Plan pracy wychowawczo- kształcącej i opiekuńczej na miesiąc luty w grupie dzieci 3- 6- latków

 Opracowała: mgr Małgorzata Orłowska

 

Tematyka kompleksowa:

 1. Zabawy na śniegu.
 2. Mój dom, moja miejscowość.
 3. Mieszkamy w Europie.

 

Temat dnia Cele ogólne

Plan pracy – tematyka

Obszary aktywności Przewidywane osiągnięcia dziecka –cele operacyjne Obszar z podstawy program.

ZABAWY NA ŚNIEGU

I. W zimowych rytmach 1. Budowanie wypowiedzi na dany temat i zdań złożonych.2. Rozwijanie aktywności twórczej. Zabawy z watą wg E. Wagner , określanie właściwości i cech fizycznych waty, zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem kłębków waty MuzycznaMotor.- zdrow.
 • Określa i zna właściwości waty,
 • Reaguje zmianą ruchu na sygnał dźwiękowy,
 • Porusza się rytmicznie w takt muzyki,
4/15/48/2

 

Rozmowa na temat minionych ferii zimowych. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Złożone wypowiedzi na temat spędzania przez dzieci ferii zimowych.Malowanie farbami na temat „Moje ferie”( 5, 6-latki), wyklejanie watą rysunku bałwana (3, 4-latki) Językowa i społecznaplastyczna
 • Buduje wypowiedzi złożone na dany temat,
 • Słucha uważnie wypowiedzi kolegi,
 • Maluje farbami na zadany temat,
 • Wykleja kłaczkami waty rysunek,
 • Rozwija sprawność manualną,
9/13/3 

9/2

Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Kto to?” rozwiązywanie zagadki o kim jest wiersz, Literacka, językowa
 • Słucha uważnie wiersza,
 • Potrafi zgadnąć, kto jest bohaterem wiersza,
14/5
II Bezpiecznie bawimy się na śniegu 1. Przygotowanie do nauki czytania2. zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu Zabawa rozwijajaca umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej „Jaka to głoska? – 5- 6-latki, „Jaka to sylaba? 3-4 latki Językowa,Przyg. do nauki czytania
 • Określa głoski i sylaby w nagłosie i wygłosie,
 • Wyszukuje wyrazy rozpoczynające się daną głoską, sylabą,
14/214/6
Wspólne zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek, lepienie bałwana, zachowanie ostrożności podczas zabaw ze śniegiem. Motor.- zdrow.
 • Aktywnie wypoczywa na powietrzu,
 • Zgodnie bawi się z rówieśnikami,
 • Zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
5/41/26/5, 2/4
Zabawy z literą N, n wg programu „Zabawy w czytanie” 5, 6 – latkiUkładanie z fragmentów zimowych obrazków, naklejanie ich na kartkę Przyg. do nauki czytaniaRozw. Percepcji wzrokowejManualna
 • Wyodrębnia głoskę n w wyrazach i słowach,
 • Kreśli kształt litery N, n w powietrzu i w powiększonej liniaturze,
 • Wyszukuje wyrazy z głoską n w nagłosie i wygłosie (śródgłosie chętne dzieci)
 • Tworzy rysunki na bazie litery N, n,
 • Układa obrazek z fragmentów,
 • Doskonali sprawność manualną,
14/414/1 

 

 

 

 

 

 

14/2

14/3

III Zimo pobaw się z nami 1. Ukazanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu.2. Rozwijanie poczucia rytmu Słuchanie opowiadania J. Kusego „Trzy czerwone serca”, ocena zachowania bohaterów opowiadania LiterackaJęzykowaSpoł. 
 • Słucha uważnie opowiadania,
 • Buduje zdania złożone na temat treści opowiadania,
 • Potrafi ocenić zachowanie bohaterów,
14/53/13/34/3
Zabawy kartami logicznymi, dostrzeganie cech wspólnych i odróżniających dane przedmioty. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedna cechę Rozw. logiczne myślenie i spostrzeg.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedna cechę,
4/2
Zabawy przy piosence „Zima” E. Szymańskiego, T. Mayzner muzyczna
 • Rozpoznaje piosenki po wystukanym rytmie i przygrywce,
 • Zna i śpiewa piosenkę „Zima”,
 • Ćwiczy rozpoznawanie metrum,
8/28/1
IV Zimowe rachunki 1. Rozwijanie umiejętności liczenia2. Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi Ćwiczenie twórcze „Śnieżynki”, zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej Myślenie twórcze
 • Próbuje wyobrazić sobie padający śnieg,
 • Rysuje flamastrami swoje wyobrażenia (5, 6-latki)
 • Rysuje po śladach płatków śniegu (3, 4-latki)
9/2
Ćwiczenia w liczeniu bałwanków, szeregowanie sylwet wg wielkości, ćwiczenia w dodawaniu w zakresie ośmiu (5, 6-latki), Matem.
 • Przelicza elementy w zakresie ośmiu i pięciu,
 • Dodaje i odejmuje na konkretach,
 • Właściwie stosuje określenia mniej o, więcej o,
 • Szereguje bałwanki wg wielkości,
13/113/2 


 

13/3

Rozmowa o różnych sportach zimowych na podstawie wiersza J. Korczakowskiej „Kto chce jeździć razem ze mną?”, swobodne zabawy na boisku szkolnym Motor.- zdrow. i społ.
 • Wymienia sporty zimowe zawarte w treści wiersza,
 • Swobodnie wypowiada się na temat zabaw na śniegu i sportów zimowych,
 • Bawi się z kolegami na śniegu
5/33/3 

 

6/5

V Ubieramy się ciepło 1. Rozwijanie mowy i usprawnianie narządów artykulacyjnych2. Rozwijanie sprawności fizycznej Zabawy i ćwiczenia wg własnego programu profilaktyki logopedycznej, rozwijanie prawidłowej wymowy głosek szumiących językowa
 • Próbuje prawidłowo artykułować głoski szumiące
 • Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia,
3/1
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr V wg K. Wlaźnik Motor.-zdrow.
 • Rozwija sprawność ruchową poprzez ćwiczenia fizyczne,
 • Usprawnia mięśnie rąk i ramion,
5/35/4
Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Ślizgawka”, zwrócenie uwagi na właściwy ubiór dostosowany do pogody oraz na konsekwencje zabawy w niedozwolonych miejscach Motor.-zdrow.
 • Słucha opowiadania, wypowiada się na jego temat,
 • Potrafi dostosować ubranie do warunków atmosferycznych,
 • Dopowiada zakończenie historyjek przedstawionych na obrazkach,
14/511/1 

3/3

 

MÓJ DOM, MOJA MIEJSCOWOŚĆ

I Moja miejscowość 1. Rozwijanie percepcji słuchowej2. Utrwalanie swojego adresu Oglądanie zdjęć przedstawiających różne miejsca swojej miejscowości, rozpoznawanie ich i nazywanie, stworzenie mapy swojej miejscowości Przyrodn.,Społ.plastyczna 
 • Rozpoznaje poszczególne miejsca ze swojej miejscowości,
 • Wspólnie z kolegami tworzy mapę swojej miejscowości,
 • Zna swój adres zamieszkania,
15/29/2, 14/7 

1/5

Spacer po swojej miejscowości, rozpoznawanie miejsc ze zdjęć, obserwacja budynków, domów i elementów przyrody w swojej miejscowości Motor.- zdrow., przyrodn. I społ.
 • Obserwuje podczas spaceru miejsca charakterystyczne dla swojej miejscowości
15/2
Zabawy z literą P, p wg programu „Zabawy w czytanie” 5, 6 – latkiKolorowanie wybranego obrazka zimowego -3, 4- latki Przyg. do nauki czytania
 • Wyodrębnia głoskę p w wyrazach i słowach,
 • Kreśli kształt litery P, p w powietrzu i w powiększonej liniaturze,
 • Wyszukuje wyrazy z głoską p w nagłosie i wygłosie (śródgłosie chętne dzieci)
 • Tworzy rysunki na bazie litery P, p
 • Doskonali sprawność manualną,
14/414/1 

 

 

 

 

 

14/3

II Domy i domki 1. Porównywanie domów budowanych dawniej i dziś2. Rozwijanie umiejętności liczenia Zabawy konstrukcyjne w małych zespołach. Budowanie różnych domów z klocków, porównywanie powstałych budowli, określenia niski, wysoki, równy. Rozw. myślenia konstruk.
 • Współpracuje z rówieśnikami,
 • Buduje domy wg własnego pomysłu z różnych klocków,
 • Porównuje wysokość budowli,
1/210/113/5
Zabawa dydaktyczna „Domy dawniej i dziś” Społ.
 • Wie, jak wyglądały domy budowane dawniej,
 • Określa różnice w budowie domów dziś i dawniej,
9/1
Zabawy matematyczne pod hasłem „Na osiedlu” przeliczanie elementów w zbiorach w zakresie dziesięciu (piecio, sześciolatki), pięciu (trzy, czterolatki) Matemat.
 • tworzy zbiory na podstawie jednej cechy,
 • przelicza elementy w zbiorach,
13/34/2
III Poznajemy swój region 1. Rozwijanie sprawności manualnej2. Rozwijanie poczucia rytmu i zapoznanie z przyśpiewkami ludowymi Wykonanie herbu swojej miejscowości w grupach z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych plastyczna
 • współpracuje w zespole,
 • potrafi zaprojektować herb swojej miejscowości i wykonać go z papieru, bibuły i plasteliny,
9/2
Zabawy rozwijające procesy analizy i syntezy słuchowej domino sylabowe i głoskowe językowa
 • Potrafi wysłuchiwać głoski i sylaby w nagłosie i wygłosie,
14/6
Słuchanie nagrań zespołu ludowego „Mazowsze”, zwrócenie uwagi na tematykę utworów, zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „Kukułeczka kuka” muzyczna
 • Słucha utworów ludowych, wypowiada się na ich temat,
 • Improwizuje ruchem przyśpiewkę „Kukułeczka kuka”
8/48/1
IV Lubimy swoją miejscowość 1. Rozwijanie mowy2. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia Zabawy i ćwiczenia wg własnego programu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie aparatu mowy ćwiczenia z lusterkami,  językowa
 • Próbuje prawidłowo wykonywać ćwiczenia językowe obserwując aparat mowy w lusterku,
 • Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia,
3/1
Zabawy matematyczne „Zdjęcia z mojej miejscowości”, rozwiązywanie zadań z treścią Matemat.
 • Liczy w zakresie ośmiu i pięciu (3, 4-latki),
 • Określa gdzie schowane były zdjęcia, stosując określenia przestrzeni: pod, nad itd.
 • Rozwiązuje proste zadania z treścią,
13/113/4 

 

13/2

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VI wg własnego pomysłu Motoryczno- zdowotna
 • Rozwija sprawność ruchową poprzez ćwiczenia fizyczne,
 • Kształtuje świadomość własnego ciała,
 • Wyprowadza kierunki od siebie podczas ćwiczeń,
5/35/4 

13/4

V Polskie legendy 1. Poznawanie legend związanych z danym regionem.2. Zdobywanie doświadczenia w porównywaniu i określaniu wielkości przedmiotów. Zabawa rozwijająca myślenie twórcze „Co to za miejscowość?” naśladowanie w kilkuosobowych pociągach mieszkańców danej miejscowości, np. „Pieskowo Małe” Rozw. myślenie i percepcji słuchowej
 • Naśladuje dźwiękiem i ruchem mieszkańców danej miejscowości,
7/2
Słuchanie legendy „Złota kaczka”, wyjaśnienie pojęcia legenda, omówienie wydarzeń na podstawie ilustracji, malowanie pastelami wybranej sceny (5, 6-latki), dorysowywanie elementów ilustracji (3, 4-latki) Literacka, patriot.plastyczna
 • Słucha uważnie legendy, opowiada fragmenty własnymi słowami,
 • Zna pojęcie legenda,
 • Maluje na zadany temat,
14/515/3 

9/2

Zabawa przy piosence „Tańcowały dwa Michały”, ilustrowanie treści za pomocą dwóch maskotek różnej wielkości, porównywanie wielkości, stosowanie określeń duży, mały, krótki, długi itp. Muzycznamatemat.
 • Ilustruje ruchem treść piosenki,
 • Określa wielkość przedmiotów w stosunku do siebie,
8/313/5

MIESZKAMY W EUROPIE

I Mapa Polski 1. Zapoznanie z mapą Polski2. Rozwijanie sprawności manualnej Zabawy rozwijające spostrzegawczość i percepcję słuchową „Kompozytor” językowaprzyg. do nauki czytania
 • Dzieli na sylaby (3, 4-latki) i głoski (5, 6-latki) wyrazy dwu i trzysylabowe,
 • Potrafi odnaleźć dziecko wymyślające gesty,
14/614/2
Przedstawienie mapy Polski- zwrócenie uwagi na kolorystykę, wspólne odczytanie nazw ważniejszych miast, rzek SpołecznaJęzykowaPrzyrodn.
 • Wskazuje na mapie Polski ważniejsze miasta, góry, rzeki,
 • Odczytuje nazwy miast i rzek,
 • Zna i rozumie kolorystykę mapy Polski
15/314/414/7
Wykonanie małej mapy Polski, wypełnianie konturów mapy Polski plastelina z zachowaniem kolorystyki poszczególnych krain geograficznych plastyczna
 • Potrafi zaznaczyć kontury mapy Polski,
 • Wypełnia plastelina miejsca poszczególnych krain geograficznych Polski,
15/39/2
II Znamy nasz kraj 1. Przybliżenie postaci i muzyki F. Chopina.2. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia Zabawy rytmiczne na podstawie wiersza A. Bernat „Dom” Językowamuzyczna
 • Rytmizuje tekst wiersza klaszcząc i tupiąc,
 • Wypowiada wiersz z różną intonacją,
 • Układa zdania o swojej ojczyźnie, śpiewa je na wymyśloną melodię,
14/68/2
Poznanie ciekawostek z życia F. Chopina, słuchanie fragmentów wybranych utworów, pokaz zapisu nutowego utworu F. Chopina na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego „Żelazowa Wola” Patriot.Muzycznaliteracka
 • Zna sylwetkę F. Chopina,
 • Słucha utworów F. Chopina, określa ich nastrój,
15/38/4
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VI wg własnego pomysłu Motoryczno- zdowotna
 • Rozwija sprawność ruchową poprzez ćwiczenia fizyczne,
 • Kształtuje świadomość własnego ciała,
 • Wyprowadza kierunki od siebie podczas ćwiczeń,
5/35/4 

13/4

III Warszawa 1. Przygotowanie do nauki czytania i pisania.2. Rozwijanie ekspresji plastycznej Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Legenda o Warsie i Sawie”, wyjaśnienie słów Warszawa stolicą Polski, wskazanie najważniejszych instytucji państwowych z siedzibą w Warszawie, kolorowanie herbu Warszawy LiterackaPatriot.Plastycz. 
 • Wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski,
 • Zna najważniejsze instytucje państwowe,
 • Koloruje herb Warszawy,
14/515/3 

14/3

Zabawy z literą W, w wg programu „Zabawy w czytanie” 5, 6 – latkiMalowanie flagi Polski materiałem moczonym w farbie -3, 4- latki Przyg. do nauki czytania i pisania
 • Wyodrębnia głoskę w w wyrazach i słowach,
 • Kreśli kształt litery W, w w powietrzu i w powiększonej liniaturze,
 • Wyszukuje wyrazy z głoską w w nagłosie i wygłosie (śródgłosie chętne dzieci)
 • Układa z rozsypani literowej wyrazy z literą w wg wzoru,
 • Rozwija twórczość plastyczną poprzez poznanie nowej techniki,
5/12/2 

 

 

 

 

 

 

9/2

Zabawy na śniegu na boisku szkolnym Motor.-zdrow.
 • Aktywnie wypoczywa na powietrzu,
5/4
IV Ryby z naszego morza i rzek 1. Zapoznanie z krajami Unii Europejskiej2. Poznanie różnych gatunków ryb morskich i słodkowodnych. Zabawy i ćwiczenia wg własnego programu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie aparatu mowy ćwiczenia z lusterkami, językowa
 • Próbuje prawidłowo wykonywać ćwiczenia językowe obserwując aparat mowy w lusterku,
 • Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia,
3/1
Rozmowa o Europie, oraz krajach należących do Unii Europejskiej, pokaz mapy Europy, poznanie ciekawostek o wybranych krajach Społ.
 • Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
 • Zna kraje Europy i związane z nimi ciekawostki,
 • rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej,
15/415/5
Zapoznanie z kuchnią państw europejskich, zwrócenie uwagi na gatunki ryb jadane w Europie. Poznanie właściwości zdrowotnych potraw rybnych – program własny „Wiemy, co jemy” ZdrowotnaPrzyrodn.
 • Zna zwyczaje kulinarne państw europejskich,
 • Zna gatunki ryb i potrawy rybne,
 • Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma jedzenie ryb,
5/1
V Baśnie innych narodów 1. Zapoznanie z baśnią wybranego kraju europejskiego.2. Wykonanie sałatki śledziowej i pasty rybnej Zabawa matematyczna „Statki” Matemat.
 • Stosuje liczebniki porządkowe,
 • Liczy w zakresie ośmiu,
13/313/1
Słuchanie baśni francuskiej z „Lis i węgorze” ze zbioru „Opowieści na cały rok- bajki o zwierzętach” Literackajęzykowa
 • Uważnie słucha baśni,
 • Ocenia postępowanie bohaterów baśni,
14/53/3
Wykonanie sałatki śledziowej i pasty rybnej w zespołach wg programu własnego „Wiemy, co jemy” Zdrow.Techn.
 • Posługuje się przyborami kuchennymi z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny,
 • Wie, jak wykonać potrawy z ryb,
 • Zachowuje porządek wokół siebie podczas pracy,
 • Kulturalnie spożywa posiłki,
10/35/1

2/5

 

2/2

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: