczenie dyrektora rok szk 10| 11

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego ,egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans zawodowy (….)

§ 8 ust.2 pkt. 4b

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Opieka nad stażystą Pomoc i doradztwo metodyczne ,pomoc w opracowaniu scenariuszy Scenariusze stażysty ,potwierdzenie stażysty Okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych .

§ 8 ust.2 pkt. 4c

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Promowanie placówki w rejonie Organizowanie konkursów dla przedszkolaków z zabrzańskich przedszkoli .Przygotowanie dzieci z własnej placówki do konkursów przedszkolnych i poza przedszkolnych . Dyplomy , prace dzieci, dokumentacja fotograficzna , potwierdzenie dyrektora Okres stażu
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Ukończenie kursu Metody odimiennej wg Ireny Majchrzak . zaświadczenie rok szk 08|09
Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej placówki . Opieka nad stażystką Uzyskanie przez stażystkę stopnia nauczyciela mianowanego . Okres stażu
Prowadzenie kółka Badam i poznaję świat Spotkania z dziećmi , eksperymenty ,zabawy . Dziennik zajęć dodatkowych ,zdjęcia rok szk 10| 11

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami lub podmiotami

§ 8 ust.2 pkt. 4e

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Niesienie radości i pomocy dzieciom spoza przedszkola Przeprowadzenie akcji ,,podziel się zabawką ,, Raport z akcji, potwierdzenie dyrekcji Domu Dziecka rok szk 09|10
Niesienie pomocy dzieciom i rodzicom w przezwyciężaniu trudności Współpraca z PPP i poradnią logopedyczną . Pozyskanie materiałów informacyjnych , opracowanie i udostępnianie rodzicom mat ,i literatury ,potwierdzenie dyrektora logopedy . Okres stażu
Współpraca z MOPS w Zabrzu Dokonanie analizy sytuacji rodzinnej dzieci ,rzetelna informacja dot. uzyskania pomocy . Wykaz dzieci ,które uzyskały pomoc MOPS,potwierdzenie dyrektora Okres stażu
Przystąpienie do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom . Według propozycji koordynatora akcji Podziękowania , zdjęcia potwierdzenie dyrektora Okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły ,w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8 ust.2 pkt. 5

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych . Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych .ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych , systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Opis i analiza plan działań

raport z realizacji

Okres stażu

Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji ,które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: