Kontrakt współpracy pomiędzy nauczycielem mianowanym a opiekunem

KONTRAKT

Zawarty w dniu 1 września 2015 roku na okres 2 lat i 9 miesięcy pomiędzy opiekunem stażu………………………………………………. odbywającą staż celem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
WARUNKI KONTRAKTU

I. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ:

1. Nauczyciel opiekun i nauczyciel stażysta są równoprawnymi partnerami.
2. Uwagi dotyczące stylu pracy oraz sposobu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
3. Spotkania informacyjne i konsultacyjne odbywać się będą regularnie, we wcześniej ustalonych terminach.
4. Nauczyciel stażysta może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z rozporządzeniem MENiS).
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
4. Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu.
5. Sporządzanie notatek ze spotkań z opiekunem oraz dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Placówki
7. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna.
8. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia.

III ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU:

1. Zapoznanie stażysty z procedurą uzyskania awansu.
2. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Wspieranie działań stażysty w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy.
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i wychowawczych.
6. Sporządzenie wykazu literatury godnej poznania.
7. Prezentacja własnych zajęć, umożliwienie ich obserwacji.
8. Pomoc w sporządzeniu sprawozdania z przebiegu stażu.
9. Napisanie projektu oceny dorobku nauczyciela mianowanego.
10. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej.

IV KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:1. Systematyczność.
2. Terminowość.
3. Zaangażowanie w realizację Planu Rozwoju Zawodowego.
4. Inicjatywa.

V USTALENIA KOŃCOWE:

1. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
2. Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
3. Kontrakt obowiązuje obie strony.
4. Kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron.
…………………………………………. ………………………………………….
(podpis stażysty) (podpis opiekuna stażu)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: