III Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt „Emocje przedszkolaków”

Regulamin konkursu:

Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące emocje, przeżycia lub nastroje najmłodszych oraz sytuacje
z nimi związane.
Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyrazu twarzy, miny, gestów, pozy dzieci przedszkolnych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki
i wyjątkowości wieku przedszkolnego; odkrywanie cech osobowościowych dzieci oraz promowanie pasji fotograficznych wśród opiekunów przedszkolaków.

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole w Bukownie k/Olkusza, woj. małopolskie, tel. 32/642-20-80,

e-mail: przedszkolebukowno@interia.pl

2. Prace należy przesyłać w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie na adres:

Miejskie Przedszkole, ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno z dopiskiem ,,KONKURS FOTO III”.

3. Konkurs jest skierowany do rodziców (opiekunów) dzieci przedszkolnych, nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w formacie – 15 cm x 21 cm.

5. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora,nazwę i adres placówki, nazwisko i nr tel. kontaktowego osoby nadsyłającej.

6. Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą osób (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola i miasta pod adresem www.przedszkole-bukowno.pl i www.bukowno.pl oraz  w materiałach związanych z konkursem

7. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

8. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem prawautorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

9. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.

10. W konkursie nie może brać udział przedszkole, które jest organizatorem przedsięwzięcia.

Nagrody:

1. Planowane jest przyznanie trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień. Zwycięzcy i wyróżnieni oprócz nagrody rzeczowej dodatkowo otrzymają dyplom gratulacyjny.

2. Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 17 kwietnia 2012.

3. Osoby nie nagrodzone, którym zależy na potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie, prosimy o dołączenie koperty zwrotnej ze znaczkiem.

Terminarz konkursu:

nadsyłanie prac –do 02 kwietnia 2012

obrady Jury – 17 kwietnia 2012 godz. 9.00

ogłoszenie wyników na stronie www Organizatora – 20 kwietnia 2012

prezentacja nadesłanych zdjęć: wystawa fotograficzna (hol MP w Bukownie) 24. IV – 08. VI. 2012.

Jury:
1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez powołane przez Organizatora Jury konkursowe wg następujących kryteriów oceny: praca zgodna z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyka fotografii, nowatorski pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 

 

Koordynatorzy: nauczyciele Miejskiego Przedszkola w Bukownie – Małgorzata Szkop, Beata Szotek, Iwona Błaut.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: