Bawiąc się z komputerem poznajemy świat

Mariola Fegon
Renata Monasterska

W odpowiedzi na wyzwania współczesności
– błyskawicznego rozwoju techniki-
już w przedszkolu musimy pomyśleć
o przygotowaniu dziecka do nauki i pracy
zgodnie z nowym modelem kształcenia
– edukacją na odległość.

Jesteśmy nauczycielkami w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie. Dbając o wszechstronny rozwój dziecka jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej oraz rozwijając własne zainteresowania ukończyłyśmy studia podyplomowe z informatyki.

Poszukiwałyśmy sposobu wykorzystania komputera w pracy z dzieckiem przedszkolnym. W tym celu napisałyśmy program innowacyjny„Bawiąc się z komputerem poznajemy świat” .

Program ten realizujemy już drugi rok w formie zajęć dodatkowych dla dzieci sześcioletnich.. Zajęcia odbywają się w salce komputerowej wyposażonej w pozyskany przez nas i Panią dyrektor sprzęt niezbędny do pracy dziecka z komputerem. Są to: trzy komputery, drukarka laserowa, drukarka atramentowa kolorowa, krzesełka obrotowe i biurka pod komputer.

Praca z dzieckiem ma charakter indywidualny, każde dziecko zajmuje swoje stanowisko, zajęcia trwają do 30 minut. Realizujemy treści kształcenia zawarte w programie Anny Łada -Grodzickiej „ABC … Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” wykorzystując w tym celu multimedialne programy komputerowe posiadające wartości aktywizujące dziecko. Są to : „Klik uczy czytać”, „ Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole ” , „Klik uczy zasad ruchu drogowego” oraz inne programy zawierające wartości kształtujące rozwój dziecka.

Zadaniem programu jest:

– Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.
– Zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się.
– Wspomagania dzieci w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.

Głównym celem działania programu jest przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.Program dotyczy trzech rodzajów aktywności edukacyjnej dzieci przedszkolnych, które ogólnie można określić jako prosta nauka, rozwiązywanie problemów i rozwój kreatywności. Na podstawie doświadczenia które zdobyłyśmy podczas zajęć komputerowych z dziećmi, bez wątpienia do zalet można zaliczyć następujące korzyści jakie daje prawidłowo stosowany komputer:

– zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin życia
– kształtowanie logicznego myślenia, wyobraźni, kojarzenie faktów
– kształtowanie wytrwałości, cierpliwości
– rozwijanie spostrzegawczości, sprawności manualnej, refleksu, podzielności uwagi
– kształtowanie motywacji do nauki: czytania, liczenia, pisania
– rozbudzanie zainteresowań
– rozwijanie aktywności twórczej
– rozwijanie pamięci
– źródło relaksu i dobrej zabawy
– rozwijanie samodzielności

Wprowadzony w życie program okazał się trafnym i bardzo potrzebnym przedsięwzięciem nie tylko dla dzieci, ale także dla naszej placówki. Spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców.

Zajęcia komputerowe stały się wizytówką naszego przedszkola, podniosły jego rangę na terenie gminy. Na stałe weszły w zakres zajęć dodatkowych dla chętnych dzieci 6- letnich.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Temat: „Przybysz z Kosmosu”- prezentacja litery „c, C”.

Cele operacyjne:

– dziecko utrwala nowo poznaną na zajęciach literę;
– ćwiczy koordynację wzrokowo- ruchową;
– rozbudza wyobraźnię i pomysłowość;
– samodzielne uruchamia płytę CD- ROM w obecności nauczyciela;
– zachowuje prawidłową postawę podczas pracy z komputerem;

Metody:

– z grupy metod słownych: objaśnienie, rozmowa;
– z grupy metod czynnych: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
– z grupy metod percepcyjnych: pokaz;

Środki dydaktyczne: komputer, płyta CD- ROM „Klik uczy czytać”;

Przebieg zajęcia:

1. Samodzielne uruchomienie komputera przez dziecko, włożenie płyty CD- ROM i odszukanie w piórniku litery „C”.
2. Pokaz drukowanej litery „c, C”- wyszukiwanie jej w wyrazach.
3. Słuchanie opowiadania Cudaka- trening pamięci przy zapamiętywaniu zawartości plecaka, globalne odczytywanie wyrazów.
4. „Dwie szufladki”- rozróżnianie wielkości liter, a następnie segregowanie ich do odpowiednich szuflad.
5. Zabawa ruchowa „Kosmita”- wymyślanie, w jaki sposób poruszają się i mówią Kosmici.
6. „Uzupełnianka”- rozpoznawanie znanych dzieciom liter i przeciąganie ich z klawiatury na ekranie w celu uzupełnienia wyrazu i zdania.
7. Zamknięcie programu „Klik” przez dziecko.
8. Polecenie do domu- wymyślić i narysować postać Kosmity.

Temat: „W domu u Klika”- zabawy matematyczne.

Cele operacyjne:

– dziecko rozumie i samodzielnie wykonuje polecenia;
– włącza i wyłącza komputer w obecności nauczyciela;
– samodzielne korzysta z programu edukacyjnego „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole”;
– doskonali spostrzegawczość i umiejętność liczenia w zakresie 20

Metody:

– z grupy metod słownych: objaśnienie, rozmowa;
– z grupy metod czynnych: zadania stawiane do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
– z grupy metod percepcyjnych pokaz;

Środki dydaktyczne: komputer z wyposażeniem, płyta CD-ROM „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole”;

Przebieg zajęcia:

1. Samodzielne uruchomienie komputera.
2. Uruchomienie płyty CD-ROM „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole”.
3. Wyszukanie z „ mapy zabawy” domu i wejście za pomocą myszy.
4. Zabawy w kuchni:

– „Ile jabłek komu?”- wprowadzenie do dzielenia przez rozdanie takiej samej ilości dzieciom jabłek – poruszanie się myszą
– „Mikser”- wykonanie mlecznego koktajlu wg wybranego przepisu
– „Szafka”- porządkowanie kubków na półkach wg figur geometrycznych

5. Zabawa ruchowa „Myjemy naczynia”- naśladowanie wykonywanej czynności.
6. Zabawy w pokoju dziecięcym:

– liczenie baniek mydlanych
– liczenie balonów
– „lotki”- liczenie punktów na tarczy.

7. Wyjście z programu

Temat: „W krainie kółek”- nauka rysowania w programie Paint.

Cele operacyjne:

– dziecko potrafi wykonać prosty rysunek przy użyciu kółek, nazywać go i podpisać z klawiatury;
– potrafi wypełnić obszar kolorem;
– umiejętnie stosuje narzędzia do malowania;

Metody:

– z grupy metod słownych: objaśnienie, rozmowa;
– z grupy metod czynnych: zadania stawiane do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
– z grupy metod percepcyjnych pokaz;

Środki dydaktyczne: komputer z wyposażeniem, program Paint;

Przebieg zajęcia:

1. Samodzielne włączenie komputera
2. Uruchomienie programu Paint poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy i wstawienie na pulpicie nowego obiektu.
3. Praca w Point. Rysowanie kółek z wykorzystaniem przybornika programu. Wypełnianie kółek kolorem. Dorysowywanie elementów wg pomysłu. Liczenie kółek. Wstawianie cyfry. Podpisywanie obrazka.
4. Zabawa ruchowa „Kółka”. Rysowanie dużych i małych kółek w powietrzu.
5. Zapisanie pracy. Nadanie jej tytułu. Umieszczanie w swoim folderze.
6. Drukowanie pracy.
7. Zamknięcie komputera.

Temat: „Sukienka dla pani Wiosny”- projektowanie w programie graficznym „Picasso” wiosennej tkaniny.

Cele operacyjne:

– dziecko sprawnie porusza się po programie „Zostań małym Picasso”
– wykazuje pomysłowość w projektowaniu wzoru tkaniny;
– potrafi wydrukować wykonaną pracę;

Metody:

– z grupy metod słownych: objaśnienie, rozmowa;
– z grupy metod czynnych: zadania stawiane do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
– z grupy metod percepcyjnych pokaz;

Środki dydaktyczne: komputer z wyposażeniem, program „Zostań małym Picasso”;

Przebieg zajęcia:

1. Uruchomienie komputera i programu z ikony na pulpicie.
2. Rozmowa na temat oznak i kolorów wiosny.
3. Projektowanie wiosennej tkaniny przy pomocy opcji „pieczątek”- dobieranie odpowiedniej kolorystyki i elementów graficznych.
4. Podpisywanie pracy imieniem i nazwiskiem przy użyciu stempli liter.
5. Zabawa ruchowa „Kwiaty rosną”.
6. Drukowanie gotowej pracy.
7. Wyjście z programu, zamknięcie komputera.
8. Praca domowa – wycięcie z „materiału” sukienki pani wiosny.

Temat: Poznajemy ptaki – gil i wróbel.

Cele operacyjne:

– dziecko poznaje tryb życia i wygląd ptaków: wróbel, gil;
– rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą;
– potrafi samodzielne wydrukować swoją pracę;

Metody:

– z grupy metod słownych: objaśnienie, rozmowa;
– z grupy metod czynnych: zadania stawiane do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
– z grupy metod percepcyjnych pokaz;

Środki dydaktyczne: komputer z wyposażeniem, płyta CD-ROM „Encyklopedia ptaków”;

Przebieg zajęcia:

1. Samodzielne uruchomienie komputera.
2. Uruchomienie płyty CD-ROM „Encyklopedia ptaków”.
3. Wyszukanie z indeksu programu ptaków poprzez wpisanie nazwy.
4. Zapoznanie się z wyglądem gila, pisklęciem gila, głosami tych ptaków, sposobem odżywiania.
5. Drukowanie obrazka gila.
6. Zabawa przy muzyce z programu – naśladowanie lotu ptaka.
7. Zapoznanie z wyglądem wróbla, sposobem odżywiania.
8. Zabawa – wyszukiwanie śladów ptaków w programie.
9. Drukowanie obrazka wróbla.
10. Wyjście z programu.

Temat: „Chroń przyrodę” – redagowanie ekologicznej ulotki.

Cele operacyjne:

– dziecko próbuje wstawiać i formatować obrazki z programu Microsoft Publisher;
– wykazuje pomysłowość w wymyślaniu ekologicznych haseł;
– doskonali umiejętność pisania na klawiaturze;

Metody:

– z grupy metod słownych: objaśnienie, rozmowa;
– z grupy metod czynnych: zadania stawiane do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
– z grupy metod percepcyjnych pokaz;

Środki dydaktyczne: komputer z wyposażeniem, program Microsoft Publisher;

Przebieg zajęcia:

1. Uruchomienie komputera i programu Microsoft Publisher.
2. Rozmowa na temat ekologii, jej znaczenia dla przyrody i roli człowieka w jej ochronie.
3. Wyszukiwanie odpowiedniego obrazka , wstawianie go i formatowanie przy pomocy nauczyciela.
4. Zabawa ruchowa „Drzewa zdrowe – drzewo chore”.
5. Wymyślanie i redagowanie hasła odpowiedniego do rysunku.
6. Wpisywanie hasła z klawiatury pod wstawionym obrazkiem:

– posługiwanie się klawiszem Shift podczas pisania wielkiej litery,
– formatowanie czcionki: kolor, wielkość, styl,

7. Drukowanie gotowej ulotki.
8. Zamknięcie programu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: