AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – PODSUMOWANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – mgr BOŻENA WIAREK PODSUMOWANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2009-10

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .

§ 8 ust.2 pkt. 1

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Śledzenie zmian dotyczących organizacji pracy placówki Zapoznanie z nową podstawa programowąAnaliza programów wychowania przedszkolnego -opiniowanie Plany pracy , udział w kursie i posiedzeniu Rady oraz WDNzłożony wniosek dot pracy z wybranym programem XIII 2009

XIII

2009

Wnikliwa analiza dokumentacji placówki w świetle nowych wymagań Analiza dokumentów Statut ,plany pracy ,zapisy w dzienniku IX-II2009-10
Podnoszenie własnych kwalifikacji -szkolenie ,, Programy własne i planowanie dydaktyczne -jak je wybrać ,pisać i dostosować do potrzeb i możliwości uczniów zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz pozostałych aktów prawnych,,-szkolenie ,,Jak organizować ewaluację wewnętrzną ew przedszkolu zgodnie z nowymi wymaganiami ,, ( Sokrates )

– spotkania warsztatowe ,, Piszemy program własny ,,

Zaświadczeniazaświadczenie

program własny cząstkowy w toku tworzenia

17 IX 20092.XI 2009


od X

2009

do nadal

Ukończonyukończony

w toku

Studiowanie literatury fachowej Śledzenie nowości z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki . Pozycje książkowe,Muchacka Bożena Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Kraków 2006.

Materiały dla rodziców z zakresu psychologii rozwojowej

I 2010IX ,II
Praca z wychowankiem Prowadzenie zajęć metodą Ireny Majchrzak Literatura, scenariusze ,zapisy w dzienniku i planie IX-II2009
Współpraca z rodzicami -Prowadzenie zebrań ,zajęć otwartych, uroczystości z udziałem rodziców – dwa zebrania ,dwa zaj otwarte,Andrzejki,Wigilia .-Zaangażowanie w org Mikołaja ,balu ,Dnia Babci.

-sponsoring

Scenariusze,protokoły zebrań i listy uczestników, prace plastyczne z zajęć otwartych ,zdjęciaklocki, magnetofon – sponsoring na rzecz grupy . IX- IX i XI
Wykonywanie zadań wynikających z przydziału zadań dodatkowych Dbanie o sezonowy wystrój przedszkola, inne zgodnie z przydziałem

Uczestnictwo i pomoc w zajęciach dodatkowych prowadzonych dla grupy dzieci pięcio i sześcioletnich przez koleżankę Annę B.

Współprowadzenie kółka teatralnego dla dzieci młodszych

Prowadzenie strony p-la na BIPie

Potwierdzenie dyrektorapotwierdzenie przez koleżankę Annę B

program kółka , zbiór inscenizacji ,pozycje ksiązkowe

IX-II2009-10

IX- II

2009-10

IX – II

2009-10

Organizowanie lub współorganizowanie festynów i imprez dla dzieci Koordynowanie organizowania Andrzejek w przedszkolu i prowadzenie imprezy w swojej grupie.Współorganizowanie i prowadzenie Balu Przebierańców oraz Pasowania na Przedszkolaka.

Organizowanie i prowadzenie Wigilii ,Dnia Babci i Dziadka.

Podsumowanie przebiegu Andrzejek scenariusze,zdjęcia, potwierdzenie dyrektora IX-II2009-10

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 8 ust.2 pkt. 2

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Wykorzystanie internetu w pracy jako źródła wielu cennych informacji oraz jako sposobu komunikowania się Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych m.innymiLiterka .pl. ,Ustronie Rumbu- raka -czerpanie z doświadcze- nia innych ,umieszczanie własnych publikacji, pogłębianie wiedzy. -Materiały informacyjne dla rodziców .-Scenariusze oparte o niektóre pomysły zaczerpnięte z propozycji zamieszczonych w sieci inne IX-I2009-10
Organizowanie warsztatu pracy Posługiwanie się programem OpenOffice ,Word Pad, Paint innymi w toku realizacji zadań Opracowania przedszkol nej dokumentacji , scenariusze ,zaproszenia dyplomy , itp. IX-I2009-10
Opracowanie kart pracy Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych kart pracy w toku realizacji zadań edukacyjnych z dziećmi . Przykładowe karty pracy z opisem ich wykorzystania IX-I2009-10

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

§ 8 ust.2 pkt. 3

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Pełnienie funkcji opiekuna stażu Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi zawodowemu stażysty Spisany kontrakt ,scena riusze zajęć hospitowa- nych oraz obserwowa- nych przez n-lkę Okres stażu
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych n-li ,udostępnianie opracowanych scenariuszy i materiałów ,Prowadzenie WDN Scenariusze – Emilia G Adrianna Mpotwierdzenie koleżanek nauczycielek

materiały WDN- planowanie pracy dydaktycznej w świetle nowych wymagań ( na podstawie szkolenia z 17 IX 2009 )

IX-II2009-10IX-II

2009-10

IX 2009

Wybór co najmniej trzech spośród podanych w § 8 ust.2 pkt. 4.

Wybieram punkty 4a, 4b , 4c oraz 4e .

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Opracowanie programu autorskiego ,, Badam i poznaję świat ,, Uczestnictwo w szkoleniu – Programy własne Opracowany program cząstkowy rok szk 10| 11

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego ,egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans zawodowy (….)

§ 8 ust.2 pkt. 4b

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Opieka nad stażystą -Pomoc i doradztwo metodyczne ,pomoc w opracowaniu scenariuszy -hospitowanie zajęcia w ramach nadzoru pedagogicznego -Zajęcia koleżeńskie dla n-la stażysty Emilii G Scenariusze stażysty ,potwierdzenie stażystyarkusz przed i pohospitacyjny

Scenariusze

IX-II2009-10

IX-II

2009-10

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – mgr BOŻENA WIAREK PODSUMOWANIE ZA DRUGIE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2009-10

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .

§ 8 ust.2 pkt. 1

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Śledzenie zmian dotyczących organizacji pracy placówki Śledzenie zmian dotyczących rekrutacji na rok 2010-11.Rzetelne informowanie rodziców , również składających zgłoszenie po raz pierwszy .

Udział w zebraniach prowadzonych przez dyr.dotyczących aktualnych

zmian – zakończenie roku , organizacja na rok 2010-11, przydział grup ,zmiany w statucie

Ulotki dla rodziców , plakaty reklamujące przedszkole ,zamieszczenie oferty na stronach BIP u , karty zgłoszeń dla rodzicow .Notatki w zeszycie nauczycielki III-IV

2010

II-VIII

2010

Wnikliwa analiza dokumentacji placówki w świetle nowych wymagań Analiza dokumentów własnych oraz dokumentacji stażystki Adrianny Mroncz-teczki. Statut ,plany pracy ,zapisy w dzienniku, dokumentacja stazystki Adrianny M-skompletowana teczka . IV-VI2010
Podnoszenie własnych kwalifikacji Warsztat ,, Twórcze działania nauczyciela w edukacji językowej ,,Warsztat ,,Ruch i muzyka w przedszkolu ,

Warsztat ,,Od butelki do guzika ,,

– spotkania warsztatowe ,, Piszemy program własny ,,

Zaświadczeniazaświadczenie

zaświadczenie

program własny ,,Badam i poznaję świat ,,

IV2010

V

2010

V

2010

II-V

2010

Studiowanie literatury fachowej Śledzenie nowości z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki . Zabawy logopedyczne -Jak pomóc , żeby nie zaszkodzić .Pozycja książkowa

Materiały dla rodziców z zakresu psychologii rozwojowej

III2010

V-IV

2010

Praca z wychowankiem Prowadzenie zajęć metodą Ireny Majchrzak.Praca indywidualna.

Praca z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy ,dobrego startu ,Orffa

Literatura, scenariusze ,zapisy w dzienniku i planieplan pracy ,teczki z pracami dzieci II-VI2010
Współpraca z rodzicami -Prowadzenie zebrań ,zajęć otwartych, uroczystości z udziałem rodziców – dwa zebrania ,zajęcia otwarte,zajęcia adaptacyjne ,Dzień Mamy i Taty ,Festyn ,współudział w promocji przedszkola ,zbiórki społeczne ,sponsoring na rzecz grupy . Scenariusze,protokoły zebrań i listy uczestników, prace plastyczne z zajęć otwartych ,zdjęcia, podziękowania z Kliniki Pediatrii zabawki ,słodycze , książeczki. II-VI2010
Wykonywanie zadań wynikających z przydziału zadań dodatkowych Dbanie o sezonowy wystrój przedszkola, inne zgodnie z przydziałem

Uczestnictwo i pomoc w zajęciach dodatkowych prowadzonych dla grupy dzieci pięcio i sześcioletnich

przez koleżankę Annę Bańbułę -Wacławczyk

Współprowadzenie kółka teatralnego dla dzieci młodszych

Prowadzenie strony p-la na BIPie

Potwierdzenie dyrektorapotwierdzenie przez koleżankę Annę B

program kółka , zbiór inscenizacji ,pozycje ksiązkowe

II-VI 2010II-VI 2010

II-VI 2010

Organizowanie lub współorganizowanie festynów i imprez dla dzieci Walentynki ,Dzień Dobrego Uczynku , Dni Biblioteki , Dzień Mamy i Taty ,Festyn Rodzinny ,wycieczka do Fiku-Miku ,pożegnanie p-la -piknik. Podsumowanie przebiegu Dnia Dobrego Uczynku scenariusze,zdjęcia, potwierdzenie dyrektora II-VI 2010

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 8 ust.2 pkt. 2

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Wykorzystanie internetu w pracy jako źródła wielu cennych informacji oraz jako sposobu komunikowania się Komunikacja zwrotna z ewaluatorem p.E.Kordos- dopracowanie programu własnego Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych m.innymiLiterka .pl. ,Ustronie Rumbu- raka -czerpanie z doświadcze- nia innych ,umieszczanie własnych publikacji, pogłębianie wiedzy.

Poczta mailowa,załączniki,program oraz uwagi do programu .

-Materiały informacyjne dla rodziców .-Scenariusze oparte o niektóre pomysły zaczerpnięte z propozycji zamieszczonych w sieci inne

maile w archiwum ,dopracowany program.

II-VI 2010III-VI

2010

Organizowanie warsztatu pracy Posługiwanie się programem OpenOffice ,Word Pad, Paint innymi w toku realizacji zadań Opracowania przedszkol nej dokumentacji , scenariusze ,zaproszenia dyplomy , itp. II-VI 2010
Opracowanie kart pracy Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych kart pracy w toku realizacji zadań edukacyjnych z dziećmi . Przykładowe karty pracy z opisem ich wykorzystania II-VI 2010

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

§ 8 ust.2 pkt. 3

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Pełnienie funkcji opiekuna stażu Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi zawodowemu stażysty scenariusze zajęć hospitowa nych oraz obserwowa- nych przez n-lkę ,scenariusze stażystkiteczka stażystki Okres stażu
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych n-li ,udostępnianie opracowanych scenariuszy i materiałów ,prowadzenie WDN ,,Jak napisać program własny ,, Scenariusze – Emilia G Adrianna Mpotwierdzenie koleżanek nauczycielek

materiały dla nauczycielek

II-VI 2010III 2010

Wybór co najmniej trzech spośród podanych w § 8 ust.2 pkt. 4.

Wybieram punkty 4a, 4b , 4c oraz 4e .

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Opracowanie programu autorskiego ,, Badam i poznaję świat ,, Uczestnictwo w szkoleniu – Programy własne Opracowany program II-VI 2010

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego ,egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans zawodowy (….)

§ 8 ust.2 pkt. 4b

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
Opieka nad stażystą -Pomoc i doradztwo metodyczne ,pomoc w opracowaniu scenariuszy -hospitowanie zajęcia w ramach nadzoru pedagogicznego -Zajęcia koleżeńskie dla n-la stażysty Anny B. Scenariusze stażysty ,potwierdzenie stażystyarkusz przed i pohospitacyjny

Scenariusz

II-VI 2010V 2010 Cały czas trwania stażuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: