Plan pracy w przedszkolu “Mali odkrywcy”

Program nauczania:

1. Podstawa programowa

2. Program wychowania przedszkolnego.

I. Kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej.

II. Harmonogram obchodzonych dni i uroczystości przedszkolnych.

III. Harmonogram wycieczek edukacyjnych.

IV. Plan współpracy z rodzicami.

V. Plan współpracy z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną.

VI. Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014. 

                                                      PLAN REALIZACJI ZADAŃ EDUKACYJNYCH.

 

I. Kształtowanie tożsamości regionalnej.

Obszar: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Cele:

– Kształtowanie u dziecka poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

– Budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna.

-Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: mapa Polski, godło, zabytki największych miast.

– Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym.

– Wprowadzenie w świat kultury i sztuki miasta Świdnicy i regionu.

– Wzmacnianie więzi z najbliższa rodziną.

– Zdobywanie doświadczeń w czasie wycieczek bliższych i dalszych.

– Odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami Świdnicy(muzea, zabytki).

– Wyrażanie własnych myśli, uczuć, emocji w pracach plastycznych.

– Kształtowanie u dzieci postawy społeczno – moralnej poprzez czytanie literatury(baśnie legendy).

– Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

– Rozbudzanie ciekawości świata oraz odkrywanie jego tajemnic.

– Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrody.

Cele operacyjne:

Dziecko;

– zna zwyczaje i obrzędy regionalne

– zna baśnie i legendy związane z regionem

– potrafi wymienić tradycje związane ze świętami

– rozpoznaje symbole narodowe

– rozpoznaje zabytki w swoim mieście

– potrafi wykonać prace plastyczne o tematyce związanej z regionem

– kulturalnie zachowuje się podczas wycieczek i spacerów

Sposoby realizacji:

1. Spacery po okolicy: poszukiwanie ciekawych miejsc.

2. Poznanie zabytków Świdnicy (fontanny, kościoły, Rynek, kamienice, Plac Jana Pawła II, itp.)

3. Prowadzenie zajęć i zabaw mających na celu zapoznania dzieci z legendą Świdnicy, poznanie herbu Świdnicy, stworzenie w salach kącika regionalnego, rozwijanie ekspresji artystycznej dzieci z wykorzystaniem kultury i tradycji ludowych.

4. Udział w imprezach okolicznościowych związanych z miastem Świdnica: festyny, kiermasze świąteczne w Rynku.

5. Udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje np. Nadleśnictwo Księstwa Świdnickiego, Miejską Bibliotekę Publiczną, Świdnicki Ośrodek Kultury, Galerię Świdnicką.

6. “Mali artyści naszego miasta”- zorganizowanie wystawy plastycznej.

7. “Świdnica znana dzieciom”- konkurs wiedzy.

8. “Jaskinia Nietoperza”- wyjście w celu zwiedzania Jaskini.

9. Wycieczka do “Muzeum kupiectwa”.

10. Prowadzenie zajęć i zabaw mających na celu zapoznanie dzieci z ojczyzną:prezentacja multimedialna pt. “Zabytki Polski”, dekorowanie przedszkola flagami (na Święto Niepodległości, Święto 1 i 3 maja”), nauka piosenek i tańców ludowych (zaprezentowanie ich na uroczystościach przedszkolnych).

11. Nawiązanie kontaktu z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych: zajęcia ekologiczne, przyrodnicze na terenie placówki w sali i na powietrzu, spotkanie z leśnikiem, “Leśni Przyjaciele”- akcja zbierania kasztanów i żołędzi celem pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy.

12. Realizacja różnych działań na temat: “ZIEMIA, WODA, POWIETRZE, OGIEŃ”: doświadczenia z czterema żywiołami z zachowaniem bezpieczeństwa i ostrożności, “Kącik małego odkrywcy”- stworzenie kącików w salach; proste eksperymenty i doświadczenia z wodą, solą, cukrem, śniegiem,itp., stosowanie różnych metod i form pracy budzących zainteresowania dzieci, wykonywanie prac plastyczno-technicznych (mapy, lornetki, itp.).

13. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym:

– Świdnickim Ośrodkiem Kultury: udział w “Przeglądzie kolędniczym”, w “Festiwalu piosenki przedszkolnej”, “Turnieju małego aktora”, wyjście na imprezę edukacyjną pt. “Tajemniczy Skarb Sezamu czyli Alibaba i czterdziestu rozbójników”.

– Miejska Biblioteką Publiczną: udział w co miesięcznych zajęciach z “Baśniolandii”, zorganizowanie wystawy wielkanocnej.

14. Udział akademii w akcjach:

– “Cała Polska czyta dzieciom” – codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli wychowawców,

– “Klub Czytających Rodziców” – zachęcenie rodziców raz w miesiącu do odwiedzania placówki w celu czytania dzieciom opowiadań, bajek, legend i baśni.

– “Góra Grosza”- pomoc dzieciom z Domów Dziecka.

15. Przedstawienia teatralne w przedszkolu w wykonaniu aktorów teatralnych: “Szopka krakowska”- nawiązanie do tradycji Świat Bożego Narodzenia, “Twoje Abecadło Życia”- wprowadzenie dzieci w świat wartości wychowawczych (ekologia, bezpieczeństwo, przyjaźń ludzi i zwierząt).

15. Zorganizowanie kiermaszów z wytworami dzieci:kiermasz bożonarodzeniowy,kiermasz wielkanocny.

II. Harmonogram obchodzonych dni i uroczystości.

1. “Sprzątanie Świata” (20.IX.2013)

2. “Święto pieczonego ziemniaka” (4.X.2013)

3. “Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego” (9.X.2013)

4. “Światowy Dzień Pluszowego Misia” (25.XI.2013)

5. “Mikołajki” (6.XII.2013)

6. “Spotkanie przy drzewku wigilijnym” (18,19,20.XII.2013)

7.”Dzień Babuni i Dziadziunia” (21.I.2014)

8. “Bal Karnawałowy” (31.I.2014)

9.”Witaj Wiosno” (21.II.2014)

10. “Dzień Teatru”-  (27.III.2014)

11. “Dzień Czekolady” (12.IV.2014)

12. “Światowy Dzień Książki” (23. IV.2014)

13. “Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” (8.V.2014)

14. “Kocham mamę, kocham Tatę, bo są dla mnie całym światem” (26.V.2014)

15. “Piknik Rodzinny” (31.V.2014)

16. “Dzień Dziecka” 1.VI.2014)

17. “Sport, zabawa i ja”(6. VI.2014)

18. “Festiwal piosenki Przedszkolnej” (12.VI.2014)

19. “Światowy dzień Smerfa”- pożegnanie grupy “O” (25.VI.2014).

III. Harmonogram wycieczek edukacyjnych.

1. Wycieczki i spacery do urzędów i zakładów użyteczności publicznej: Straż pożarna, policja, Ośrodek zdrowia, sklepy, weterynarz, muzeum, zabytki miasta Świdnicy, itp.

2. Wycieczki zaplanowane:

– na Pocztę z okazji Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego

– z okazji “Mikołajek”-  do Wrocławia do sali zabaw

– z okazji “Dnia Czekolady”- do “Ciukuruku”- krainy łakoci w Świdnicy, do ” CHOCO SHOCK” – wytwórni czekolady i słodyczy w Świdnicy.

– z okazji “Dnia Bibliotekarza i Biblioteki” – do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

– z okazji “Dnia dziecka” – do Wioski Indiańskiej “Pocahontas” we Wrocławiu

– do Teatru Lalek do Wałbrzycha.

3. Wycieczki środowiskowe do parku, na łąkę, nad zalew, do ogródków działkowych, itp.

IV. Plan współpracy z rodzicami.

1. Zorganizowanie spotkań z rodzicami.

2. Rozmowy doraźne, kontakty indywidualne: rozmowy z dyrektorem, pedagogiem, obserwacja dzieci pod kątem problemów, szczególnych uzdolnień.

3. Organizowanie wystaw plac plastycznych dzieci w celu zapoznania rodziców z efektami prac ich dzieci i ich umiejętnościami.

4.Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dziadków: “Pasowanie na przedszkolaka”, “Spotkanie przy drzewku wigilijnym”, “Dzień kochanych Dziadków”, “Kocham Mamę, kocham Tatę”, “Piknik rodzinny”, “Światowy dzień Smerfa”.

5. Dbanie o wizerunek przedszkola, klimat i kulturę: prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola, prowadzenie tablic informacyjnych.

6. Pedagogizacja rodziców z udziałem zaproszonych gości: dietetyk żywności, pracownik sanitarny.

7. Przygotowanie informacji dla rodziców o dzieciach , które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne (diagnoza).

8. Zebranie z rodzicami- krótka charakterystyka postępów dzieci.

9. Angażowanie rodziców we współpracę z przedszkolem.

V. Plan współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

1. Przesiewowe badanie słuchu i badanie logopedyczne.

2. Prelekcja na temat “Dziecko u progu szkoły”

3. Spotkania nauczycieli przedszkola ze specjalistami z poradni (według potrzeb).

VI. Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014.

1. Rada pedagogiczna plenarna;

-Przedstawienie planu pracy i nadzoru pedagogicznego, przydziału i obowiązków, propozycji rad szkoleniowych i opracowanie kalendarza uroczystości.

2. Rada szkoleniowa:

– szkolenie na temat : “Rodzice i nauczyciele – wspólny kierunek działań dla dobra dziecka”

3. Rada plenarna:

– Podsumowanie i przedstawienie informacji o realizacji planu pracy przedszkola i nadzoru pedagogicznego za I półrocze sprawozdania nauczycieli.

4. Rada szkoleniowa:

– szkolenie na temat: “Cechy dobrego nauczyciela”.

5. Rada plenarna:

Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu rocznego i nadzoru pedagogicznego.

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: