Plan pracy z dzieckiem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Plan pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1. Sfera emocjonalno – społeczna

Działania:

– wdrażanie do czynnego udziału „w zabawie” z innymi,

– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, nawiązywania kontaktów,

– kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości,

– dostarczanie okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń, takich jak życzliwość, tolerancja, empatia,

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami,

– nabywanie umiejętności przezwyciężania lęku i niepewności,– rozmowy indywidualne z rodzicami, udzielanie wskazówek praktycznych.

2. Trudności ze sprawnością manualną.


Działania:

– doskonalenie małej motoryki poprzez: rysowanie kredkami, malowanie farbami, kolorowanie, wycinanie, odrysowywanie figur geometrycznych i innych przedmiotów,

– doskonalenie umiejętności modelowania w plastelinie, glinie, masie solnej,

– ćwiczenia grafomotoryczne (pisanie po śladzie)

3. Trudności z koordynacją ruchową.

Działania:

– doskonalenie sprawności ruchowej poprzez systematyczne zabawy i ćwiczenia gimnastyczne,

– pobyt na świeżym powietrzu

4.Trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową

Działania:

– układanie puzzli, malowanie, kolorowanie wg wzoru, cięcie nożyczkami, układanie klocków wg wzoru,

– konstruowanie budowli z różnych klocków ( dużych i drobnych),

– ćwiczenia grafomotoryczne

Plan pracy z dzieckiem zdolnym

1. Zdolność szybkiego zapamiętywania tekstów.

Działania:

– udział w inscenizacjach, teatrzykach przedszkolnych, konkursach recytatorskich, występach publicznych

2. Mowa i myślenie.

Działanie:

– zachęcanie do samodzielnego myślenia i rozwiązywania zadań,

– stawianie pytań problemowych pobudzających myślenie twórcze i krytyczne,

– rozbudzanie ciekawości, wyobraźni, zachęcanie do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów

3. Zdolności matematyczne.

Działanie:

– przydzielanie trudniejszych zadań  do rozwiązania podczas pracy indywidualnej i zbiorowej,

– przydzielanie dodatkowych zadań mobilizujących do wysiłku intelektualnego i zaangażowania,

– stopniowe zwiększanie wymagań

4. Zdolności muzyczno – taneczne.

Działania:

– objęcie programem „Tańce ludowe w edukacji przedszkolnej”,

– wprowadzanie tańców integracyjnych,

– udział w konkursach, występach publicznych

5. Zdolności plastyczne.

Działania:

– organizowanie miejsca pracy do działań plastycznych, zawierające różnorodne materiały,

– tworzenie sytuacji do eksperymentowania z kolorami i różnymi metodami plastycznymi,

– tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznaniu różnych stylów plastycznych : malarstwo, rzeźba, sztuka ludowa,

– inspirowanie do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i aktywności,

– udział w konkursach plastycznych

Opracowała Edyta Wójcik

Przedszkole Publiczne nr 188 w KrakowieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: