Bezpieczny przedszkolak

NASZ BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK –

PROGRAM

Z ZAKRESU KOMUNIKACJI I BEZPIECZEŃSTWA

 

Opracowały:

Renata Harasim

Ewelina Wójcik-Wzorek

Potrzeba bezpieczeństwa, jest elementarną potrzebą człowieka. Warunkiem prawidłowego rozwoju małego dziecka, jest obecność osoby dorosłej, która zapewni mu poczucie bezpieczeństwa, jak i bezpieczne otoczenie, w przedszkolu i poza nim.
Stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach wymaga podjęcia konkretnych i efektywnych działań ze strony nauczycieli i innych dorosłych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które są najsłabszą grupą uczestników ruchu drogowego. Dlatego też ważna jest ciągłość tego procesu dydaktyczno – wychowawczego w zakresie wychowania komunikacyjnego, poczynając już od przedszkola.

Celem ogólnym programu jest kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się dziecka w przedszkolu i poza nim.

 

Cele szczegółowe obejmują:

 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się dziecka na drodze,
 • poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach dla pieszych,
 • zapoznanie ze skutkami niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania,
 • zapoznanie ze sposobami unikania niebezpiecznych sytuacji, a także radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu zdrowiu i bezpieczeństwu

 

Działania nauczycieli powinny skupiać się na:

–         rozwijaniu spostrzegawczości, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz uwagi

–         rozwijaniu wyobraźni i umiejętności przewidywania oraz podejmowania właściwej decyzji–         wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niesienia pomocy osobom poszkodowanym

–         przygotowanie do roli opiekuna młodszego rodzeństwa

 

Program Nasz bezpieczny przedszkolak jest przeznaczony dla dzieci Przedszkola nr 79 w Lublinie.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

– bezpieczeństwa na terenie placówki

– bezpieczeństwa poza jej terenem

– sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka.

OBSZARY:

1.Budzenie zainteresowań technicznych.

  · opanowanie umiejętności poprawnego i bezpiecznego posługiwania się młotkiem, wkrętakiem i nożyczkami

·kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności podczas korzystania z urządzeń technicznych.

2. Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi dostarczanie wiedzy nt. sytuacji w jakich należy ujawnić dane osobowe, a których nie.

·wie komu można podawać takie informacje, podaje swoje nazwisko zna swój adres zamieszkania

3. Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

·przekazywanie wiedzy na temat zachowania się w sytuacji zagrożenia

·przekazanie wiedzy nt. osób i instytucji które mogą udzielić pomocy

·zapoznanie dzieci z zagrożeniami płynącymi ze świata ludzi, roślin i zwierząt.

·pomaganie dzieciom w świadomym unikaniu zagrożeń

·dostarczenie wiedzy nt. zagrożeń samodzielnego zażywania lekarstw

·dostarczanie wiedzy nt. zagrożeń stosowania środków chemicznych np. środków czystości.

·wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych w poruszaniu się po drogach.

·kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania ze środków transportu.

·zachęcanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu

·pomaganie w dokonywaniu wyboru gdzie można bezpiecznie się bawić, a gdzie nie.

4. Gotowość do nauki czytania i pisania.

·kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zapamiętywania tego ci jest przedstawione na obrazkach.

·kształtowanie umiejętności rozumienia sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń lub symboli.

 

METODY I FORMY:

– opowiadanie

-wiersz

-piosenka

– wywiad z policjantem

-wycieczka

– historyjka obrazkowa

-pokaz

-objaśnienie

– obserwacja bierna

-rozmowa kierowana

-drama
-techniki plastyczne
METODY AKTYWIZUJĄCE:

-burz mózgów

– zagadki słuchowe

– metoda zadań zamkniętych (karty pracy)

– pokaz (demonstracja)

– drama

-zabawy ruchowe

-opowieść ruchowa Thulina

– gimnastyka twórcza Labana

 

PROPOZYCJE ZABAW Z DZIEĆMI MAJĄCE NA CELU UTRWALENIE ZDOBYTYH WIADOMOŚCI:

 

 • „TAK CZY NIE”
 • „PAJĘCZA NIĆ”
 • „UKŁADANIE OBRAZKA Z CZĘŚCI”
 • „TURNIEJ 1 Z 10”

 

Realizacja programu obejmuje zajęcia planowe oraz zabaw spontaniczne dzieci i nauczyciela. Na czas realizacji programu przewidziano miesiące październik i listopad. Pewne zagadnienia będą realizowane przy nadążającej się okazji w zależności od potrzeb i sytuacji.

EWALUACJA

–         za realizacją programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele

–         program będzie wykorzystany do tworzenia własnych scenariuszy zajęć

–         realizacja zadań programowych będzie przebiegać we współpracy z rodzicami

 

Analizie będą podlegać:

zachowania dzieci przejawiające się w zabawach, spacerach i wycieczkach

– wyniki olimpiady „Bezpieczny przedszkolak” z uwzględnieniem wieku dzieci (3-latki- 2 gr., 4-latki- 2 gr. 5-latki- 2 gr. , 6-latki- 1gr.)

– twórczość dziecięca (plastyczna , teatralna)

– zapisy w dziennikach i kartach obserwacji

-gazetki dla rodziców

 

 

EFEKTY PRACY Z DZIEĆMI:

Dzięki realizacji programu dzieci nabędą następujące umiejętności:

· poprawnie i bezpiecznie posługują się prostymi narzędziami

·zachowują ostrożność przy korzystaniu z urządzeń technicznych.

·wiedzą komu można podawać swoje imię nazwisko oraz adres zamieszkania

·umie poprosić o pomoc, unika zagrożeń.

·potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach jako pieszy

·potrafi bezpiecznie korzystać ze środków transportu jako pasażer

·potrafi samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny

·wybiera bezpieczne miejsca do zabawy.

·rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń lub symboli

·rozpoznaje i zapamiętuje to co jest przedstawione na obrazkach, potrafi uważnie patrzeć

EFEKTY PRACY W STOSUNKU DO RODZICÓW

-rodzice rozumieją jak ważna jest realizacja tematyki z zakresu bezpieczeństwa i komunikacji. Pomagają dzieciom wdrażać te tematykę przy nadążających się okazjach.(np. w kontaktach z obcym człowiekiem czy zwierzęciem.)
-dla dobra dziecka, konsekwentnie przestrzegają zasad przechodzenia przez ulicę na pasach i na zielonym świetle
-bezwzględnie zakazują dzieciom samodzielnego zażywania lekarstw oraz korzystania z ostrych narzędzi i środków chemicznych.

 

EFEKTY PRACY DLA PRZEDSZKOLA

-podniesienie poziomu bezpieczeństwa dziecka na terenie placówki i poza nią

-ujednolicenie oddziaływań wszystkich nauczycielek

-wymiana doświadczeń na temat realizacji programu

 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE:

1. „Telefony alarmowe” – rozmowa na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu – praca z obrazkami.

2. Spotkanie z policjantem i misiem Poli

3. Mój tato” – teatrzyk kukiełkowy w oparciu o opowiadanie I.Salach

4. „Znaki drogowe” – zabawy matematyczne

5. „Na skrzyżowaniu” – zagadki słuchowe

6. „Jesteśmy ostrożni” – zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

7. Makieta „Na skrzyżowaniu” – praca plastyczna, grupowa

8. Zabawy Renatki u babci Agatki – opowiadanie nauczyciela przy ilustracji

9. Osłuchanie dzieci z piosenką pt. „Co to za znak?” – zabawy muzyczno – ruchowe.

10. „Na wycieczce” – zabawy ruchowe na sali gimnastycznej z wykorzystaniem metody gimnastyki twórczej R.Labana.

11. „Mój ulubiony pojazd” – malowanie farbą klejową na brystolu

 

 

 

LITERATURA DO WYKORZYSTANIA:

 

W.Chotomska Pies z ulicy Bałamutów. W – wa 1995, NK

K.Boglar, M Tokarczyk Dwaj z galaktyki Gryfa, czyli kłopoty z ziemskim ruchem drogowym.W-wa 1987, MAW.

J.Brzechwa Przygoda Lutka, historia krótkaW-wa 1984, IWZZ

H.Chmielewska: Tytus, Romek i Atomek księga II. W-wa 1986, MAW

W.Faber Wyścigi.Kraków 1975, Kom. Bezp. Ruchu Drogowego

W.Faber Uwaga! słoń. W-wa 1980 , KAW

W.Faber Światła na skrzyżowaniu. Miś 1972 nr20

J.Ficowski „Niebieskie światła” w książce pt. Tęcza na niebie. W-wa 1971, NK

Cz.Janczarski Drogowskaz. W-wa 1965, NK

Cz.Janczarski Gromadka Misia Uszatka. W-wa 1984, NK

M.Kaliszewska Kłopoty żółwików.  W-wa 1988, WkiŁ

L.Konopiński i W.Ścisłowski Kurtyna w górę – Tajemnicze znaki. W-wa 1989

H.Kulig Na chodniku i na jezdni. W-wa 1965, PZWSz.

J.Ławicki Uważaj, uważaj. W-wa 1974, NK

J.Ławicki Zastanów się (siedem części). W-wa 1968, Ruch.

1.Autostop 2. U Domiceli 3.Na szosie 4.Krokodyl na skrzyżowaniu 5. Zebra 6. Drewniany tramwaj 7. Uwaga – hipopotam

J.Ławicki Na ulicy i na drodze. W-wa 1976, Horyzonty

H.Łochocka Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę. W-wa 1976, NK

H.Łochocka Uwaga…Nie gap się, W-wa 1967, PZU

R.Pietruszko, Z.Wojciechowski Uważaj. W-wa 1964, ZWSZ

J.Pomianowski Bądź partnerem na drodze. W-wa 1985, KAW

J.Porazińska Hej z drogi. W-wa 1965, „Czytelnik”

I.Sikirycki Najlepszy samochód. W-wa 1968, B.Wyd.Ruch

St.Szuchowa Marcin i jego miasto. W-wa 1969, NK

St.Szuchowa Przygoda z małpką. W-wa 1972, NK

T.Śliwiak Bajkoteka druga. Wrocław 1985, Wyd.Lit.

M.Terlikowska Draka o drogowych znakah. W-wa 1987, WkiŁ

J.Wasilewski Czy zebra musi chodzić po zebrach. W-wa 1986, WKiŁ

J.Wasilewski Jak paw przez jezdnię przechodził. W-wa 1985, WKiŁ.

J.Wasilewski Król deskorolki. W-wa 1985, WKiŁ

J.Wasilewski O czym nie wie kret. W-wa 1985, WKiŁ

J.Wasilewski Przechodnie. W-wa 1986, WKiŁ

K.Wiśniewski Kolorowe znaki. W-wa 1987, WKiŁ

M.Zimiński Samochód. W-wa 1977, KWA

E.Zyman Gdybym był lekki jak piórko. Katowice 1983. KAW

 

ZAGADKI

1.Jest przy każdej jezdni po to, by chodzić piechotą.

 

2.Co to takiego? Chyba zgadnie każdy! Pod nim płynie rzeka, po nim mkna pojazdy.

 

3.Leży długa drabina. Nikt się po niej nie wspina. Ale w różne świata strony po niej toczą się wagony.

 

4.Jaki to pojazd, cztery kółka ma, pasażer w nim leży, mama pojazd pcha?

 

5.Czerwony jak ogień! Pędem rusza w drogę – dzień jasny czy noc ciemna…Każda chwila cenna!

 

6.Chociaż to nie orzeł w chmury wzbijać się może.

 

7.Choć nóg nie posiada, szybko pędzi szosą, bo nie nogi, lecz koła po szosie go niosą.

 

8.Nad morze, w góry, czy nad rzeczkę, chętnie zawiezie każdą wycieczkę.

 

9.Największe ciężary podnosi on w mig. Ma stalowe ramię, nazywa się …

 

10.Kiedy przechodzisz przez ulicę, popatrz uważnie czy nic nie jedzie. Z lewej dzwoni tramwaj, z prawej auto mknie. Światło…..- więc zatrzymaj się!

 

11.Idzie ulicą uczeń chwat, a na ulicy stoi znak: na żółtym trójkącie pracuje człowiek. Ach, wy już wiecie? Kto nam odpowie?

 

12.Światło…….jak młode listki, na drugą ……zaprasza wszystkich.

 

13.Stoją przy drodze na jednej nodze, wszystkim kierowcom ku przestrodze. Obrazki na nich rozmaite. Czytają kierowcy zamiast liter.

 

 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

 

 

Scenariusz 1    aktywność słowna

 

Temat: „Telefony alarmowe” – rozmowa na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu – praca z obrazkami.

 

Cele

–         kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie udzielania pomocy (telefoniczne zawiadomienie pod numer alarmowy)

–         wdrażanie do zapamiętania numerów alarmowych 997, 998, 999

–    wdrażanie do uważnego słuchania i formułowania dłuższych wypowiedzi na podany temat

 

Pomoce

Obrazki, kartki z numerami alarmowymi, aparat telefoniczny, fragment wiersza

 

Przebieg

 

1.”Głuchy telefon” – zabawa powitalna.

2.Jak im pomóc? – praca z obrazkami. Dzieci siedzą przed tablicą, na której zawieszone są obrazki przedstawiające : chore małe dziecko, starszego człowieka leżącego na chodniku, złodzieja włamującego się do mieszkania, pożar w domu, kota nie mogącego zejść z drzewa itp.

Dzieci formułują dłuższe wypowiedzi na temat obrazków. Proponują kogo w danej sytuacji należy prosić o pomoc: policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe. Przypinają obok ilustracji postać policjanta, strażaka lub lekarza.

Nauczycielka podaje numery alarmowe pod które należy dzwonić w nagłych sytuacjach : 997, 998, 999. Dzieci zawieszają obok postaci właściwe numery.

3. Jaki numer? – zabawy ruchowe ćwiczące pamięć i spostrzegawczość.

Na sali rozmieszczone są w trzech różnych miejscach numery alarmowe. Dzieci poruszają się swobodnie po sali, a na hasła: Pali się!, Ratunku policja!, Chory człowiek! – ustawiają się przy właściwym numerze telefonu.

4. „Ważny telefon” – chętne osoby wymyślają scenki dramowe. Rozmowa przez telefon, podczas której zawiadamia się np. pogotowie o wypadku w domu.

5. Rozwiązywanie zagadek – utrwalenie numerów telefonów alarmowych.

 

Zagadki  na pdst. wiersza R.Przymusa

 

Drrr…to ja telefon!

Dzwonię z daleka,

Bo ciężko chory

Na pomoc czeka(…)

 

Drrr…to ja, telefon!

W ważnej sprawie na policje dzwonię!

Dzięki mnie ma człowiek

Życie ułatwione.

 

Drrr, …to ja , telefon!

Strażacy pędźcie

Do samochodów

Pali się w mieście!(…)

 

2. Spotkanie z policjantem i misiem Poli

 

–         Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nie przestrzegania zakazów

–         Poznanie sytuacji zagrażających niebezpieczeństwu

–         Omówienie niebezpiecznych zabaw w miejscach niedozwolonych np.przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie itp.

–         Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się

–         Utrwalenie wiadomości dotyczących nie rozmawiania z nieznajomymi

–         Przypomnienie telefonu alarmowego na Policję

–         Pamiątkowe zdjęcie

Scenariusz 3     aktywność słowna i ruchowa

 

Temat: „Mój tato” – teatrzyk kukiełkowy w oparciu o opowiadanie I.Salach.

 

Cele:

–         ukazanie skutków niewłaściwej zabawy zapałkami

–         zapoznanie z pojęciem  – niebezpieczny

–         prawidłowe artykułowanie zgłosek : i-o, e-u, a- o

–         wdrażanie do kolejnego wypowiadania się

–         rozpoznawanie koloru czerwonego i zielonego

 

Pomoce

Opowiadanie „Mój tato”, krążki w dwóch kolorach czerwony , zielony, obrazki przedstawiające niewłaściwe zachowanie się dzieci, aparat telefoniczny, kartka z numerem alarmowym 998

 

Przebieg

 

1.”Wóz strażacki” – zabawa artykulacyjna. Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym jedno za drugim. Naśladowanie odgłosów pojazdu. Zabawa na podanych wyżej zgłoskach.

2.Mój tato – teatrzyk na pdst. opowiadania, rozmowa na jego temat:

–         Jaką zabawę wymyślił Tomek?

–         Kto zgodził się na zabawę, a kto nie?

–         Dlaczego nie można bawić się zapałkami?

3.”Samochody do garażu”- zabawa ruchowa. Utrwalenie umiejętności rozpoznawania koloru czerwonego i zielonego.

4.Wskaż niewłaściwe zachowanie – zabawa dydaktyczna. W kole siedzą dzieci, na środku rozłożone są obrazki np. dzieci bawią się zapałkami i świeczkami w domu; dzieci manipulują przy kuchence gazowej; dzieci bawią się bezpiecznie na placu zabaw.

Grupa uzasadnia swój wybór.

5.Na zakończenie zajęć dzieci przypominają numer alarmowy do straży pożarnej 998. Odgrywają scenki dramowe na temat : „Pali się, dzwoń na pomoc!”

 

 

Scenariusz 4    aktywność matematyczna

 

Temat: „Znaki drogowe” – zabawy matematyczne.

 

Cele:

–         Tworzenie zbioru 7 elementowego według monograficznego opracowania zbiorów – punkt 1-6

–         Stwarzanie okazji do przeliczania zbiorów równolicznych

–         Budzenie zadowolenia z poprawnego liczenia i grupowania

 

Pomoce

Obrazki przedstawiające znaki drogowe, karta zadaniowa

 

Przebieg:

 

 1. Utrwalenie figur geometrycznych (trójkąt, , kwadrat, prostokąt, koło)
 2. Podział znaków drogowych na zbiory według jednej cechy (kształt)
 3. Przeliczanie znaków drogowych (elementów) w poszczególnych zbiorach.
 4. Zabawa ruchowa „Pojazdy”.
 5. Określenie zbiorów: od najmniejszego do największego.
 6. Ustalenie zbiorów równolicznych.
 7. Wypełnianie karty pracy – „Dorysuj o jeden więcej”.

 

 

Scenariusz 5    aktywność muzyczna

 

Temat: „Na skrzyżowaniu” – zagadki słuchowe.

 

Cele:

–         kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

–         wyrabianie wrażliwości i percepcji słuchowej

–         wdrażanie do reagowania ruchem na pauzę w muzyce

–         ćwiczenie aparatu artykulacyjnego

 

Pomoce

Nagranie z piosenką „Jedzie pociąg z daleka”, kartka papieru, dwa kubki, w tym jeden z wodą, zapałki w pudełku, kasztan, drewniane klocki, nagrania odgłosów pojazdów, karta zadaniowa

 

Przebieg

 

1.”Jedzie pociąg” – zabawa śpiewno – ruchowa do piosenki. Na przerwę w muzyce dzieci kucają. Osoba, która kucnie najszybciej staje się maszynistą pociągu.

2.”Zgadnij co robię?” – zagadki słuchowe. Dzieci siedzą tyłem do nauczycielki, z zamkniętymi oczami. Kolejno próbują odgadnąć odgłosy: gniecenie papieru, przelewanie wody, grzechotanie zapałek w pudełku, turlanie kasztanem po podłodze, stukanie klockami.

Następnie oceniają który dźwięk był najgłośniejszy, który najcichszy. Najtrudniejszy i najłatwiejszy do odgadnięcia.

3.”Co to za pojazd?” – zagadki słuchowe. Uzupełnianie ilustracji ulicy brakującymi pojazdami, które są jednocześnie rozwiązaniem zagadek dźwiękowych. (karetka pogotowia, policja , samochód, rower, śmieciarka, motor, autobus).

4. Karta zadaniowa – „Ulica w moim mieście”. Uzupełnianie obrazka ulicy – przenoszenie brakujących elementów za pomocą słomki. Dla chętnych dzieci: przyklejanie, kolorowanie pojazdów.

 

 

Scenariusz 6    aktywność ruchowa i muzyczna

 

Temat: „Jesteśmy ostrożni” – zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.

 

Cele

–         nabywanie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych

– rozumienie konieczności bezwzględnego poruszania się dzieci po ulicy      wyłącznie pod opieką dorosłej osoby

–         zapoznanie z pojęciem „zebra”

–         kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

–         wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych na sali

–         wdrażanie do szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy

 

Pomoce

Biała taśma klejąca, tekturowy sygnalizator świetlny z zaznaczonymi kolorami żółtym, czerwonym lub zielonym, nagranie piosenki „Dzieci i światła”

 

Przebieg

 

Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych na sali gimnastycznej.

1. Rozgrzewka przy piosence „Jedzie pociąg po torze”. Ilustrowanie ruchem słów piosenki.

2. „Przejście dla pieszych” – zabawa inscenizowana. Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego przechodzenia przez jezdnię na przejściu dla pieszych. (Na podłodze nauczyciel przykleja pasy imitujące „zebrę”. Kilkoro dzieci – kierowców dostaje obręcze imitujące kierownice.

3. „Sygnalizator świetlny” – zabawa bieżna. Dzieci – pojazdy poruszają się po sali w jednym kierunku. Uważnie obserwują światła sygnalizatora, które pokazuje wybrane dziecko. Reagują zgodnie z kolorem światła.

Czerwony – stój!

Żółty- przygotuj się!

Zielony – Idź!

4. Zabawa wyciszająca w kole ze śpiewem do piosenki „Dzieci i światła”.

 

Dalsza część dnia:

 

Wycieczka na skrzyżowanie – jako utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię. Wprowadzenie nakazu : bezwzględnego poruszania się dzieci po ulicy wyłącznie pod opieką dorosłej osoby.

a)     obserwowanie ludzi przechodzących przez jezdnię na świetle zielonym

b)    obserwowanie ludzi i pojazdów zatrzymujących się na świetle czerwonym

c)     przejście parami przez ulicę w wyznaczonym miejscu (na pasach)

 

 

 

Scenariusz 7    aktywność plastyczna

 

Temat: Makieta „Na skrzyżowaniu” – praca plastyczna, grupowa.

 

Cele

–         kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

–         doskonalenie umiejętności obklejania, przyklejania gotowych elementów

–         rozwijanie wyobraźni dziecięcej

–         budzenie radości z wykonywanej pracy

 

Pomoce

Pudełka, kolorowy papier, karton, patyczki, bibuła, flamastry, klej, nożyczki

 

Przebieg

 

1. Rozmowa z dziećmi na temat spostrzeżeń z wycieczki na skrzyżowaniu.

2. Omówienie co będziemy robić na zajęciach (makietę skrzyżowania).

3. Podział dzieci na grupy, ustalenie co dana grupa będzie robić:

–         samochody

–         znaki drogowe

–         budynki

–         drzewa – zieleń

4. Przystąpienie do pracy

5. Naniesienie wspólnych elementów na przygotowaną wcześniej podstawę.

6. Ocena prac poszczególnych grup i indywidualna.

7.Wystawa wykonanej pracy na holu przedszkola.

8.Ocena prac przez dzieci.

 

 

Scenariusz 8   aktywność słowna

 

Temat: Zabawy Renatki u babci Agatki – opowiadanie nauczyciela przy ilustracji.

 

Cele

–         zapoznanie dzieci z zagrożeniami płynącymi ze świata ludzi

–         wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych w poruszaniu się po drogach

–         pomaganie dzieciom w dokonywaniu wyboru gdzie można bezpiecznie się bawić, a gdzie nie

 

Pomoce

opowiadanie i ilustracja do niego

 

Przebieg :

 

1.Zapoznanie dzieci z opowiadaniem.

2.Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zabaw Renatki, zapoznanie z zagrożeniami płynącymi ze świata ludzi.

3.Zabawa grupowa „Dobrze-źle” grupowanie obrazków przedstawiających bezpieczną i niebezpieczną zabawę.

4. Zabawa ruchowa „Światło czerwone – światło zielone”.

5.Zachęcanie dzieci do bezpiecznych zabaw, utrwalenie telefonów alarmowych 997, 998, 999 lub 112.

6.Ewaluacja zajęcia.

 

 

Scenariusz 9  aktywność muzyczna

 

Temat: Osłuchanie dzieci z piosenką pt. „Co to za znak?” – zabawy muzyczno – ruchowe.

 

Cele

zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki

–         zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie wraz z kolegami

–         utrwalenie wiadomości o znakach drogowych

–         rozwijanie wrażliwości na zmianę tempa w utworze muzycznym

 

Pomoce

Ilustracje ze znakami drogowymi, płyta cd

 

Przebieg

 

 1. Powitanie zabawa „iskierka”.
 2. Słuchanie przez dzieci piosenki pt. „Co to za znak?” odtwarzanej z płyty cd.
 3. Rozmowa na temat słów piosenki. Utrwalenie wiadomości o znakach drogowych.
 4. Wspólna nauka pierwszej zwrotki i refrenu.
 5. Próby wyklaskania rytmów piosenki.
 6. Śpiewanie grupowe i indywidualne piosenki.
 7. Karta zadaniowa „Znak drogowy” – kolorowanie przygotowanych wcześniej znaków drogowych.
 8. Ewaluacja zajęcia.

 

Scenariusz 10   aktywność ruchowa

 

Temat: „Na wycieczce” – zabawy ruchowe na sali gimnastycznej z wykorzystaniem metody gimnastyki twórczej R.Labana.

 

Cele

–         doskonalenie podstawowych form ruchu: biegu, rzutu, skoku

–         rozwijanie twórczości i ekspresji ruchowej

–         utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na sali gimnastycznej

–         ćwiczenie umiejętności właściwego reagowania na polecenia nauczyciela

 

Pomoce

Kilka materacy, tarcza papierowa, szarfa dla każdego dziecka

 

Przebieg

 

1.Powitanie, podanie celu zajęć, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.

2. „Powódź” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Dzieci w rozsypce biegają po sali. Na hasło: powódź muszą znaleźć się ponad podłogą, np. stanąć na materacu.

3. „Na wycieczce” – gimnastyka twórcza Labana.

Wyjeżdżamy na wycieczkę, zapakujmy nasze ciężkie bagaże do dolnego bagażnika autokaru, i do górnego bagażnika. Pomachajmy rodzicom na pożegnanie. Szybko, wchodzimy do autokaru – uwaga na wysokie stopnie! Już przyjechaliśmy, wychodzimy powoli i ostrożnie. Nakładamy ciężkie plecaki na plecy i w drogę. Musimy pokonać wysoki pagórek, w końcu jesteśmy nad jeziorem. Wsiadamy do łódek i pływamy. Czujecie jak wiatr kołysze łódkami? Wracamy do brzegu, kto szybciej dopłynie? Wysiadamy z łódek, musimy rozbić namioty, przybijamy gwoździe do ziemi, żeby przymocować namioty. Teraz odpoczynek, kładziemy się na trawie i głęboko oddychamy…

4.”Rzut do celu” – zabawa rzutna. Dzieci rzucają kolejno do umieszczonej na ścianie tarczy, licząc swoje punkty. Wygrywa drużyna z największą ilością punktów.

5.”Polowanie na zajączki” – zabawa skoczna. Dzieci skaczą po całej sali , od czasu do czasu zatrzymują się robiąc słupek. Na hasło – zajączki do norek!, wskakują do szarfy ułożonej w kształcie koła.

6.Zabawa o charakterze uspokajającym – dzieci siedzą w kole. Hasło – jesteśmy bardzo zmęczeni, hasło – śpimy, hasło – jesteśmy wypoczęci. (Dzieci reagują w sposób adekwatny do poleceń.)

 

 

Scenariusz 11   aktywność plastyczna

 

Temat: „Mój ulubiony pojazd” – malowanie farbą klejową na brystolu.

 

Cele

–         zapoznanie dzieci z nową techniką malowania farbą klejową

–         kształcenie umiejętności precyzyjnych ruchów pędzla podczas rozprowadzania farby

–         zachęcanie dzieci do eksperymentowania z barwami – mieszanie farb

 

Pomoce

Brystol i pędzel dla każdego dziecka, farby klejowe w kilku kolorach

 

Przebieg

 

1.Nawiązanie do tematu „Pojazdy”. Utrwalenie wiadomości zajęciach. Wybór przez dziecko pojazdu.

2.Zapoznanie dzieci z nową techniką malowania farbą klejową.

3.Ćwiczenia przygotowujące do malowania farbami – utrwalenie zasady – więcej farby, mniej wody.

4.Przystapienie do pracy.

5.Omówienie przez każde dziecko swojej pracy – ocena pracy.

6. Wystawa prac plastycznych na tablicy.

 

 

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: