Grunt to dobre wychowanie

Program autorski z zakresu savoir-vivre

KATOLICKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŚW. JADWIGI  KRÓLOWEJ  W BYDGOSZCZY

AUTORSKI  PROGRAM  EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY  DLA  PRZEDSZKOLA

,,GRUNT  TO  DOBRE   WYCHOWANIE”

 

 1. 1.     WSTĘP

,,Grunt to dobre wychowanie” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalno-społecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Uważam, że nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, w teatrze, na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać.

Stworzyłam ten program, aby przekazać dzieciom pewne minimum dotyczące kultury bycia. Mam nadzieję, że dzięki zajęciom z cyklu ,,Grunt to dobre wychowanie” dzieci nauczą się jak kulturalne obcować z ludźmi, a w przyszłości nie będą miały powodów do wstydu za własne zachowanie i zawsze będą stanowić wzór do naśladowania.

 1. 2.     SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Program  realizowany jest w dwóch grupach dzieci czteroletnich (Nemo i Smerfy) w Katolickim Niepublicznym Przedszkolu św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu(w zależności od potrzeb) w każdej grupie w ramach zajęć dydaktycznych i innych sytuacji wychowawczych, od stycznia do czerwca 2013 roku. Plan zajęć przedstawia się następująco:

 •  Grupa Smerfy- wtorek , godz. 9.00-9.30.
 •  Grupa Nemo- środa, godz. 9.00-9.30.

Plan zajęć realizowany w ramach programu będzie stanowił załącznik do planów miesięcznych wychowawców grup.

Tematy można omawiać kolejno według opisu lub można je dobierać według wynikających potrzeb. Efektem zajęć powinno być nabycie postawy pozwalającej na kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach. 1. 3.         CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • uwrażliwienie na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość,
 • dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,
 • kulturalne zwracanie się do innych, używanie zwrotów grzecznościowych,
 • wzrost poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
 • wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także dostrzeganie ich u innych,
 • prawidłowe i kulturalne zachowywanie się przy stole i w miejscach publicznych, kościele.

 

 1. 4.     METODY I FORMY PRACY:
 • Metody podające: pogadanka, opis, pokaz i obserwacja, praca z tekstem, opowiadanie.
 • Metody problemowe: burza mózgów, mapa mentalna, zabawy inscenizacyjne.
 • Metody zajęć praktycznych: prace plastyczne, zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe.
 • Formy pracy: praca z grupą, praca indywidualna jednolita i zróżnicowana.

 

 1. 5.     ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • utwory literackie, zagadki,
 • materiały papiernicze i piśmienne,
 • kolorowanki tematyczne,
 • obrazki i tablice demonstracyjne,
 • serwetki, sztućce i inne elementy potrzebne do nakrycia stołu.

 

 1. 6.     TEMATYKA:

BLOKI TEMATYCZNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

,,Grunt to dobre wychowanie”-wprowadzenie do tematyki kulturalnego stylu bycia. Szukam odpowiedzi na pytanie: ,,Co to znaczy być dodrze wychowanym? Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole              pt. ,,Grunt to dobre wychowanie”.
Słucham i oceniam zachowania innych. Słuchanie wiersza J. Brzechwy pt. ,,Kwoka”.
Wiem, jak trzeba się zachować w różnych sytuacjach. Udział w zabawie dydaktycznej ,,Zmieniamy zachowanie Kacperka”.
Savoir-vivre           w przedszkolu. Słucham rodziców, nauczycieli, wychowawców   i wszystkich, którzy ukazują mi prawdę-jestem im posłuszny. Wypełnianie poleceń, pozdrawianie pracowników przedszkola zwrotem ,,Szczęść Boże”.
Współtworzę zasady dobrego zachowania w grupie. Opracowanie w grupach ,,Kodeksu Dobrego Zachowania”.
Podejmuję w grupie zadania służące dobru innych i mojemu. Wspólne dbanie o ład i porządek w salach.
Postępuje wobec innych zgodnie z nauką Pana Jezusa: ,,Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie”. Pielęgnowanie więzi koleżeństwa w i poza przedszkolem: świętowanie imienin, wspólne wyjścia, spotkania integracyjne.
Dbam o mienie przedszkola. Umiejętne korzystanie z książek, odkładanie zabawek na swoje miejsce.
Bawię się i pracuję z każdym. Wspólna, zgodna zabawa i praca w grupie.
Słucham innych, czekam na swoją kolej. Zajęcia dydaktyczne, podczas których dziecko stosuje odpowiednie zasady poszanowania innych.
Rozwijam swoje zdolności. Udział w konkursie recytatorskim ,,Dobre maniery na wesoło”.
Klucze dobrego zachowania-kiedy, jak, dlaczego? Znam zwroty grzecznościowe. Słuchanie wierszyków utrwalających znajomość zwrotów grzecznościowych.
Stosuje formy grzecznościowe na co dzień. Ja to wiem, ja to czynię-stosowanie form grzecznościowych podczas wspólnych zabaw, wyjść, spotkań.
Przy stole. Umiejętnie jeść to sztuka. Nakrywam do stołu. Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić sam”: ,,Nakrywamy stół’, ,,Porządkujemy naczynia”, ,,Jem już sam”.
Poprawnie posługuję się sztućcami.
Znam i stosuje zasady kultury obowiązujące przy stole. Wyjście do restauracji.
Przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole, używanie zwrotów smacznego, dziękuję, spożywanie posiłków w ciszy       i bez pośpiechu.
Przyjmujemy gości. Zapraszam gości. Wykonanie zaproszenia na przyjęcie.
Przygotowuję się do zorganizowania przyjęcia. Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić sam”: ,,Przyjęcie dla naszych pluszaków”, ,,Robimy kanapki”.
Potrafię przygotować przyjęcie: nakryć stół, przygotować poczęstunek. Wspólne zorganizowanie przyjęcia.
Idziemy w gości. Nazywam wszystkie części garderoby. Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić sam”: ,,Umiemy się ubrać”, ,,Zakładamy kapcie”, ,,Dbamy o nasze buty”.
Samodzielnie się ubieram. Zachęcanie do samodzielnego ubierania się w szatni.
Potrafię dopasować odpowiedni strój do okazji. Przynoszenie odpowiedniego stroju na gimnastykę, odświętny strój na uroczystości w przedszkolu, wyjścia do teatru                     i filharmonii.
Przygotowuję prezent. Wykonanie torebki na prezenty.
Czyścioch to ja. Przestrzegam zasad higieny. Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole                 
 

 

pt. ,,Higiena”.
Kontrola czystości, mycie rąk przed i po posiłku, po wyjściu               z toalety, korzystanie z chusteczek higienicznych.
Dbam o własny wygląd. Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić sam”: ,, Dbamy o to, jak wyglądamy”.
Sam dbam o zdrowie. Szukam odpowiedzi na pytanie: ,,Jak dbać                o zdrowie”. 

 

Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole pt. ,, Sam dbam o zdrowie”.          
Udział w spacerach, zabawach na świeżym powietrzu, zabawach muzyczno-ruchowych w sali, ćwiczeniach gimnastycznych.
Zdrowo się odżywiam. 

 

Spotkanie z pediatrą.
Przygotowanie sałatki owocowej, warzywnej, kanapek.
Kultura                  w miejscach publicznych. Zachowuję zasady savoir-vivre w miejscach publicznych. Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole                 pt. ,,Teatr”.
Kulturalne zachowanie podczas wyjść do: teatru, filharmonii, biblioteki.
Jestem gościem w domu Boga. Udział w Mszach św., nabożeństwach i modlitwie porannej: odpowiednia postawa, skupienie podczas modlitwy, czynienie znaku krzyża, znajomość podstawowych modlitw i pieśni.
Obyczaje telefoniczne. Potrafię rozmawiać przez telefon. Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole                      pt. ,,Telefon”.
Wiem, jak się zachować dzwoniąc na numery alarmowe.
Mój dom, moja rodzina. Poznaję bliżej moją rodzinę. Organizowanie imprez o charakterze rodzinnym: ,,Dzień Babci   i Dziadka”, ,,Dzień Matki i Ojca”, ,,Koncert kolęd”, zajęcia otwarte dla rodziców.
Szanuję moich rodziców, dziadków, rodzeństwo. Przestrzegam zasad obowiązujących w rodzinie. Realizacja zajęć pt. ,,Moje prawa i obowiązki w domu”.
 1. 7.     EWALUACJA

Badanie ewaluacyjne (dwuetapowe) będzie obejmowało analizę porównawczą umiejętności dzieci objętych programem przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu ich realizacji. Narzędziem służącym do ewaluacji będzie sporządzony prze mnie arkusz obserwacyjny pod nazwą ,,Grunt to dobre wychowanie-ewaluacja osiągnięć dzieci”zał.1.

Podstawowe wskazania obserwacji dzieci to:

 •  stopień przestrzegania zasad higieny,
 •  stopień przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, na placu zabaw, w łazience, szatni,
 •  stopień kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników, kolegów,
 •  stopień kultury osobistej podczas spożywania posiłków,
 •  stopień kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, kościele, podczas modlitwy.
 •  stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 1. 8.     LITERATURA:
 • Podstawa programowa  Wychowania Przedszkolnego, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.
 • Broda I., Program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka”, wyd. WSiP.
 • Gumowska I., ,,ABC dobrego wychowania”, Warszawa 1959.
 • Vara A. S., Mendez M., ,,Dobre obyczaje”, Warszawa 2001.

 

 1. 9.     ZASOBY INTERNETU:

 

 

 

Opracowała:

Data:

 

Zatwierdziła:

 

 

Zachowuje ciszę podczas spożywania posiłków

Pamięta o prawidłowej postawie

Je z zamkniętą buzią

przed

po

przed

po

przed

po

 

 

 

 

 

 

 

SFERA RELIGIJNA

Z szacunkiem odnosi się do symboli religijnych

Wykonuje znak krzyża

Składa ręce, zachowuje skupienie podczas modlitwy

Zna podstawowe modlitwy                i piosenki religijne

przed

po

przed

po

przed

po

przed

po

               

                                       

 

                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                      podpis nauczyciela

KATOLICKIE NIEPUBLICZNE RZEDSZKOLE                                   ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W BYDGOSZCZY

,,GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”

EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ DZIECKA

2012/2013

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ………………………………………………………….

GRUPA ………………………………………………………….

 

                                                                                   

JAKI(A) JEST ? CO UMIE ?-JAK OCENIAM ?

ZAWSZE-BARDZO DORZE

CZASAMI-DOBRZE

RZADKO-POWINNA (POWINIEN) SIĘ POPRAWIĆ

 

             SAMODZIELNOŚĆ I PORZĄDEK           

Sprząta zabawki po skończonej zabawie, porządkuje przedmioty  w sali

Samodzielnie się ubiera i rozbiera

Szanuje książki

 przed

po

przed

po

przed

po

           

 

             HIGIENA

 

Samodzielnie korzysta z toalety, sygnalizuje swoje potrzeby

Pamięta o myciu rąk

Prawidłowo myje zęby

Korzysta z chusteczek higienicznych

przed

po

przed

po

przed

po

przed

po

 

          GRZECZNOŚĆ     

 

Używa słów: dziękuję, proszę, przepraszam

Pamięta o pozdrowieniach (dzień dobry, do widzenia, Szczęść Boże)

Pomaga rówieśnikom, starszym

przed

po

przed

po

przed

po

           

 

Słucha innych, czeka na swoją kolej

Okazuje szacunek starszym

Podporządkowuje się poleceniom nauczyciela

przed

po

przed

po

przed

po

           

 

           KULTURA OSOBISTA PODCZAS JEDZENIA

 

 Samodzielnie spożywa posiłki

Prawidłowo trzyma  widelec i łyżkę

Używa serwetki

przed

po

przed

po

przed

po

           

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: