,,Mała ojczyzna przedszkolaka”

program autorski z zakresu edukacji regionalne przeznaczony dla dzieci 2,5-3-letnich

KATOLICKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

W BYDGOSZCZY

,,MAŁA OJCZYZNA PRZEDSZKOLAKA”

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU EDUKACJI REGIONALNEJ

,,Ojczyzna przedszkolaka jest blisko,

na wyciagnięcie ręki-to ulica, dom, przedszkole”

                                                                                     T. Różewicz 

 1. 1.      WSTĘP

Specyfika okresu przedszkolnego, kiedy to dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. W procesie wychowania nie można zapomnieć              o wyposażeniu dziecka w wiedzę o najbliższym środowisku. W ostatnim czasie modne stało się mówienie, że jesteśmy Europejczykami. Zanim jednak dziecko dowie się co to oznacza, powinno poznać inne słowa: dom rodzinny, miasto, region, Ojczyzna. Nie można od razu przejść do rzeczy odległych, gdyż wtedy dziecko nie będzie posiadało podstawowej wiedzy mówiącej o tym, kim jest, skąd się wywodzi. Stopniowe zapoznawanie dziecka z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu    u niego tożsamości lokalnej i narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Jej sens zamyka się stwierdzeniem: ,,zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalając temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć”.

 

 1. 2.      SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU:

            Program edukacji regionalnej przyczynia się do kształtowania u dzieci przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Istotna rolę w tym procesie odgrywa postawa nauczyciela. Nauczyciel  przejawiający zaciekawienie światem łatwiej zachęci dzieci do poznawania i rozumienia kultury, rozbudzi zainteresowanie miastem, regionem, Ojczyzną. Pomoże dziecku w zdobywaniu doświadczeń, co wpłynie na większą wartość i trwałość zdobytej wiedzy.

Ważnym elementem przy realizacji programu jest współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pierwszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest właśnie rodzina. To rodzice-wcześniej niż nauczyciele w przedszkolu-mają możliwość wprowadzenia dziecka w świat tradycji i kultury. Mogą oni uczestniczyć w realizacji programu, angażować się w gromadzenie eksponatów do kącika regionalnego w sali, przygotowanie imprez, spotkań w przedszkolu, brać udział w akcjach, wystawach, konkursach organizowanych w placówce i poza nią. Zapoznawanie dzieci z tradycjami będzie odbywało się również przy okazji świąt i uroczystości, obecnych co roku w kalendarzu imprez przedszkolnych.

Zamierzam także podjąć współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury nr 2, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, instytucjami użyteczności publicznej.

Realizując zadania z zakresu edukacji regionalnej dostosuję tematykę do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Dzieci 3-letnie, dla których przeznaczony jest niniejszy program, przyswajają inny zakres wiedzy niż 5, 6-letnie. Biorąc to pod uwagę zamierzam w przyszłych latach poszerzać i pogłębiać wiadomości zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualno-percepcyjnymi wychowanków.

Program będzie realizowany od września 2013 do końca maja 2014 roku w grupie ,,Królewna Śnieżka”. Elementy programu mogą być realizowane także w innych grupach. Tematy można omawiać kolejno według opisu lub można dobierać według wynikających potrzeb. Wszelkie działania edukacyjne mają zmierzać do zainteresowania dzieci zagadnieniami dotyczącymi regionu: przyrodą, historią, kultura i tradycjami.

 

 1. 3.      CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

 • kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury materialnej i duchowej, poznawanie zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym najmłodszym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec najbliższych członków rodziny,
 • uczenie szacunku dla starszych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości,
 • dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,
 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej,
 • ukazanie relacji łączących dziecko z jego  rodzinnym miastem, regionem, krajem,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami religijnymi, lokalnymi, narodowymi,
 • zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi,
 • wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody,
 • wyrabianie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej.
 1. 4.      METODY I FORMY PRACY:

Wprowadzając dzieci w świat edukacji regionalnej nie można zapomnieć o zaspokojeniu dominującej u dzieci potrzeby ruchu i zabawy. Nauczanie powinno odbywać się poprzez twórcze działanie, z zastosowaniem technik stymulowania aktywności dziecka. Przy realizacji treści programowych należy wykorzystać różnorodne sytuacje edukacyjne. Program zakłada organizowanie spacerów, wycieczek, zapraszanie do przedszkola gości, uroczystości lokalne   i przedszkolne, wspólne działanie z rodzicami. Taki sposób edukacji regionalnej angażuje dziecięce emocje i zmysły oraz umożliwia im pełnię radosnego przeżycia.

Realizując założone w programie cele należy uwzględnić następujące metody i formy pracy z dziećmi:

 • METODY:

ü  podające: opowiadanie, pogadanka, pokaz, opis, praca z tekstem,

ü  problemowe: burza mózgów, inscenizacja,

ü  praktyczne i aktywizujące: wystawa, spotkania, działania praktyczne, ćwiczenia i zabawy ruchowe                              i muzyczno-ruchowe.

 • FORMY:

ü  praca z grupą (zbiorowa),

ü  zespołowa,

ü  indywidualna jednolita i zróżnicowana.

 

 1. 5.      ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy,
 • środki o charakterze graficznym i materialnym: historyjki obrazkowe, karty pracy, zdjęcia, widokówki, ilustracje, albumy, pamiątki rodzinne i regionalne,
 • techniczne środki audiowizualne.

 

 1. 6.      TEMATYKA:

Treści programowe zostały podzielone na cztery obszary, które łączą się ze sobą i przenikają:

 1. Ja i moja rodzina.
 2. Moje przedszkole.
 3. Bydgoszcz częścią Polski.
 4. Polska-moja Ojczyzna.

JA I MOJA RODZINA

 

 

Lp.

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

1

Mam poczucie własnej tożsamości-świadomość Ja. Potrafię przedstawić się imieniem, szukam odpowiedzi na pytania: co lubię, potrafię, czego nie lubię, co jest dla mnie łatwe, a co przysparza mi kłopoty. Poznanie samych siebie-śpiewanie piosenek                          i uczestnictwo w zabawach ,,Ja wśród innych”          (M. Bogdanowicz, ,,W co się bawić z dziećmi”, Gdańsk 2010).Realizacja bloków tematycznych: ,,Pajacyk Fik-Myk”, ,,Gdzie jest mój znaczek”.Udział w projekcie edukacyjnym ,,Bohater tygodnia”

2

Dbam o siebie i swoje otoczenie. Przestrzegam zasad higieny osobistej. Realizacja bloku tematycznego ,,Jak dbam o siebie”.
Podejmuje w sali, przedszkolu zadania służące dobru innych                  i mojemu. Wspólne dbanie o ład i porządek.Realizacja bloku tematycznego ,,Jaka jest moja sala      w przedszkolu”.

3

Pragnę żyć zdrowo                          i bezpiecznie. Dbam i wiem jak chronić swoje zdrowie i życie. Realizacja bloków tematycznych: ,,Przygoda kotka Motka”, ,,Witaj zimo biała”.Spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, dietetykiem.Pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wyjść, spędzania wolnego czasu (początek roku przedszkolnego, zima, okres wakacji).Uczestnictwo w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych i gimnastycznych.

4

Dostrzegam potrzebę swojego rozwoju. Nie zrażam się trudnościami, doskonalę swój charakter. Zdobywanie odznaki ,,Wzorowy przedszkolak”.

5

Poznaję rodzinę jako wspólnotę niezbędną do prawidłowego rozwoju człowieka. Poznaję bliżej moją rodzinę. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja bloków tematycznych: ,,Nasz dom”,                    ,,Rodzinny piknik”, ,,Jestem wnuczkiem”.Organizowanie imprez o charakterze rodzinnym:ü  Dzień Babci i Dziadka.ü  Dzień Matki i Ojca (festyn rodzinny).

ü  Wspólne kolędowanie.

Wspólne wykonanie z rodzicami pracy plastycznej ,,Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.

Zorganizowanie wystawy ,,Rodziny naszych przedszkolaków”.

Oglądanie zdjęć i pamiątek rodzinnych.

Poznaję tradycje rodzinne związane ze świętami religijnymi. 

 

 

 

 

 

Realizacja bloków tematycznych: ,,Święta w wesołym przedszkolu”, ,,Nasza Wielkanoc”.Zajęcia dydaktyczne pt. ,,Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”, ,, Patroni Polski-św. Wojciech i św. Stanisław”.Zorganizowanie spotkania wigilijnego w grupie.Udział w rodzinnym konkursie plastycznym ,,Bożonarodzeniowa szopka”.

Wspólne dekorowanie sali z okazji różnych uroczystości, świąt.

Uczę się swoich obowiązków i praw w rodzinie. Realizacja bloku tematycznego ,,Jakie zapasy robi moja mama?”, ,,Mamy swoje prawa”.Wyznaczanie konkretnych zadań do wykonania dla dobra rodziny.

 

MOJE PRZEDSZKOLE

 

Lp.

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

1

Świadomie tworzę wspólnotę z ludźmi, którzy mnie otaczają. Poznaję koleżanki i kolegów                   z naszej grupy. Realizacja bloków tematycznych: ,,Jakie imiona noszą przedszkolni koledzy?”, ,,Jak ma na imię moja pani?”.
Uczę się nawiązywać kontakt              z innymi osobami: wychowawcami, nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola, kolegami z innych grup. Wypełnianie poleceń, pozdrawianie pracowników przedszkola zwrotem ,,Szczęść Boże”.

2

Jestem zdyscyplinowany           i odpowiedzialny. Współtworzę zasady dobrego zachowania w grupie, przestrzegam ustalonych zasad. Opracowanie i wdrożenie kodeksu grupowego.

3

W kontaktach z innymi kieruję się dobrocią, wyrozumiałością, szacunkiem i zaufaniem. Bawię z i pracuję z każdym, bez względu na to, kim jest i jaki jest. Wspólna zabawa i praca w grupie.
Uczę się wyrażać swoje emocje. 

 

 

Wyrażanie postawy akceptacji i opiekuńczości.Zabawy uczące radzić sobie z emocjami: ,,Ja jestem…”, ,,Gra mimiczna z wykorzystaniem lusterek”,             ,,W kręgu-ruch rozwijający (W. Sherborne)”, ,,Worek szczęścia”, masażyki relaksacyjne.Zajęcia otwarte dla rodziców pt. ,,Lekcja przyjaźni”.
Odkrywam potrzebę prawdy                     w swoim życiu. Zajęcia dydaktyczne pt. ,,Uczciwość i poszanowanie prawdy”.

4

Troszczę się o innych, kocham bliźniego swego. Dostrzegam tych, którzy potrzebują mojej pomocy. Zbiórka darów dla Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie, włączenie się w akcje sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

5

Współdziałam z innymi Działam w grupie. Wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne:ü  Powitanie Maluszków.ü  Dzień Kota.ü  Tydzień kolorów.

ü  Bal karnawałowy.

6

Otwieram się na Pana Boga. Wsłuchuję się w głos sumienia. Udział w Mszach św., modlitwa poranna, rekolekcje wielkopostne, roraty, modlitwa różańcowa, nabożeństwo majowe.

7

Odkrywam i umacniam        w sobie przynależność do mojego przedszkola                    i najbliższego środowiska. Poznaję historię i tradycje przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

Poznanie logo przedszkola, rozmowy na temat historii przedszkola.Obchody święta patronki przedszkola-św. Jadwigi Królowej.Konkurs plastyczny ,,Święta Jadwiga-patronka naszego przedszkola”, wystawa pokonkursowa.Udział w nabożeństwie przy żłóbku-śpiewanie kolęd  z rodzicami.

Wspólne oglądanie przedstawień  Teatrzyka Stoliczkowego.

Oglądanie dyplomów dzieci, które ukończyły edukację przedszkolną.

Interesuję się światem przyrody. 

 

 

 

 

Wspólne spacery-obserwacja zmian zachodzących             w przyrodzie, zwierząt w naszym otoczeniu.Rozbudowanie kącika przyrody o nowe eksponaty przyrodnicze.Wykorzystanie materiału przyrodniczego do prac plastyczno-technicznych.Wycieczka do ogrodu zoologicznego w Myślęcinku lub gospodarstwa agroturystycznego w Żołędowie.

Realizacja bloków tematycznych: ,,Pamiętajmy                o zwierzętach w zimie”, ,,Ogródek lalki Ali”, ,,Witamy radośnie wiosnę”, ,,Obserwujemy wiosenną łąkę”, ,,Mali ulubieńcy z wiejskiego podwórka”.

Podejmuje działania na rzecz środowiska naturalnego.  Pogadanki na temat dbałości o środowisko przyrodnicze z wykorzystaniem opowiadań, historyjek obrazkowych.Udział w akcji ,,Sprzątanie świata”.Realizacja bloku tematycznego ,,Jesteśmy małymi ekologami”.Segregowanie śmieci i dbałość o porządek w miejscu pobytu.

 

 

 

 

 

 

BYDGOSZCZ CZĘŚCIĄ POLSKI

 

Lp.

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

1

Poznaję moje miasto. Poznaję historię, tradycje i piękno mojego miasta. 

 

 

 

Wspólne słuchanie legend związanych z regionem.Spacery po najbliższej okolicy: poszukiwanie ciekawych miejsc.Utworzenie kącika regionalnego w sali.Wzbogacenie kącika książki w zbiory o tematyce regionalnej.

Oglądanie książek, albumów o Bydgoszczy.

Urządzenie wystawy widokówek, fotografii, ilustracji pt. ,,Bydgoszcz dawniej i dziś”.

Zaznaczanie miasta na mapie Polski.

Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu fotograficznego ,,Moje miasto w moich oczach”.

Oglądanie występu zespołu regionalnego z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

Wyjście na Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

2

Mam poczucie przynależności lokalnej. Znam symbole mojego miasta. Słuchanie hymnu miasta.Wspólne oglądanie i opisywanie herbu Bydgoszczy.

 

 

 

POLSKA-MOJA OJCZYZNA

 

 

Lp.

CELE OPERACYJNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

1

Mam poczucie przynależności narodowej. Znam i szanuję symbole narodowe. Wspólne oglądanie i opisywanie symboli narodowych.Nauka prawidłowej postawy podczas słuchania hymnu, nauka pierwszej zwrotki.Gromadzenie przedmiotów zawierających elementy symboli narodowych.Zorganizowanie wspólnie z rodzicami wystawy pt. ,,Polskie symbole narodowe”.

2

Mam rozbudzoną potrzebę wiedzy o naszym kraju. Poznaje tradycję związane                         z obchodami świąt państwowych. Nauka wiersza W. Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka”.Wykonanie kotylionów na ,,Święto Niepodległości”.Przygotowanie gazetki z okazji obchodów świąt państwowych.Słuchanie wierszy o Polsce.

Oglądanie albumów i przewodników o Polsce.

Poznaję baśnie i legendy polskie. Poznawanie historii kraju poprzez słuchanie legend.Udział w zabawach dydaktycznych, muzyczno-ruchowych o tematyce patriotycznej.
Zachwycam się pięknem krajobrazu Polski. Oglądanie zdjęć, ilustracji ukazujących przyrodę Polski.Zajęcia otwarte dla rodziców pt. ,,Podróż po Polsce”.

 

 

 1. 7.      EWALUACJA:

            Ocenianie postępów dzieci jest trudnym zadaniem. Każde dziecko charakteryzuje się indywidualnym i nie zawsze równym tempem rozwoju. Dlatego treści w czasie realizacji programu będą dostosowywane do aktualnych możliwości wychowanków. Stopień osiągnięcia zamierzonych przeze mnie celów będę mogła sprawdzić poprzez  prowadzenie na bieżąco obserwacji dzieci w czasie zajęć, spacerów, wycieczek, uroczystości. Sytuacje zadaniowe pozwolą zauważyć konkretne umiejętności, zaangażowanie dziecka. Pomocna będzie analiza wytworów dziecięcych (prace plastyczne, karty pracy dostosowane do możliwości wychowanków). Do przeprowadzenia ewaluacji programu posłużą:

 • Ankieta dla rodziców pt. ,,Wpływ edukacji regionalnej na kształtowanie postawy lokalnej, patriotycznej dziecka” (zał. nr 1).
 • Arkusz diagnostyczny dziecka pt. ,,Edukacja regionalna” (zał. nr 2).

Wszystkie zebrane informacje posłużą odpowiedzią na pytania:

 1. Czy założone cele programu zostały osiągnięte?
 2. Jaką wiedzę i umiejętności zdobyły dzieci w zakresie edukacji regionalnej-znajomość swojego regionu, Ojczyzny.

 

 1. 8.      LITERATURA:
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.
 • Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe MEN, Warszawa 1995.
 • Karta Regionalizmu Polskiego, Wrocław 1994.
 • Broda I, Program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka”, wyd. WSiP.
 • Brzezińska A., Hulewska A., Słomkowska J. (red.), Edukacja regionalna, Warszawa 2006.
 • Karczowska E., Mała ojczyzna w pracy przedszkolaka, w: Wychowanie na Co Dzień, nr 2, 1998.

                                                                                                                          Opracowała: Wioletta Rachuba

                                                                                                   Data: 27.08.2013 r.

                                                                                           Zatwierdziła:

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wpływ edukacji regionalnej na kształtowanie postawy lokalnej    i patriotycznej dziecka

Ankieta dla rodziców

Ankieta jest anonimowa i ma posłużyć celom badawczym. Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi.

 1. Czy zostali Państwo zapoznani z programem edukacji regionalnej ,,Mała Ojczyzna przedszkolaka”?
  1. Tak
  2. Nie

 1. Czy widzicie Państwo potrzebę zaznajamiania waszych dzieci z historią              i tradycjami naszego miasta i Ojczyzny?
  1. Tak

Jeżeli tak, to dlaczego ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nie

Jeżeli nie, to dlaczego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy Państwa dziecko posiada informacje o rodzinnej miejscowości? (np. podaje nazwę miejsca zamieszkania, rozpoznaje herb Bydgoszczy).
  1. Tak
  2. Nie

 1. Czy Państwa zdaniem realizacja treści programu ,,Mała Ojczyzna przedszkolaka” wpłynęła na kształtowanie postawy lokalnej, patriotycznej dziecka?
  1. Tak
  2. Nie

Dziękuję za wypełnienie ankiety

               Data:

ZAŁĄCZNIK NR 2

EDUKACJA REGIONALNA

Arkusz diagnostyczny dziecka

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………

Wiek…………………….

 

Główne umiejętności, które dziecko powinno zdobyć po realizacji programu

 

 

Umiejętność opanowana

 

Umiejętność nieopanowana

Zna i podaje imiona najbliższych osób               w rodzinie: rodziców, rodzeństwa, dziadków.

 

Podaje nazwę miejscowości, w której mieszka.

 

Rozpoznaje herb Bydgoszczy.

 

Podaje nazwę rzeki płynącej przez Bydgoszcz.

 

Rozpoznaje symbole narodowe: flagę, godło.

 

Podaje słowa pierwszej zwrotki hymnu.

 

Nazywa kraj, w którym mieszka.

 

Zna nazwę stolicy Polski

 

 

Podsumowanie zdobytych przez dziecko umiejętności

 

Data:                                                                                                           Podpis nauczycielaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: