Jestem częścią przyrody i czuję się za nią odpowiedzialny

Temat zajęć: „ Skąd się bierze woda – eksperymentujemy z wodą i wyciągamy wnioski ”

Forma organizacji pracy: – zespołowa, grupowa
Forma aktywności dzieci: – eksperyment
Metody : – czynna – odkrywanie, przeżywanie, działanie; słowna; oglądowa. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

Cel: – wyzwolenie wielostronnej aktywności dzieci przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie.

Dziecko:

– zna właściwości wody,
– zna własne ciało,
– wie jakie ma znaczenie woda w życiu człowieka,
– posiada dużo wiadomości na temat świata,
– wie że należy dbać o środowisko,
– umie myśleć logicznie i samodzielnie,
– potrafi odczytać zdania, wyrazy, wyrazy ułożone z sylab, przyporządkować do ilustracji,
– wie jak należy współdziałać i współpracować w zespole,

Zagadnienia realizowane:

– poznanie obiegu wody w przyrodzie,
– rozumienie, że bez wody nie ma życia,

– rozumie że należy oszczędnie gospodarować wodą,

Pomoce:
śnieg, woda, lusterko, naczynie z wodą, kubeczki z wodą do picia
elementy do demonstracji obiegu wody, napisy do globalnego
czytania, puzzle obrazkowo – wyrazowe, kropelka wody wycięta z
przeźroczystej folii, znaczki – kody, tekst, wiersza, płyta z
nagraniem muzyki do zabawy i metody P.Dennisona.

Przebieg zajęcia:1.Wprowadzenie do zajęcia – wiersz pt. „Kto tam ?” (W. Faber).
2. Ćwiczenia gimnastyki mózgu:

● picie wody,
● kapturek myśliciela,
● słoń,

3. Nauczycielka zaprasza dzieci do stolika, chętne dziecko za pomocą zmysłu dotyku odgaduje co znajduje się w tajemniczym pojemniku (śnieg).

– umieszczenie śniegu w szklanym naczyniu – naklejenie napisu śnieg. 4.Obserwacja topnienia śniegu i powstawania wody – wyciąganie wspólnych wniosków:

– czy śnieg jest wodą?
– jak myślicie dlaczego śnieg tak szybko topi się w sali ?
– skąd się bierze woda ?
– czy taką wodę możemy pić ?

5. Eksperyment z parowaniem – nauczycielka wlewa do naczynia gotującą się wodę, przykrywa ją talerzem. Para unosząca się do góry tworzy „chmury”.

– Z pary tworzą się krople, które w postaci deszczu, po ochłodzeniu, spadają na ziemię.
– Teraz położymy na naczyniu lustro i sprawdzimy, co się stanie.

Na lustrze widać krople pary – deszczu.

– Umieszczenie metryczki z napisem – para.

6. Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie – jak wędruje woda ?

Wykorzystanie sylwet- elementów – chmury, słońce, rzeka , rośliny, chmura deszczowa.

– po jednej stronie ilustracji pada deszcz, a po drugiej świeci słońce.
– pada deszcz, a krople wody parują.
– czy my widzimy krople ?- wyciąganie wniosków.
– komu potrzebna jest woda ?
– Umieszczenie podpisów: deszcz, para, słońce, krople, chmury – odczytywanie napisów

7. Improwizacja ruchowa – „rzeka”.

8. Zaproszenie dzieci do pracy w zespołach – prośba kropelki wody – odczytanie o co prosi kropelka wody.

– dobieranie odpowiednich podpisów do ilustracji,
– dobieranie zdań do obrazków,
– składanie puzzli „ kropelka” według wzoru, dobranie podpisu,
– składanie wyrazów z sylab, rozwiązaniem obrazek na odwrocie.

9. Umieszczenie prac w widocznym miejscu w sali.

mgr Marzena SadurskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: