Plan pracy wychowawczo- kształcacej i opiekuńczej na miesiąc marzec w grupie dzieci 3- 6- letnich

 Opracowała: mgr Małgorzata Orłowska

 

Tematyka kompleksowa:

 1. Tak mija nam czas.
 2. Muzyka jest wszędzie.
 3. Wiosna, wiosna.
 4. Wkrótce Wielkanoc

 

Temat dnia Cele ogólne

Plan pracy – tematyka

Obszary aktywności  Przewidywane osiągnięcia dziecka –cele operacyjne Obszar z podstawy program.

TAK MIJA NAM CZAS

I. Jestem coraz starszy. 1. Rozwijanie orientacji na kartce papieru.2. Rozwijanie umiejętności określania tempa wykonywania czynności. Zabawa „Dyktando rysunkowe” Matem.
 • wskazuje i nazywa kierunki na kartce papieru,
13/4 
Słuchanie wiersza L. Łącz „Duży chłopiec”. Rozmowa na temat mijającego czasu. Ćwiczenia klasyfikacyjne „Kto jest starszy?”. Zabawy ze stoperem. Literacka, językowa i społ. 
 • słucha uważnie wiersza,
 • układa obrazki wg wieku przedstawionych na nich osób,
 • wie na czym polega pomiar czasu stoperem,
14/54/3

 

10/3

Założenie kalendarza obserwacji przyrodniczych – hodowla cebulki tulipana Przyrodn.
 • Potrafi założyć hodowle rośliny w doniczce,
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze i notuje je w kalendarzu,
12/212/3

4/1

 

II Pory dnia 1. Zwrócenie uwagi na mijający czas na podstawie przykładów z życia.2. Zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu Zabawa rozwijająca umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej „Jaka to głoska? – 5- 6-latki, „Jaka to sylaba? 3-4 latki Językowa,Przyg. do nauki czytania
 • Określa głoski i sylaby w nagłosie i wygłosie,
 • Wyszukuje wyrazy rozpoczynające się daną głoską, sylabą,
14/214/6
Wspólne zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek, lepienie bałwana, zachowanie ostrożności podczas zabaw ze śniegiem. Motor.- zdrow.
 • Aktywnie wypoczywa na powietrzu,
 • Zgodnie bawi się z rówieśnikami,
 • Zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
5/4 

1/26/5, 2/4

Swobodne wypowiedzi na temat czynności wykonywanych przez nie w różnych porach dnia na podstawie opowiadania H. Bechlerowej „Wiosenna wędrówka”. „Mój dzień” praca plastyczna w formie filmu. Literacka, rozw. myślenie przycz.- skutkowePlast.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z upływającym czasem i zmianami pór roku,
 • Przedstawia swój dzień w formie plastycznej,
14/512/3

13/6

 

9/2

III Co było najpierw, a co będzie potem?” 1. Rozwijanie umiejętności określania kolejności czynności.2. Nauka kroków i figur tańca „Trojak” Zabawa dydaktyczna „W jakiej kolejności” Rozw. myślenia przyczyn.- skutkowego 
 • Stosuje słowa: najpierw, teraz, potem,
 • Potrafi układać logicznie historyjkę obrazkową,
4/3
Zabawy przy piosence B. Brzezińskiego, I. Pfeiffer „Stary zegar” muzyczna
 • Określa tempo, nastrój i opowiada treść piosenki,
 • Rytmizuje treść piosenki, improwizuje ruchem,
 • Zna figury taneczne trojaka,
8/18/2
Zabawy organizowane rozwijające sprawność manualną i szybkość „Na czas”, „Kto szybciej?” manualna
 • Współpracuje z kolegami,
 • Zbiera ziarna fasoli na czas,
 • Usprawnia ruchy drobne rąk i palców,
1/214/3
IV U zegarmistrza 1. Rozwijanie mowy i usprawnianie narządów artykulacyjnych.2. Przybliżenie pracy zegarmistrza i wyglądu zakładu zegarmistrzowskiego. Zabawy i ćwiczenia wg własnego programu profilaktyki logopedycznej, rozwijanie prawidłowej wymowy głosek ciszących językowa
 • Próbuje prawidłowo artykułować głoski ciszące,
 • Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia,
3/1
Rozmowa na temat pracy zegarmistrza na podstawie planszy „W zakładzie zegarmistrzowskim”, pokaz różnych zegarów i zegarków. Nauka odczytywania pełnej i połowy godziny na dużym zegarze. Społ. i techn.Matem.
 • Wie, czym zajmuje się zegarmistrz i na czym polega jego praca,
 • Omawia i nazywa różne zegary i zegarki,
 • Wie, jak odczytywać pełna i połowę godziny na zegarze wskazówkowym,
3/3 

10/3

Wykonanie klepsydry piaskowej z dwóch butelek i kaszy manny lub suchego piasku Plast.
 • Potrafi wykonać klepsydrę samodzielnie lub z pomocą nauczyciela,
 • Dba o estetykę pracy i sprząta po jej skończeniu,
10/19/2

 

2/5

V Podróż w przyszłość. 1. Przedstawienie wyobrażeń o przyszłości w ekspresji plastycznej2. Rozwijanie sprawności fizycznej Słuchanie wiersza M. Przewoźnika „Wynalazki”. Rozmowa na temat przyszłości, wyglądu naszego otoczenia i nas w przyszłości. Praca plastyczna „Gdzie poleciałbym wehikułem czasu? Rysowanie kredkami świecowymi i farbami akwarelowymi. Literacka językowaplastyczna
 • Wypowiada się na temat treści wiersza,
 • Wypowiada się na temat swoich wyobrażeń o przyszłości,
 • Potrafi przedstawić na rysunku miejsce podróży wehikułem czasu,
14/5 

3/3

 

9/2

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VII przy muzyce Motor.-zdrow.
 • Rozwija sprawność ruchową poprzez ćwiczenia fizyczne,
 • Usprawnia mięśnie ćwicząc przy muzyce,
5/35/4
Zabawy ruchowe rozwijające poczucie tempa z wykorzystaniem muzyki Muzyczna
 • Wypowiada się na temat przyszłości,
 • Reaguje ruchem na zmianę tempa muzyki,
 • Bierze aktywny udział w zabawach z grupą,

 

8/2 

MUZYKA JEST WSZĘDZIE

I Dźwięki ciężkie i lekkie. 1. Rozwijanie poczucia rytmu.2. Przygotowanie do nauki czytania. Zabawa dydaktyczna „Bawimy się w dyrygentów”. Wykonanie batuty z gazety, dyrygowanie i śpiewanie wg wskazówek batuty dyrygenta muzyczna 
 • Wie, co to jest batuta,
 • Potrafi dyrygować i wykonywać polecenia dyrygenta,
8/28/3
Zabawy z tańcem wg E. Wagner Motor.- zdrow i muzyczna
 • Porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • Określa, które dźwięki są ciężkie, a które lekkie,
 • Gra na wybranym instrumencie i porusza się w rytmie muzyki,
8/8/2

8/3

Zabawy z literą Z, z wg programu „Zabawy w czytanie” 5, 6 – latki z wykorzystaniem książeczki prof. J. Cieszyńskiej „Kocham czytać”Wyszukiwanie różnic między obrazkami -3, 4- latki Przyg. do nauki czytania
 • Wyodrębnia głoskę z w wyrazach i słowach,
 • Wyszukuje literę z na ilustracji,
 • Kreśli kształt litery Z, z w powietrzu i w powiększonej liniaturze,
 • Wyszukuje wyrazy z głoską z w nagłosie i wygłosie (śródgłosie chętne dzieci)
 • Wykleja kształt litery Z, z z plasteliny,
 • Rozwija spostrzegawczość wzrokową
14/4 

14/1

 

 

 

 

 

 

 

14/2

II Śpiewamy i gramy 1. Akompaniowanie na wybranych instrumentach.2. Rozwijanie określania kierunków w przestrzeni.

 

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i słuch „Jesteśmy instrumentami” Rozw. spostrzeg.
 • Naśladuje dźwiękiem instrumenty zgodnie z instrukcją nauczyciela,

 

8/3
Zabawy matematyczna z maskotkami, określanie kierunków od siebie i w odniesieniu do drugiej osoby. Matemat.
 • Określa i nazywa kierunki w odniesieniu do siebie i drugiego obiektu,
 • Wyprowadza kierunki od drugiej osoby,
13/4
Słuchanie opowiadania M. Orłonia „Zbuntowana orkiestra”. Zabawa inscenizowana z wykorzystaniem sylwet instrumentów „Kłótnia instrumentów” Literacka i teatralna
 • Wypowiada się na temat opowiadania,
 • Wymienia instrumenty występujące w opowiadaniu,
 • Inscenizuje kłótnie instrumentów wykorzystując sylwety,
14/5 

 

 

7/2

III Nasi ulubieni wykonawcy 1. Rozwijanie umiejętności wokalnych.2. Zapoznanie z odtwarzaczami muzyki dawniej i dziś. Ćwiczenie słuchowe „Nasi ulubieni wykonawcy”, prezentowanie przez dzieci nagrań swoich ulubionych wykonawców. Słuchanie muzyki granej dawniej i dziś, pokaz ilustracji adaptera, gramofonu, radia MuzycznaSpoł.
 • Potrafi wskazać swoich ulubionych wykonawców muzycznych,
 • Wie, jakie urządzenia służyły dawniej do odtwarzania muzyki,
 • Rozpoznaje instrumenty po dźwięku,
8/48/1

 

10/3

Spacer po okolicy „Szukamy muzyki” Przyr.
 • Wyszukuje muzykę w otoczeniu przedszkola,
5/4
Zabawa graficzna „Kolorowe nutki”  kolorowanie rysunku nut zgodnie z podanym rytmem Grafomot.
 • Dostrzega rytm i koloruje nutki zgodnie z nim,
14/214/3
IV Na pięciolinii 1. Rozwijanie umiejętności dodawania.2. Zapoznanie z gamą C- dur Zabawy i ćwiczenia wg własnego programu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie aparatu mowy ćwiczenia z lusterkami,  językowa
 • Próbuje prawidłowo wykonywać ćwiczenia językowe obserwując aparat mowy w lusterku,
 • Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia,
3/1
Ćwiczenia w liczeniu „Kolorowe nutki”. Wykonywanie zadań w grupach -5- 6-latkiRysowanie zabawek zgodnie z liczbą kropek na kostce 3- 4-latki Matemat.
 • Szereguje kartoniki z rysunkami nut wg wielkości,
 • Układa nuty wg podanego rytmu,
 • Układa zadanie do podanego układu kolorowych kartoników,
 • Dodaje w zakresie ośmiu
13/113/2
Zabawy z gamą C-dur na podstawie wiersza H. Szayerowej „Pierwszy koncert” Muzyczna
 • Wie, co to jest gama,
 • Potrafi zaśpiewać gamę C-dur,
8/2
V Malujemy muzykę 1. Wyrażanie nastroju muzyki w formie plastycznej.2. Rozwijanie sprawności ruchowej. Malowanie utworów muzycznych o różnych nastrojach, składanie w całość pociętego obrazka przedstawiającego wesołą i smutną sytuację. Właściwy dobór kolorów do danego nastroju. Plastyczna i rozw. spostrz. wzrokową
 • Określa nastrój muzyki,
 • Potrafi ukazać nastrój wysłuchanej muzyki malując ją,
 • Składa w całość pocięty obrazek,
8/49/2
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VII przy muzyce Motor.-zdrow.
 • Rozwija sprawność ruchową poprzez ćwiczenia fizyczne,
 • Usprawnia mięśnie ćwicząc przy muzyce,
5/35/4
Układanie zdań z nazwami obrazków, liczenie wyrazów w zdaniach. językowa
 • Układa zdania z podanymi wyrazami,
 • Przelicza wyrazy w zdaniach,
14/6

WIOSNA, WIOSNA

I Jaka pogoda jest w marcu? 1. Zapoznanie z elementami marcowej pogody.2. Poznawanie oznak marcowej pogody. Zabawy rozwijające spostrzegawczość i percepcję słuchową „Kompozytor” językowaprzyg. do nauki czytania
 • Dzieli na sylaby (3, 4-latki) i głoski (5, 6-latki) wyrazy dwu i trzysylabowe,
 • Potrafi odnaleźć dziecko wymyślające gesty,
14/6 

 

14/2

Zabawy pod hasłem „Marcowa pogoda” Ćwiczenie wizualizacyjne „Słońce” wg K. Vopla. Określanie wymienionych zjawisk pogodowych. Rebusy fonetyczna z hasłami zjawisk marcowej pogody JęzykowaPrzyrodn.
 • Wymienia zjawiska charakterystyczne dla pogody w marcu,
 • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej,
 • Zna zjawisko zmiany pór roku
11/1 

 

14/6

Zapoznanie z kolejna grupa produktów żywieniowych –nabiałem, historyjka obrazkowa „Mleko” program własny „Wiemy, co jemy” Przyrodn. zdrowotna 
 • Wie, jakie produkty należą do grupy nabiału,
 • Zna etapy produkcji mleka,
5/1 

4/3

II Wiosna idzie przez świat. 1. Rozwijanie poczucia rytmu.2. Rozwijanie sprawności manualnej. Zabawa dydaktyczna „Grający bębenek”. Liczenie uderzeń w bębenek i wskazywanie odpowiedniego kartonika z kropkami lub cyfrą Matem.
 • Liczy dźwięki,
 • Określa liczbę dźwięków cyfrą lub liczbą kropek,
13/1
Zabawy przy piosence K. Bayer „Wiosna” Muzyczna 
 • Rozróżnia dźwięki wysokie, średnie, niskie,
 • Śpiewa i improwizuje ruchem treść piosenki,
 • Rozpoznaje nagrane odgłosy wiosny,
8/2 

8/1

Pisanie w zeszytach w linie szlaczków literopodobnych i liter –chętne dzieci 5, 6-latkiPisanie po śladzie w powiększonej liniaturze- 3, 4-latki Grafom.
 • Rozwija sprawność manualną,
14/3
III Wiosenne rachunki 1. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.2. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania Ćwiczenia liczbowe „Mieszkańcy wiosennej łąki”. Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem sylwet mieszkańców łąki z wiersza „Powitanie wiosny” Matemat. 
 • Ilustruje sylwetami owadów treść zadań,
 • Doskonali dodawanie i odejmowanie na konkretach,
13/2
Zabawy relaksacyjne na podstawie utworu B. Kołodziejskiego „Rolnik” naśladowanie palcami na plecach kolegów prac wiosennych w polu. Zabawy ruchowe pod hasłem „Wiosna” Motor.-zdrow.
 • Naśladuje czynności wykonywane przez rolnika,
 • Reaguje ruchem na sygnał muzyczny,
5/4
Zabawy z samogłoskami wg programu „Zabawy w czytanie” z wykorzystaniem serii książeczek dr J. Cieszyńskiej „ Językowamanualna
 • Zna i wymienia samogłoski,
 • Wyszukuje samogłoski na początku i na końcu wyrazów,
 • Ozdabia pastelami szablony samogłosek,
 • Czyta globalnie wyrażenia z samogłoskami,
14/414/6
IV Witamy wiosnę 1. Poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny.2. Rozwijanie umiejętności wycinania Zabawy i ćwiczenia wg własnego programu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie aparatu mowy ćwiczenia z lusterkami, językowa
 • Próbuje prawidłowo wykonywać ćwiczenia językowe obserwując aparat mowy w lusterku,
 • Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia,
3/1
Teatrzyk sylwet na podstawie utworu B. Szurowskiej „Zwiastuny wiosny”. Nazywanie wczesnowiosennych kwiatów na podstawie planszy. Wykonanie wianka dla pani Wiosny. Literackaplastyczna
 • Słucha uważnie utworu,
 • Wymienia zwiastuny wiosny,
 • Potrafi odrysowywać od szablonu i wycinać po linii,
14/512/3

9/2

Spacer z kukłą Marzanny do lasu. Poznanie tradycji związanych z powitaniem wiosny Przyr.
 • Zna tradycje witania wiosny,
 •  Wie, jak należy zachowywać się w lesie,
12/3
V Wiosenne porządki 1. Rozwijanie zdolności plastycznych.2. Robienie wiosennych porządków. Nabiał – program własny „Wiemy, co jemy”, poszukiwanie przez dzieci informacji na temat nabiału, degustacja wybranych produktów z grupy nabiał, ważenie sera, mierzenie mleka Zdrow.
 • Wie, gdzie można znaleźć informacje na temat zdrowego odżywiania i korzysta nich,
 • zna smak produktów mlecznych,
 • zna działanie wagi kuchennej i szalkowej,
 • potrafi zmierzyć ilość płynu,
5/1 

 

 

4/1

Malowanie na temat „Wiosna idzie przez świat” na kartkach pokrytych solą Plast.
 • Zna nową technikę plastyczną,
 • Maluje na zadany temat,
9/2 
Robienie wiosennych porządków w Sali porządkowanie zabawek, klocków, kącików tematycznych, sprzątniecie karmników Społ.
 • Wie na czym polegają wiosenne porządki,
 • Porządkuje salę razem z kolegami,
2/51/2

WKRÓTCE WIELKANOC

I. Przygoda wielkanocna 1. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.2. Poznawanie czynników potrzebnych do życia roślinom Loteryjka obrazkowa „Głoski i sylaby” dzielenie nazw obrazków na sylaby 3, 4-latki, na głoski 5, 6-latki językowa
 • Dzieli wyrazy na sylaby i głoski,
14/6
Historyjka obrazkowa „Przygoda wielkanocna”. Oglądanie jajka kurzego, kreślenie jego kształtu w powietrzu Myślenie przycz.- skutkowe
 • Układa obrazki historyjki wg kolejności zdarzeń,
 • Opowiada historyjkę obrazkową,
4/3
Wysiewanie w doniczkach w ziemi i na wacie owsa i rzeżuchy, oglądanie nasionek, omówienie warunków potrzebnych do wzrostu roślin, zabawa „Wyścig nasionek” Przyrodn.Mot.-zdrow.
 • Wie, czego rośliny potrzebują do wzrostu,
 • Potrafi wysiewać rośliny w doniczkach,
 • Zna wartości zdrowotne rzeżuchy,
 • Ćwiczy sprawność i zwinność,
12/2 

 

 

5/1

5/4

II. Wielkanocne pisanki 1. Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi.2. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania  Zabawa badawcza „Poznajemy budowę jajka”.  „Nasze pisanki” – wykonanie pisanek z zastosowaniem różnych technik plastycznych. Przyr.plastyczna
 • Wie, jak zbudowane jest jajko, zna jego wartości odżywcze,
 • Zna tradycje związaną z pisankami wielkanocnymi,
 • Ozdabia jajka wybraną techniką plastyczną,
5/1 

9/1

 

9/2

Ćwiczenia matematyczne „Wielkanocne liczenie”  tworzenie zbiorów na podstawie jednej lub dwóch cech Matem.
 • Klasyfikuje wg jednej lub dwóch cech,
4/2
Poznawanie innych tradycji wielkanocnych na podstawie opowiadania „Jak mazurek do Wojtka się uśmiechał” LiterackaSpoł.
 • Wypowiada się na temat opowiadania,
 • Zna tradycje związane z wielkanocnymi przysmakami i inne,
14/5 

9/1

III. Wielkanocne niespodzianki. 1. Wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu.2. Wykonanie serowych myszek i łódeczek z jajek na twardo. Słuchanie opowiadania G. Kasdepke „Najpiękniejsze…”, ćwiczenia klasyfikacyjne i dramowe Literacka,Społ. i teatralna
 • Mówi rozwiniętymi zdaniami,
 • Klasyfikuje przedmioty wg jednej cechy,
 • Odgrywa scenki dramowe w parze z kolegą,
14/5, 3/34/2

 

7/2

 

Zabawy przy piosence „Zająć” K. Bayer muzyczna
 • Określa tempo i nastrój piosenki,
 • Określa kierunek linii melodycznej,
 • Inscenizuje ruchem piosenkę,

 

8/28/3
Wykonanie serowych myszek i łódek z jajek na twardo inspirowane opowiadaniem M. Terlikowskiej „Kuchnia pełna cudów” wg programu własnego „Wiemy, co jemy” Zdrow. Techn.
 • Zna zasady bezpiecznego używania przyborów kuchennych,
 • Wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela serowe myszki i łódki z jajek na twardo,
10/3 

5/1

2/2

IV. Lany poniedziałek 1. Rozwijanie mowy2. Ćwiczenie spostrzegawczości. Zabawy i ćwiczenia wg własnego programu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie aparatu mowy ćwiczenia z lusterkami, językowa
 • Próbuje prawidłowo wykonywać ćwiczenia językowe obserwując aparat mowy w lusterku,
 • Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia,
3/1
Słuchanie opowiadania A. Kowalskiej „Śmigus- dyngus” z wykorzystaniem sylwet postaci Literacka społ.
 • Wypowiada się na temat treści opowiadania,
 • Zna tradycje związane z lanym poniedziałkiem,
 • Klasyfikuje obrazki wg kształtu i koloru,
14/5 

9/1

 

4/2

Zabawa dydaktyczna „Szukamy ukrytych pisanek” Rozw. spostrz.
 • Dostrzega różnice w wyglądzie pisanek,
14/2

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

 • Miś i pszczółkiMiś i pszczółki Zabawa przy muzyce „Zabawy kontrasty” 1. Ze snu obudził się głodny miś i wyruszył na poszukiwanie miodu. Stajemy w kole, a następnie […]
 • PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: […]
 • Program własny “Wiemy, co jemy”Program własny “Wiemy, co jemy” PROGRAM WŁASNY Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ zintegrowanej z edukacją przyrodniczą, matematyczna, literacką i techniczną. Opracowała: […]
 • Scenariusz „Dzień Ziemi na sportowo”Scenariusz „Dzień Ziemi na sportowo” Scenariusz „Dzień Ziemi na sportowo” Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie; Uświadomienie […]