Harmonogram współpracy z opiekunem stażu

 

Harmonogram

współpracy w roku szkolnym 2011/2012

opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk

z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią Bacewicz

 

Termin

Cel spotkania

Zadania realizowane przez stażystę

Zadania realizowane przez opiekuna

Efekt w ramach rozwoju zawodowego stażystyIX

Nawiązanie
kontaktu,
spotkanie organizacyjne, omówienie zasad
konstruowania
planu rozwoju zawodowego

 

Przedstawienie swoich
zamierzeń, oczekiwań.
Zadawanie pytań.

 

Przedstawienie zasad
konstruowania planu, analiza
przykładowych planów.
Przedstawienie własnych
wymagań i oczekiwań

 

Konstruktywna współpraca
opiekuna i stażysty

 

IX

Zawarcie
kontraktu na
współpracę

 

Zapoznanie się z treścią
kontraktu, pytania i
ewentualne propozycje zmian

 

Opracowanie kontraktu,
naniesienie ustalonych ze
stażystą poprawek

 

Dokument
o współpracy

 

IX

Analiza
przepisów dotyczących
awansu
zawodowego na nauczyciela mianowanego

 

Poznanie zadań
wynikających z rozporządzenia MEN z późniejszymi zmianami

 

Przedstawienie zadań,
wspólna analiza, udzielenie rad

 

Poznanie przepisów prawa
oświatowego

 

IX

Omówienie
planu rozwoju
zawodowego

 

Przedstawienie własnego
planu rozwoju zawodowego

 

Rada, instruktaż dotyczący
ewentualnych zmian

 

Powstanie planu rozwoju
zawodowego stażysty

 

IX

Akceptacja
ostatecznej
wersji planu
rozwoju
zawodowego

 

Przedstawienie
naniesionych popraw

 

Wspólna analiza
dokumentu

 

Umiejętność dokonywania
poprawek i korekty
własnych działań

 

X

Przygotowanie
arkusza
obserwacji,
hospitacji itp.,
konspektu lub
scenariusza

 

Analiza różnych obszarów,
które należy poddać ocenie,
formy dokumentowania
hospitowanych i
prowadzonych lekcji

 

Ustalenie harmonogramu
obserwacji, pomoc w
wyborze form
dokumentowania

 

Dzielenie się własnymi
umiejętnościami i
doświadczeniami,
efektywna współpraca

 

4 razy w roku szkolnym

Omawianie
hospitowanych zajęć stażysty

 

Przedstawienie celów
lekcji, ewentualne
wyjaśnienia

 

Ocena zajęć, wypełnienie
arkusza obserwacji,
ewentualne uwagi i zalecenia

 

Umiejętność analizowania i
oceniania własnych działań

 

4 razy w roku szkolnym

Omawianie
hospitowanych
zajęć opiekuna

 

Ocena, analiza zajęć,
zadawanie pytań, uwagi

 

Przedstawienie celów zajęć
metod pracy itp.

 

Umiejętność analizowania i
oceniania cudzych działań,
wyciąganie wniosków do własnej pracy

 

II

Analiza stopnia
realizacji planu
rozwoju
zawodowego

 

Przedstawienie
zrealizowanych zadań,

 

Udzielanie rad, zaleceń oraz
pomocy w przygotowaniu sprawozdania

 

Realizacja planu rozwoju
zawodowego, napisanie sprawozdania

 

Cały okres

stażu

Wypracowanie
sposobu
prowadzenia i
gromadzenia
dokumentacji

 

Systematyczne
sporządzanie notatek,
sprawozdań, gromadzenie zaświadczeń

 

Pomoc w gromadzeniu
dokumentacji,
udostępnianie i omawianie
przykładowych
dokumentów, propozycje rozwiązań

 

Umiejętność
dokumentowania własnych
osiągnięć

 

Cały okres

stażu

Rozwiązywanie
sytuacji
problemowych

 

Otwartość, dzielenie się
wszelkimi problemami,
wątpliwościami

 

Wsparcie
stażystki, pomoc w
przezwyciężaniu trudności

 

Umiejętność analizy i
korekty własnych działań

 

VI

Przedstawienie i
omówienie
dorobku
zawodowego na nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012

 

Analiza realizacji planu
rozwoju zawodowego,

 

Udzielenie rady, pomocy i
wsparcia

 

Zgromadzenie i
uporządkowanie dorobku
zawodowego za rok
szkolny 2011/2012

 

 

……………………………                                                              ……………………………

(podpis stażysty)                                                                                        (podpis opiekuna)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: