„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i dlatego należy już od najmłodszych lat kształtować prawidłowe postawy zdrowotne wśród dzieci. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego. Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

Ponieważ palą koledzy, dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym, ponieważ palą rodzice, znajomi rodziców.

Dzieci sięgając po swojego pierwszego papierosa często wchodzą na drogę prowadzącą ku regularnemu paleniu w przyszłym, dorosłym życiu. Tak więc konieczna jest socjalizacja od podstaw, od najmłodszych lat ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego zjawiska jakim jest bierne palenie. U dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie prowadzi między innymi do: zaburzenia zachowań dziecka, zmniejszenia gotowości szkolnej, zwiększonej częstotliwości występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zmniejszonej odporności immunologicznej organizmu. Nie sprzyjają też w walce z biernym paleniem niepoprawne wzorce zachowań społecznych.

Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym postanowiłam w naszym przedszkolu realizować ogólnopolski program profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec palenia tytoniu kiedy dzieci stykają się z osobami palącymi. Program „ Czyste powietrze wokół nas” wydany przez Instytut Matki i Dziecka adresowany jest do dzieci 5-6 letnich i ich rodziców. Przede wszystkim ukierunkowany jest na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowania prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia jak również na wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Ma na celu także wykształcenie u dzieci umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Zajęcia prowadzone z dziećmi mają charakter warsztatowy podczas których wychowankowie kształcą umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymu, umiejętność określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego, zwiększają wrażliwość na szkodliwość dymu papierosowego, wzrasta ich wiedza na temat skutków palenia papierosów, poznają miejsca, w których mogą być narażone na dym. Podczas pracy w małych grupach uczą się komunikować, współpracować i odpowiadać za powierzone im zadania. Jednocześnie aby umożliwić dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności zastosowano metody aktywizujące: wchodzenie w role, „burzę mózgów”, ćwiczenia respiracyjne, zabawy twórcze, tematyczne, konstrukcyjne, projektowanie itp. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzyki żywej i mechanicznej, uświadamiając sobie, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. Podczas zajęć dzieci wykonują plakaty w grupach i indywidualnie rysują bohatera Dinka, układają list do rodziców i osób dorosłych z prośbą, aby przy nich nie palili papierosa. List ten zostaje wysłany do rodziców dzieci.

Przebojem staje się „Piosenka o Dinku”to właśnie od niej zaczyna się każde nowe zajęcie. Wychowankowie również w formie pantomimy naśladują zachowanie osób palących i niepalących przebywających w wagonach pociągu, w domu i innych miejscach wymyślonych przez dzieci. Także projektują i wykonują własne znaczki z hasłem „NIE PAL PRZY MNIE”. Całość programu dostosowana jest do możliwości psychofizycznych dzieci pięcio i sześcioletnich. Zainteresowanie i zaangażowanie dzieci i rodziców jest potwierdzeniem zasadności wprowadzenia tego programu jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej. Te działania stanowią pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych u dzieci przedszkolnych.

mgr Irena Bednara
nauczycielka Przedszkola nr 12 w LublinieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: