Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Teresa Weber

Stanowisko: nauczyciel

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Brzeziu

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019

 

§8 UST.2 PKT. 1* Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 

Lp.

ZadanieFormy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Poznanie procedury awansu  zawodowego. analiza przepisów prawa oświatowego;

-opracowanie planu rozwoju zawodowego;

dokumentowanie realizacji planu rozwoju;

pisanie sprawozdań z realizacji planu 1 razy w roku.

plan rozwoju zawodowego;

– sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

Wrzesień 2016

Okres stażu

notatka

2. Doskonalenie własnego warsztatu   pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia   zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;

(kursy   doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);

systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami   i artykułami pedagogicznymi.

-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie   o ukończeniu kursu. 

 

Okres stażu 

 

2016/2019

 

okres stażu

3. Aktywny udział w tworzeniu   dokumentów przedszkola. propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;

– praca w zespołach powołanych do tego celu;

opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo- dydaktycznego;

opracowanie ankiety dla rodziców

notatka

plan roczny rok szkolny   2016/2019;

ankieta

Okres stażu 

 

Czerwiec 2017 

4. Doskonalenie umiejętności   współpracy z rodzicami. opracowanie planu współpracy z rodzicami;

-prowadzenie rozmów indywidualnych;

organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego

 

plan współpracy z rodzicami; 

harmonogram rozmów;

Okres stażu 

 

 

§8 UST.2 PKT. 2* Wykorzystywanie w pracy technologii  informacyjnej i komunikacyjnej. 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. ukończenie kursów doskonalących;

– wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

zaświadczenie o ukończeniu   kursów.  2016/2019 
2. Wykorzystanie technologii   komputerowej w pracy pedagogicznej. opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy, kart pracy   i pomocy dydaktycznych;

– wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;

przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;

wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych. 

przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć Okres stażu
3. Korzystanie z Internetu. -wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do   przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;

– śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;–  zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola orz zamieszczanie aktualności, wierszy i piosenek

przykłady materiałów

z Internetu;

– dokumentacja stażu.

– strona internetowa

okres stażu

§UST.2 PKT. 3* Umiejętność  dzielenia  się wiedzą   i  doświadczeniem  z  innymi nauczycielami,  w  tym  przez  prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności  dla  nauczycieli  stażystów i  nauczycieli  kontraktowych, prowadzenie  zajęć  dla  nauczycieli  w  ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego  lub  innych zajęć. 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Wymiana doświadczeń z innymi   nauczycielami prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;

– udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy   uroczystości

– zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

konspekty zajęć, scenariusze,   przykładowe materiały

– zdjęcia, prezentacja

Okres stażu

Maj 2017

2. 

 

 

 

 

 

Wymiana doświadczeń na radach   pedagogicznych aktywne uczestnictwo w   posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych   szkoleń;

– prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według   harmonogramu na dany rok szkolny).

potwierdzenie dyrektora 

opracowane materiały

Okres stażu
. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. opublikowanie na stronach internetowych lub w czasopiśmie pedagogicznym:
  •   Planu rozwoju;
  •   Karty obserwacji dziecka
  •   Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy
  • Innowacji logopedycznej
teksty publikacji, adresy strony internetowej 2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

 

§8 UST.2 PKT. 4a * Opracowanie  i  wdrożenie  programu  działań  edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych  lub  innych  związanych  odpowiednio  z oświatą, pomocą  społeczną  lub  postępowaniem  w  sprawach  nieletnich. 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji logopedycznej opracowanie programu;

– przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;

realizacja programu według ustalonego planu pracy.

tekst programu;

– konspekty zajęć;

– ewaluacja. 

2018

Czerwiec 2018

czerwiec 2019

§8 UST.2 PKT. 4c* Poszerzenie  zakresu  działań  szkoły w  szczególności  dotyczących  zadań dydaktycznych, wychowawczych  lub  opiekuńczych .

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Pozyskiwanie środków na rzecz   lepszego funkcjonowania placówki. organizowanie kiermaszu świątecznego;

współpraca z rodzicami;

– szukanie sponsorów – przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji   różnych uroczystości przedszkolnych.

potwierdzenie dyrektora 2017/2018 

Okres stażu

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych na podstawie innowacji ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji logopedycznej;

– prowadzenie zajęć z dziećmi;- wprowadzeni karty osiągnięć dzieci

– zachęcenie rodziców do współpracy z logopeda poprzez zeszyt z ćwiczeniami logopedycznymi

zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć

zdjęcia, lista obecności, karta aktywności

Luty 2017

Rok szkolny 2017/2018

3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. prowadzenie zajęć otwartych;- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej   przedszkola.

udzielanie pomocy rodzicom dzieci zakwalifikowanymi do terapii logopedycznej (gromadzenie   przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– cykliczne prowadzenie warsztatów logopedycznych

systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty.

konspekty zajęć;

– tekst artykułów;

przepisy prawne

– zdjęcia, lista obecności

– gazetka przedszkolna

Okres stażu

Okres stażu

Jeden raz w roku szkolnym 2016/2017/ 2018

w razie potrzeby

4. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. Bycie liderem podczas organizacji konkursu opracowane scenariusze, regulaminy, zdjęcia Wg potrzeb
5. Udział w akcjach charytatywnych. zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach. potwierdzenie dyrektora Wg potrzeb
6. Organizowanie spotkań w przedszkolu z ciekawymi zawodami – zapraszanie gości np. policjant, leśnik, listonosz, fryzjer, kosmetyczka itp. – zdjęcia Wg potrzeb
7. Uczestniczenie w konkursach lokalnych, wojewódzki i ogólnopolskich – konkursy plastyczne i muzyczne – zdjęcia, zaświadczenia Okres stażu
8. Udział w Ogólnopolskich programach prozdrowotnych np. Akademia Aqafresch – przeprowadzeni zajęć, zapoznanie dzieci z celem programu – zdjęcia, scenariusze zajęć, karty pracy Wrzesień 2016/2017/ 2018
9. Organizowanie cyklicznych spotkań adaptacyjnych w przedszkolu – zapraszanie nowych dzieci ma na celu lepsze zaadoptowanie dziecka w przedszkolu – Zdjęcia, scenariusze zajęć Czerwiec 2017/2018
10. Udział w występach lokalnych np. GOK, Brzezie – występ w środowisku lokalnym – zdjęcia Na bieżąco
11. Kącik komputerowy ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji informatycznej;

– prowadzenie zajęć z dziećmi;

zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć

zdjęcia, lista obecności,

Wrzesień 2017

§8 UST.2 PKT. 4e* Wykonywanie  zadań  na  rzecz  oświaty , pomocy  społecznej  lub postępowania  w  sprawach  nieletnich  we  współpracy  z  innymi  osobami , instytucjami  samorządowymi  lub  innymi  podmiotami . 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. nawiązanie współpracy ze   specjalistami z poradni;

– korzystanie z pomocy   specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.

– nawiązanie współpracy z logopedą z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opolu

potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2. Współpraca ze środowiskiem   lokalnym. organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych

– współpraca z logopedą szkolnym i psychologiem ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim

– występy na zaproszenie na uroczystości organizowane przez mniejszość niemiecką np. Muttertag,

notatka

 

– notatka

– zdjęcia, scenariusz występu

Okres stażu 

2016/2019

wg potrzeb

3. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – pełnienie roli lidera;

– kształcenie umiejętności   słuchania ze zrozumieniem;

– zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania.

lista przeprowadzonych akcji; Od 2017 r.

 

 

 §8 UST.2 PKT. 5* Umiejętność   rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów  edukacyjnych, wychowawczych  lub  innych z uwzględnieniem  specyfiki  typu  i  rodzaju  szkoły w  której  nauczyciel  jest  zatrudniony. 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla   dzieci zakwalifikowanymi do pomocy psychologiczno pedagogicznej – dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka;

– opracowanie programu dla

konkretnego dziecka.

opracowany program;

przykładowe plany pracy   indywidualnej.

Rok szkolny 2016/2017

* Zastosowana w planie numeracja odnosi się do Rozporządzenia MENiS z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela. ..,,…………………………………….

Podpis nauczyciela składającego plan rozwojuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: