Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

mgr Alicja Bartczak
nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu nr 5
w Nowej Soli

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

NA OKRES STAŻU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 1 września 2009 roku do 31 maja 2012 roku

…………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU

Posiadane kwalifikacje :
2001/2006 Studia wyższe magisterskie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna na wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

UMIEJETOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZYTYATU PRACY, ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI PRACY.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności pracy nauczyciela – Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, zespołach metodycznych organizowanych przez ODN lub inne ośrodki
-Aktywne uczestnictwo w WDN
oraz w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Okres stażu -zaświadczenia
-protokoły
-notatki
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. -Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
– Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Wrzesień 2009
Okres stażu -kontrakt
-scenariusze
-notatki ze spotkań
-hospitacje zajęć opiekuna stażu

3. Współpraca z dyrekcja i innymi nauczycielkami. – Wymiana doświadczeń z nauczycielami
– udział i organizacja zajęć koleżeńskich
– dzielenie się wiedzą z praktykantami
Okres stażu – scenariusze
– analiza
4. Wzbogacanie zasobów środków dydaktycznych. – Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych.
– Pozyskiwanie sponsorów.
Okres stażu – notatki
– pomoce
5. Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych. – Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Księgarni, PKP, Domu Kultury
– Cykl zajęć poświęconych twórczości D. Wawiłow, J. Tuwima, J. Brzechwy
– Zaproszenie do świata baśni-cykliczne czytanie baśni
– Konkursy plastyczne. Okres stażu – zdjęcia
– scenariusze
– opis działań
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
– Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Kwiecień 2012 – sprawozdanie
– teczka z materiałami
7. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez ciągłe doskonalenie warunków edukacji. – stosowanie aktywizujących metod nauczania.
-Organizowanie kącików sprzyjających rozwojowi różnych rodzajów aktywności
– organizowanie zajęć wspierających: budowanie własnej wartości, wyrażanie własnych uczuć, nastrojów, rozwijanie wyobraźni artystycznej, twórczego myślenia.Okres stażu – scenariusze
-opisy działań
– zdjęcia

8. Doskonalenie sposobów gromadzenia informacji o wychowankach w celu doboru najtrafniejszych metod oddziaływań. – wypracowanie i doskonalenie własnych technik i narzędzi skutecznej diagnozy oraz ewaluacji osiągnięć. Okres stażu – teczki prac
– techniki i narzędzia
– ankiety
– arkusze
9. Praktyczna gra na instrumencie.
– nauka gry na gitarze Okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W SWOJEJ PRACY PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. – Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi- karty obserwacji.
– praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem o obniżonym poziomie intelektualnym Okres stażu dokumentacja przedszkola
– notatki
-teczki prac
-opis działań

2. Diagnozowanie środowiska dziecka. – rozmowy indywidualne z rodzicami, dziećmi
– ankiety, wywiady
– współpraca z rodzicami (pedagogizacja rodziców, spotkania) Okres stażu – opis działań
– notatki
-dzienniki spotkań

3. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

– organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
– organizowanie wycieczek związanych z najbliższym otoczeniem społeczno- przyrodniczym
– współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola
– dostarczanie wiadomości i rozwijanie emocjonalnego stosunku do rodzinnego regionu
– współudział w prowadzeniu zajęć popołudniowych dla środowiska lokalnego pod hasłem, „GDY MASZ NA ZABAWĘ CHĘĆ
DO PRZEDSZKOLA PIĄTKI PĘDŹ! „
Okres stażu – scenariusze
– notatki
– zdjęcia
4. Promocja przedszkola Organizowanie i współorganizowanie:
– zajęć otwartych
– uroczystości rodzinnych
– imprez integracyjnych
– występów dla społeczności lokalnej
– kiermaszy
– konkursów
– turniejów wiedzy
– festynów
Udział w przeglądach artystycznych przedszkoli, w konkursach.
Udział w akcjach Głośnego czytania, dokarmiania zwierząt, bezpieczeństwa na drodze.
Okres stażu – scenariusze
– opisy działań
-zdjęcia
– dyplomy

5. Pełnienie funkcji społecznych. – społeczny inspektor pracy Okres stażu -zaświadczenie dyrektora

WYKORZYSTANIE W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ
I INFORMACYJNEJ.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Wykorzystanie programów komputerowych w pracy pedagogicznej. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych
– scenariuszy
– pomocy dydaktycznych
– dyplomów
– planów pracy
– planu rozwoju
– zaproszeń
– podziękowań
– dyplomów
-arkuszy obserwacji. Okres stażu – opracowane materiały
2. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu, korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych. -Śledzenie aktualnych zmian w prawie oświatowym
Korzystanie ze stron MEN
-stworzenie bazy przydatnych adresów internetowych
– Wyszukiwanie ciekawych scenariuszy, artykułów, referatów, opracowań. Okres stażu – netografia
3. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. – Zamieszczenie w Internecie własnej publikacji
– Przesyłanie prac i dokumentów drogą elektroniczną
– Wymiana doświadczeń i pomysłów z innymi nauczycielami.
– Promowanie placówki – publikacje

ZASTOSOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach Okres stażu – zaświadczenia
– notatki

2. Gromadzenie odpowiedniej literatury, aktualizacja księgozbioru oraz pedagogizacja rodziców poprzez udostępnianie ciekawych opracowań ukazujących się w Internecie i w czasopismach przedszkolnych. – Poznanie literatury pomocnej w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych
– Artykuły do gazetki dla rodziców Okres stażu – bibliografia
– referaty, gazetki dla rodziców
3. Diagnozowanie rozwoju dzieci, w miarę potrzeb kierowanie dzieci do PPP. -Prowadzenie Arkuszy Obserwacji
– Praca indywidualna z dziećmi. Okres stażu – opis działań
– pomoce

4. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. – Zebrania z rodzicami
– Spotkania indywidualne
– Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i materialnych
-Podsuwanie fachowej literatury. Okres stażu – notatki
– pomoce
– opis spotkań
– bibliografia

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY,
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i awansu zawodowego. – Konstruowanie planu rozwoju zawodowego,
sprawozdań.
-Analiza karty nauczyciela – Uzupełnianie informacji, dotyczących zmian w prawie oświatowym.
– Analiza podstawy programowej Okres stażu – zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego
– wykaz dokumentów i źródeł informacji

2. Uczestnictwo w tworzeniu przedszkolnych dokumentów Udział w konstruowaniu:
– Rocznych planów pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej przedszkola,
– Arkuszy obserwacji dziecka
– Dzienników informacji o dzieciach dla rodziców
– Opracowywanie miesięcznych planów dydaktyczno – wychowawczych
– plany roczne
– arkusz obserwacji
-dziennik informacji
-plany miesięczneByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: