Plan rozwoju nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu Niepublicznym „Smyk” Renata Dunaj

Imię i nazwisko: Joanna Kozłowska

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.

Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy – od 01.09.2010 r. do 31.05. 2010 r.

Opiekun stażu: mgr Teresa Jaworowska

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznymCel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

–        Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego „Smyk” Renata Dunaj.

–        Poznanie dokumentacji, która obowiązuje w przedszkolu.

–        Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania i kształcenia.

–        Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

–        Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:

–        wewnątrz przedszkola,

–        poza przedszkolem

–        samokształcenia

–        samodoskonalenia.

–        Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.

–        Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.

–        Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

–        Pogłębienie kontaktów z rodzicami.

PRAWIDŁOWO ORGANIZUJE SWÓJ CZAS PRACY W PRZEDSZKOLU I UMIEJĘTNIE NAWIĄZUJE KONTAKTY Z OTOCZENIEM

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY SPOSOBY DOKUMENTOWANIA REALIZOWANYCH ZADAŃ
  1. Poznanie procedur awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela

– Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego

Wrzesień – październik 2010 – Znajomość procedur awansu zawodowego – Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

– Notatki własne

  1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
– Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju

– Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekune

– Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu; opracowanie harmonogramu hospitacji

Wrzesień 2010 – Podjęcie współpracy z opiekunem stażu –  Kontrakt,

– Harmonogram zajęć hospitowanych

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego – Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego, zdobytych kwalifikacji i motywacji zawodowych.

– Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie

Wrzesień – październik 2010 – Opracowana droga rozwoju zawodowego – Plan rozwoju zawodowego

-Adres strony internetowej własnego planu rozwoju zawodowego

4.  Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego – Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć Cały okres stażu – Udokumentowanie Planu Rozwoju Zawodowego – Dokumenty, scenariusze zajęć (teczka stażysty)
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – Przygotowanie projektu sprawozdania  opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu Maj 2011 – Analiza stopnia realizacji, autorefleksja i samoocena – Dokument „Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego”

ZNA ORGANIZACJĘ, ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY SPOSOBY DOKUMENTOWANIA REALIZOWANYCH ZADAŃ
1 2 3 4 5
1.Poznanie dokumentów obowiązujących w Przedszkolu Niepublicznym „Smyk” Renata Dunaj Analiza dokumentacji przedszkola:

– Statut przedszkola;

– Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej przedszkola;

– Program rozwoju przedszkola na rok 2010/ 2011;

-Regulamin przedszkola;

– Księga protokołów posiedzeń Rady pedagogicznej

– Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu

Wrzesień 2010 – okres stażu –  Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji Przedszkola Niepublicznego „Smyk” Renata Dunaj – Ksera, notatki własne
2. Zapoznanie się z przepisami BHP w przedszkolu. – Poznanie obowiązujących aktów prawnych. Wrzesień 2010 – Stosowanie przepisów BHP – Oświadczenie o znajomości przepisów
3.Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. –   Wykonywanie dekoracji w przedszkolu

–   Prowadzenie gazetki

–   Realizacja zadań wg kalendarza imprez w Przedszkolu Niepublicznym „Smyk”

Okres stażu – Wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, udział dzieci we wszelkiego rodzaju uroczystościach – Notatki, pomoce dydaktyczne, zdjęcia
4. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań – Zbieranie informacji mogących pomoc w dalszej pracy

– Aktywny udział w warsztatach i kursach

– Udział w Radach pedagogicznych;

– Uczestnictwo w Radach szkoleniowych,

– Uczestnictwo w WDN, aktywny udział w warsztatach;

– Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno – pedagogicznych.

Okres stażu – Realizacja podstawowych funkcji przedszkola i wynikających z nich zadań – Zaświadczenia

– Sprawozdania;

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci. Wykorzystanie w pracy własnych sposobów wychowawczo – dydaktycznych – Opracowanie zestawów ćwiczeń dla dzieci nieśmiałych i nadpobudliwych (np. tablica wzorowego przedszkolaka, słoiczek punkcików, budowanie domów z cegiełek – na drzwiach swojego pokoju – wspólnie z rodzicami) Okres stażu – Opracowane sposoby wychowawczo – dydaktyczne odnoszące się do zaspokajania potrzeb dzieci – Propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci
6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy –   Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.

–   Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

–   Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć: karty pracy,  ilustracje, kolorowanki

–   Opracowywanie własnych opowiadań, zagadek, wierszy

–   Publikacje (artykuły, scenariusze) na stronach internetowych.

Okres stażu – Posługiwanie się technologią komputerową, ułatwianie pracy, estetyka pracy – Płyta CD z zapisem elektronicznym

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY SPOSOBY DOKUMENTOWANIA REALIZOWANYCH ZADAŃ
1 2 3 4 5
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. – Obserwowanie zajęć hospitowanych.

– Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym.

Raz w miesiącu – Dostrzeżenie różnych możliwości organizacji pracy z dzieckiem – Wykaz tematów odbytych hospitacji, własne przemyślenia
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. – Opracowanie scenariusza zajęć.

– Konsultacja z opiekunem stażu

-Omówienie przebiegu zajęć

Raz w miesiącu – Dostrzeżenie niedoskonałości własnej pracy i motywacja do pracy – Konspekty zajęć, wnioski i spostrzeżenia opiekuna stażu
3. Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i doskonaleniu nauczycieli. – Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola Okres stażu – Zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń w pracy z dziećmi – Zaświadczenia ukończenia kursu

– Lista obecności na radach pedagogicznych

– Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. – Czytanie czasopism pedagogicznych- „Wychowanie w Przedszkolu”,

– Studiowanie literatury o charakterze pedagogiczno- psychologicznym.

– Studiowanie portali edukacyjnych

Okres stażu – Poznanie nowych rozwiązań i pomysłów związanych z nauczaniem i wychowaniem przedszkolnym – Notatki

POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA ORAZ UMIE POSZUKIWAĆ ŹRÓDEŁ INFORMACJI O DZIECKU

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY SPOSOBY DOKUMENTOWANIA REALIZOWANYCH ZADAŃ
1 2 3 4 5
1.  Gromadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków. – Spotkania z rodzicami.

– Rozmowy indywidualne.

– Współpraca z logopedą

– Wywiady

– Obserwacja dzieci podczas organizowanych i samorzutnych zabaw.

– Utworzenie „Zeszytu obserwacji dziecka” i dokonywanie wpisów.

Okres stażu – Posiadana wiedza dotycząca wszechstronnego rozwoju każdego z wychowanków – indywidualne podejście – Kwestionariusze wywiadu.

– Notatki własne.

– Zeszyt obserwacji

2. Pogłębienie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej wychowanków i dokumentowanie obserwacji – Indywidualne kontakty z rodzicami Okres stażu – Posiadana wiedza na temat sytuacji rodzinnej wychowanków – spojrzenie indywidualne – Karty obserwacji,

– Rozmowy z rodzicami

3. Przekaz wiedzy o wychowankach rodzicom – Zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne Cały okres stażu – Wspólna wymiana z rodzicami informacji o dziecku – Lista obecności rodziców na zebraniach
4. Nawiązanie współpracy z rodzicami. – Czytanie bajek przez rodziców.

– Zainteresowanie rodziców uroczystościami w przedszkolu:

– Organizowanie zebrań rodziców.

Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.

Okres stażu – Zaangażowanie się rodziców w życie przedszkola – Protokoły

– Notatki własne

– ZdjęciaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: