Czysta planeta

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH W ODDZIALE SZEŚCIOLATKÓW

Prowadząca: mgr Magdalena Matusiak – Mertens

Temat: Czysta planeta

Cele ogólne:

* wprowadzenie pojęcia: ekologia
* kształtowanie postawy obrońcy środowiska przyrodniczego
* uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka
* rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
* kształtowanie postaw proekologicznych
* rozwijanie umiejętności czytania i liczenia

Cele szczegółowe:

Dziecko:

* zna i rozumie pojęcie: ekologia
* rozumie, jak szkodliwa może być działalność człowieka
* wie, w jaki sposób należy dbać o przyrodę
* potrafi przeczytać tekst
* oblicza proste działania matematyczne
* chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach

Metody:– słowna – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku
– słowna – rozmowa, wypowiedzi dzieci
– oglądowa – sylwety dwóch planet
– drama

Formy:

– praca indywidualna i grupowa.

Środki dydaktyczne:

– krzyżówka, dwa koła( ilustracje Ziemi), papierowe chusteczki, magnetofon, płyta, czytanka Sześciolatek, cz. IV, tekst czytanki w formacie A3, postać Ekoludka, patyczki do liczenia, Kodeksy Przyjaciela Przyrody dla dzieci, jabłka.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie dzieci, rodziców, gości. Podanie tematu zajęć.

2. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem: EKOLOGIA. Dzieci dopasowują nazwy przedmiotów na ilustracjach i wklejają do kratek krzyżówki, po czym z oznaczonych na zielono pól odczytują hasło krzyżówki.

3. Wyjaśnienie znaczenia słowa ekologia na podstawie wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabika Co to jest ekologia? Rozmowa na temat wiersza.

Ekologia – mądre słowo
a co znaczy – powiedz sowo?
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc, krótko w paru zdaniach
O wzajemnych powiązaniach.
Między nami, bo to wszystko
To jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa…

– Co to jest ekologia? Co to znaczy szanować środowisko?

4. Ćwiczenie oddechowe: Chmurki. Na stolikach leża dwa koła przykryte papierowymi serwetkami – chmurkami. Zadaniem dzieci jest rozdmuchać chmurki, tak by całkowicie odkryć oba koła (planety).

5. Prezentacja dwóch planet (odkrytych wcześniej przez dzieci kół) pięknej i zanieczyszczonej Ziemi. Rozmowa na temat: Czym różnią się planety. Rozważanie, na której z nich mieszkałoby się przyjemniej i dlaczego. Analiza chorób Ziemi. Zabawa dramowa: Wypowiedzi chorej planety.

6. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem odgłosów przyrody – Zdrowa i chora planeta. Dzieci poruszają się po sali i słuchają przyrody odtwarzanej z płyty (szum wody, wiatru, śpiew ptaków itp.). Jest im przyjemnie i wyrażają to mimiką i ruchem. Gdy muzyka cichnie i usłyszą uderzenie talerzy – zaczynają zachowywać się jak chora planeta.

7. Co możemy zrobić, aby Ziemi była czysta?. Odczytywanie tekstu po ilustracją w książkach i krótka rozmowa na temat jego treści – Sześciolatek, cz. IV, s. 80. Przypomnienie, że w miesiącu kwietniu obchodzony jest Dzień Ziemi.

8. Jak wygląda Ekoludek? – obliczanie prostych działań matematycznych. Na tablicy przypięta jest zasłonięta wynikami działań postać Ekoludka. Dzieci obliczają działania podane przez nauczyciela i odsłaniają prawidłowy wynik. Na końcu ukazuje się w całości postać Ekoludka.

9. Odczytanie wiersza ukrytego w kieszeni Ekoludka. Powtarzanie jego treści za głosem nauczyciela.

Dziś ekologia mądre słowo
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy.
Od dziś przyrodzie pomagamy.

10. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Pomóżcie naszej planecie”.

11. Zostajemy przyjaciółmi przyrody. Każde dziecko otrzymuje zieloną kartę – Kodeks Przyjaciela Przyrody, którego zobowiązuje się przestrzegać. Potwierdzeniem jest własnoręczny podpis na dole Kodeksu.

12. Dary Ziemi – na koniec zajęć wszyscy goście i dzieci otrzymują słodkie jabłuszka – dary zdrowej i zadowolonej Ziemi.

13. Podsumowanie zajęć. Podziękowanie dzieciom i gościom za udział w zajęciach.

Zdrowa planeta:Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: