Jak przedszkolaki chronią przyrodę

Grupa „Kolorowe Motylki” ( 6-latki)
Przedszkole Samorządowe nr 1
w Dobrym Mieście
Opracowała : Grażyna Jasińska

CELE OGÓLNE:

 • kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi,
 • wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas realizacji zadań,
 • stwarzanie sytuacji umożliwiających współdziałanie w zespole oraz dających możliwość dobrej zabawy.

CELE OPERACYJNE:

 • Dziecko potrafi:
 • aktywnie uczestniczyć w zabawie,
 • zgodnie współdziałać w grupie,
 • wywiązywać się z powierzonego zadania,
 • wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniu,
 • odczuwać radość ze swoich osiągnięć,
 • rozpoznać zwierzęta po odgłosach jakie wydają,
 • zaśpiewać piosenkę i wyrecytować wiersz o tematyce ekologicznej,
 • wymienić podstawowe zasady ochrony przyrody.
 • odczytać nazwy kwiatów i zwierząt,
 • odczytać i rozwiązać działania matematyczne.

FORMY: indywidualna i zespołowa

FORMY AKTYWNOŚCI: słowna, muzyczna, ruchowa, matematyczna, z zakresu czytania

METODY: aktywne, praktyczne

MIEJSCE: sala przedszkolna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: emblematy, sylweta dworca, nazwy stacji, odgłosy zwierząt na kasecie magnetofonowej, sylwety kwiatów, plątaninki, obrazki zwierząt, obrazki przedstawiające przyczyny zanieczyszczenia powietrza, baloniki, sylweta Ekoludka, działania matematyczne, duża plansza z tekstem przyrzeczenia, wędki magnetyczne, puszki po napojach, wiaderka, obręcze, pojemniki na cukierki, cukierki dla dzieci, magnetofon, nagranie piosenki „Jedzie pociąg”, farba do odcisków palców, mazaki, tablica, plastelina mocująca, chusteczki higieniczne, trąbka, dyplomy dla dzieci.

Przygotowanie do zajęciaDzieci przed zajęciem otrzymują emblematy i naklejają je na ubranie ( gwiazdki chmurki, listki, kwiatki, serduszka), które ułatwią później podział na zespoły.

Powitanie rodziców

Dzieci stają w kole wraz z rodzicami i śpiewają powitalną piosenkę.

Witam was! Witam was!

Zaczynamy już czas . bis

Jestem ja, jesteś ty!

Raz. dwa. trzy.

Nauczycielka zaprasza dzieci w podróż dookoła świata, gdzie czeka je wiele pracy związanej z ochroną przyrody.

Rodziców zaprasza do stolika „jury”, które będzie oceniać prawidłowe wykonywanie zadań przez dzieci i przydzielać im punkty . Każdy uczestnik za prawidłowo wykonane zadanie uzyskuje jeden punkt dla swojej grupy, czyli jednego cukierka. „Jury” umieszcza cukierki w pojemnikach oznaczonych tak samo jak dzieci z poszczególnych grup.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Podróż pociągiem do – „Krainy czystej wody”

Na sygnał trąbki dzieci tworzą pociąg , przeliczają kolejno ile jest wagoników (dzieci) w pociągu i przy śpiewie piosenki ruszają nim do pierwszej stacji

Piosenka :

Jedzie pociąg po torze, gwiżdże wietrzyk i ptaki

W góry, lasy, nad morze wyjeżdżają dzieciaki.

Pędzi pociąg przez góry, pędzi pociąg przez lasy.

Wiezie dzieci wesołe na wakacje i wczasy.
Po dotarciu do stacji nauczycielka prosi dzieci, aby przeczytały jej nazwę .

Następnie zachęca do wypowiedzi n/t jak dbać o czystość wody w rzekach i jeziorach. (wypowiedzi dzieci)

Zadania do wykonania dla grupy dzieci oznaczonej gwiazdkami:

v Dzieci wyławiają za pomocą wędek z magnesami, wszystkie puszki ze stawu , wkładają je do wiaderek i liczą, zaznaczają liczbę puszek odpowiednimi cyframi , określają kto wyłowił ich najwięcej, i ile mają ich razem.

(Po wykonaniu zadania następuje punktacja „jury” .)

2. Podróż do „Krainy wesołych zwierząt”

Pociąg rusza do kolejnej stacji śpiewając piosenkę , tym razem na początku pociągu staję grupa oznaczona serduszkami. Po przybyciu do stacji dzieci odczytują jej nazwę. Następnie na prośbę nauczycielki wymieniają znane i lubiane znajdujące się na obrazkach zwierzęta.( dzieci wypowiadają się n/t jak można pomóc zwierzętom )

Zadania do wykonania dla dzieci z emblematami serduszek:

v Kolejno każde dziecko ma za zadanie rozpoznać dwa odgłosy zwierząt z magnetofonu, wskazać odpowiedni obrazek, odnaleźć i ułożyć pod obrazkiem napis z nazwą zwierzęcia. ( dzieci siedzą na dywanie, przed nimi rozłożone są wyrazy na tablicy przypięte są obrazki ze zwierzętami)

3. Podróż do „Krainy pięknych roślin”

Nauczycielka wybiera nowego maszynistę i prosi grupy o ustawienie się w pociągu, zaczynając od grupy „kwiatków”. Dzieci ruszają przy śpiewie piosenki. Po dotarciu odczytują nazwę stacji i wymieniają znane im rośliny .

Następnie odpowiadają na pytanie – Co powinniśmy robić aby wokół nas było pięknie i kolorowo? ( wypowiedzi dzieci)
Zadania do wykonania dla dzieci oznaczonych kwiatkami :

v Dzieci rozwiązują plątaninki (wpisują litery w odpowiednie miejsca i odczytują powstałe nazwy kwiatów : zawilec, krokus, tulipan, sasanka, fiołek , po odczytaniu nazwy wyszukują odpowiednią do nazwy sylwetę kwiatu).

Dzieci wykonują zadanie siedząc na dywanie, po wykonaniu zadania zostaje ono wyeksponowane na tablicy.

4. Podróż do „ Krainy świeżego powietrza”

Nauczycielka tym razem prosi „chmurki” o ustawienie się na początku pociągu.

Po dotarciu na stację i odczytaniu jej nazwy nauczycielka pyta dzieci – „Spróbujcie powiedzieć od czego zależy czystość powietrza i jak powinniśmy je chronić?” (wypowiedzi dzieci)
Zadania do wykonania dla dzieci z chmurkami:

v Segregowanie obrazków wg treści o ich szkodliwości dla czystości powietrza ( dzieci wyjmują obrazki z koperty i tworzą z nich dwa zbiory zjawisk i przedmiotów, które szkodzą i nie szkodzą środowisku, argumentują swoje wybory)

5. Podróż do „Krainy Ekoludka”

Do krainy Ekoludka jako pierwsze jadą w pociągu „listki”. Po przyjeździe na stację dzieci kolejno odliczają wagoniki i sprawdzają czy wszystkie dojechały. Odczytują jej nazwę.

Nauczycielka zwraca się do dzieci, mówiąc, że Ekoludek jest przyjacielem przyrody i chętnie zaprzyjaźni się z dziećmi, które też o nią dbają. Przedtem jednak prosi o wykonanie kilku zadań.
Zadania do wykonania dla dzieci z listkami:

v Ekoludek prosi abyście rozwiązali działania matematyczne, dzięki czemu będziecie mogli zobaczyć jego postać na tablicy ( sześcioro dzieci otrzymuje kartki z działaniami matematycznymi, kolejno odczytują je, podają rozwiązania i mogą odkryć zasłoniętą część portretu oznaczoną odpowiednią cyfrą),

v Dzieci śpiewają dla Ekoludka piosenkę pt. „”Moja planeta”

v W ostatnim zadaniu Ekoludek prosi dzieci o złożenie przyrzeczenia, że będą one chronić przyrodę
Tekst przyrzeczenia

PRZYRZEKAMY:

 • CHRONIĆ PRZYRODĘ,
 • OSZCZĘDZAĆ WODĘ,
 • DOKARMIAĆ PTAKI,
 • DBAĆ O ZWIERZAKI,
 • KWIATY HODOWAĆ,
 • DRZEWA SZANOWAĆ,
 • ZIEMIĘ RATOWAĆ
 • NIGDY NIE ŚMIECIĆ, I UCZYĆ TEGO WSZYSTKIE DZIECI!

Dzieci podpisują się pod tekstem przyrzeczenia lub zostawiają odcisk swojego palca

6. Zakończenie.

Rodzice pełniący rolę „jury” liczą punkty . Gratulują dzieciom tak ogromnej wiedzy i umiejętności. Następnie wręczają dzieciom wcześniej przygotowane dyplomy.

Na zakończenie częstują dzieci cukierkami.

Nauczycielka dziękuje rodzicom za udział w zajęciu. Rodzice dokonują wpisu do kroniki grupowej.

Opracowała: Grażyna JasińskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: