Jakie umiejętności powinno posiadać dziecko kończące przedszkole?

DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie komu można podawać takie informacje.
6)umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
7) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
8) samodzielnie korzysta z toalety;
9) samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
10) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
11)zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
12) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
13) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
14) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach
15)przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
16) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
17)stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
18)dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
19) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
20) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
21) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
22) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc , umie o nią poprosić;
23) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
24) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
25) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
26) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
27)wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
28) odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
29)śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
30) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
31) tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów),a także improwizuje ją ruchem;
32) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
33)przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
34) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
35) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
36)wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
37) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
38) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
39)rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
40) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
41)wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
42) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa , bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
43) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
42)liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
43) wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
44) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
45) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
46) wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
47) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
48) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
49) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
50) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
51) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
52) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
53) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
54) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
55)wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;
56) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
57) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
58) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
59) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Opracowała
mgr Joanna Gawron
na podstawie
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: