II Ogólnopolski konkurs fotograficzny n/t „Fascynujące zabawy Przedszkolaków”

Regulamin konkursu

Każde dziecko ma takie zabawy, które uwielbia, chętnie w nich uczestniczy i często podejmuje. Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące takie niepowtarzalne, wspaniałe zabawy najmłodszych oraz sytuacje z nimi związane.

Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyjątkowych, ciekawych i wesołych zabaw
z życia dzieci przedszkolnych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości wieku przedszkolnego, odkrywanie wartościowych zabaw dziecięcych oraz promowanie pasji fotograficznych wśród opiekunów przedszkolaków.

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole w Bukownie, woj. małopolskie, tel. 32/642-20-80,
e-mail: przedszkolebukowno@interia.pl
2. Prace należy przesyłać w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie na adres:
Miejskie Przedszkole, ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno z dopiskiem ,,KONKURS FOTO”.
3. Konkurs jest skierowany do rodziców (opiekunów) dzieci przedszkolnych, nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
5. Format nadesłanych fotografii – 15 cm x 21 cm.
6. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, nazwę i adres placówki, nazwisko i nr tel. kontaktowego osoby nadsyłającej.
7. Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą osób (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.przedszkole-bukowno.pl na stronie internetowej miasta www.bukowno.pl oraz w materiałach związanych
z konkursem.
8. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
10. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.
11. W konkursie nie może brać udział przedszkole, które jest organizatorem przedsięwzięcia.

Nagrody
1. Planowane jest przyznanie trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień. Zwycięzcy i wyróżnieni oprócz nagrody rzeczowej dodatkowo otrzymają dyplom gratulacyjny.
2. Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Osoby nie nagrodzone, którym będzie zależało na potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie, prosimy o dołączenie koperty zwrotnej ze znaczkiem.

Terminarz konkursu
– nadsyłanie prac – do 1 kwietnia 2011
– obrady jury – 8 kwietnia 2011 godz. 10.00
– ogłoszenie wyników – 11 kwietnia 2011
– prezentacja nadesłanych zdjęć: wystawa fotograficzna (hol MP w Bukownie) 27. IV – 03. VI. 2011.

Jury
1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez Organizatora wg następujących kryteriów oceny: praca zgodna z tematem konkursu; walory artystyczne i estetyka fotografii; nowatorski pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

Organizatorki: nauczycielki Miejskiego Przedszkola w Bukownie – Małgorzata Szkop, Beata Szotek, Iwona Błaut.

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: