Autorski PROGRAM edukacji prozdrowotnej pt. „Zdrowo i bezpiecznie”

opracowała mgr Małgorzata Krotos

nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Starym Wiśniczu

Wstęp

Żyjemy w czasach, w których niezwykle ważne stało się przygotowanie młodego pokolenia do życia w zmieniającym się świecie. Głównym czynnikiem potrzebnym człowiekowi do realizacji różnych życiowych planów jest zdrowie. To dzięki zdrowiu możemy pokonywać liczne problemy dnia codziennego, możemy się kształcić, pracować i cieszyć się życiem.

Dzisiejsze życie niesie ze sobą wiele zagrożeń, które mają wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Do najbardziej niebezpiecznych należą: złe nawyki żywieniowe, długie przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, częste przesiadywanie przed telewizorem czy komputerem, zastąpienie spacerów wycieczkami samochodowymi.

Tryb życia ludzi dorosłych rzutuje w bardzo dużym stopniu na dzieci. Często w rodzinach przekazywane są nieprawidłowe wzorce postępowania, do których należy zaliczyć: nałogi, bierny wypoczynek, niechęć do ruchu, brak kontaktu z przyrodą. Mamy też do czynienia z wieloma zaniedbaniami związanymi z żywieniem (nadmierne spożywanie słodyczy, chipsów) i bezpieczeństwem. Młode pokolenia biją rekordy pod względem wad postawy, otyłości i nadpobudliwości.

Zatem okres przedszkolny jest czasem szczególnie wdzięcznym do systematycznego wdrażania zagadnień promujących zdrowie. Dlatego postanowiłam opracować i wdrożyć do realizacji program prozdrowotny: „Zdrowo i bezpiecznie”.

Charakterystyka programuProgram przeznaczony jest dla dzieci 6 letnich, które realizują obowiązek edukacyjny w przedszkolu w okresie przejściowym przed wdrożeniem reformy dotyczącej obniżenia wieku szkolnego dzieci. Realizowany będzie od października do czerwca. Zajęcia dotyczące zdrowia, czystości i bezpieczeństwa będą odbywać się średnio raz w tygodniu, w I, II lub III części dnia w zależności od czasu i specyfiki zajęć. Tematy dotyczące aktywności ruchowej będą przewijać się przez cały rok, a tematy 5 -8 będą się powtarzać wielokrotnie.

Tematy do realizacji skoncentrowane są wokół obszarów działalności edukacyjnej przedszkola obejmujących:

I Czystość

II Zdrowie

III Bezpieczeństwo

IV Aktywność ruchową

Program jest skorelowany z programem wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej oraz zgodny z nową Podstawą Programowa Wychowania Przedszkolnego.

Cele:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. Troska o zdrowie dzieci i ich strawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach dzieci z dorosłymi.

Cele szczegółowe:

 • Uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości oraz jego zagrożeniach.
 • Stosowanie profilaktyki zdrowotnej.
 • Kształcenie nawyku dbania o czystość osobistą.
 • Rozumienie roli ruchu na świeżym powietrzu, jako stymulatora prawidłowego rozwoju.
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczną zabawę i odpoczynek
 • Uzupełnianie i wzbogacanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach edukacyjnych:

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Wdrażanie do przewidywania skutków swoich zachowań, nie udzielania informacji o sobie obcym osobom.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Kształcenie umiejętności dbania o swoje zdrowie i orientacji w zasadach zdrowego żywienia; dostrzegania związku pomiędzy chorobą,  a leczeniem. Doskonalenie sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Wzbogacanie wiedzy o tym jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc; Wyrabianie orientacji w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i rozeznania, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. Wdrażanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.

Metody:

– oglądowe (ilustarcje, plansze, filmy)

– słowne (rozmowy, opowiadania)

– aktywizujące (scenki dramowe, inscenizacje, zabawy ruchowe, konkursy)

– zabawy ruchowe i ćwiczenia prowadzone metodami W. Sherborne, R. Labana, O. Orffa, Kniessów

Formy pracy:

 1. Spotkania i pogadanki
 2. Obserwacje spontaniczne i kierowane
 3. Praca indywidualna
 4. Praca w grupach
 5. Praca zbiorowa
 6. Zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

Przewidywane efekty:

Zakładam, że dzieci uczestniczące w programie osiągną:

– znajomość zasad zdrowego trybu życia,

– umiejętności i nawyki zdrowotne,

– umiejętność przestrzegania nawyków higienicznych i dbałości o higienę    osobistą,

– znajomość zasad warunkujących bezpieczną zabawę i odpoczynek,

– postawę aktywnego spędzania wolnego czasu.

Treści i zagadnienia do realizacji

Zagadnienia do realizacji

Sytuacja edukacyjna Cele operacyjne
I. CZYSTOŚĆ
1. Co to jest czystość?
 • Burza mózgów na temat: „Z czym kojarzy się wam słowo: czystość?” (mycie rąk, dbanie o wygląd osobisty, porządek…)
 • Zorganizowanie Kącika czystości.
 • Spotkanie z pielęgniarką – rozmowa na temat zdrowia i czystości.
Wie, co oznacza pojęcie: czystość.

Zna zasady higieny.

2. Umiemy myć zęby
 • Rozwiązywanie zagadek tematycznych.
 • Rozmowa na temat: Co lubią nasze zęby?, na podstawie ilustracji „Śnieżnobiały uśmiech”.
 • Nauka prawidłowego mycia zębów.
 • Codzienne mycie zębów po śniadaniu
Potrafi prawidłowo myć zęby.

Rozumie potrzebę mycia zębów rano i wieczorem.

3. Zawsze mamy czyste ręce
 • Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej pt. „Co robiła Irenka”.
 • Rozmowa o potrzebie częstego mycia rąk zwłaszcza przed posiłkiem i po wyjściu z ubikacji.
 • Przypomnienie zasad prawidłowego mycia rąk.
Rozumie potrzebę częstego mycia rąk.

Myje ręce przed śniadaniem i po wyjściu z ubikacji.

4. Dbamy o porządek
 • Wysłuchanie „Wierszyka o Maćku” (zbiór własny).
 • Odgrywanie scenek przez chętne dzieci, np. –Mama i tata proszą Maćka o posprzątanie zabawek, a chłopiec woła: „nie chcę, nie muszę!”
 • Ocenianie postępowania chłopca
Rozumie konieczność dbania o porządek.
5. Dbamy o swój wygląd
 • Rozwiązywanie zagadek tematycznych.
 • Słuchanie opowiadania pt. „O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu straszydle”  ze zbiory „Kuku ryku na ręczniku” M. Kownackiej.
 • Zwrócenie uwagi na schludny wygląd (uczesane włosy, zapięte guziki)
Wie, jakie przybory służą do utrzymania czystości.

Rozumie konieczność dbania o czystość własnego ciała, dbania o własny wygląd.

6. Co to jest higiena?
 • Oglądanie filmu edukacyjnego na DVD pt.  „Co to jest higiena?” Rozmowa na temat ukazanych na filmie sytuacji. Wyciąganie wniosków.
 • Spotkanie z pielęgniarką – rozmowa na temat konieczności dbania o higienę.
Rozumie co oznacza słowo higiena w jego szerokim znaczeniu i dlaczego należy jej przestrzegać.
7. „Wojna z mikrobami”
 • Inscenizacja utworu Buratowskiej pt. „Wojna z mikrobami”. Ukazanie środowiska, w którym panują wirusy, bakterie –brud, kurz i sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: mikroby, wirusy, bakterie.
Wie, w jaki sposób roznoszą się zarazki.
II. ZDROWIE
1. Lubimy to co zdrowe
 • Burza mózgów: „Co to jest zdrowe pożywienie?”
 • Wysłuchanie dwóch wierszy: „Kotek” J. Tuwima i „Chory Kotek”  Cz. Janczarskiego ukierunkowane pytaniem: Co lubiły jeść kotki?
 • Zachęcanie dzieci do picia mleka i spożywania owoców.
Wie, co to jest zdrowe pożywienie.

Potrafi wymienić produkty, które mogą zaszkodzić zdrowiu.

2. Owocowy deser
 • Rozmowa o właściwościach odżywczych owoców.
 • Wspólne przygotowanie deseru owocowego obejmujące: mycie owoców, obieranie, krojenie, podanie i degustację.
Wie, od czego zależy nasze zdrowie.

Myje owoce przed spożyciem.

3. Słodycze! Tylko czasem
 • Wysłuchanie wiersza J. Tuwima pt. „Dyzio Marzyciel”. Rozmowa na temat wpływu słodyczy i chipsów na nasze zdrowie.
 • Odgrywanie scenek np. dziecko płacze bo bolą go zęby po zjedzeniu cukierków.
Rozumie konieczność ograniczenia ilości spożywanych chipsów i słodyczy.

Unika przynoszenia chipsów do przedszkola.

4. Aaapsik! A gdzie chusteczka?
 • Słuchanie wiersza pt. „Katar”. Rozmowa na temat roznoszenia się chorób i sposobów ich unikania.
 • Zabawa z wykorzystaniem rekwizytów (chusteczek do nosa) na podstawie wysłuchanego wiersza.
Wie, jak się zachować aby nie zarażać dzieci. Używa chusteczek w miarę potrzeby.
5. Jestem chory!
 • Zabawa dyd. „Przeziębienie”. Rozmowa na temat zachowania się w czasie choroby (pozostanie w domu, w łóżku, wizyta u lekarza, przyjmowanie lekarstw…)
 • Układanie historyjki obrazkowej „Lekarstwa”
 • Nauka piosenki „Szkolni lekarze”
Rozumie konieczność pozostania w domy w czasie choroby. Rozumie zakaz samodzielnego brania lekarstw
6. Ubieramy się stosownie do pogody
 • Zabawa dyd. „W co się ubrać?”
 • Słuchanie opowiadania I Salach „Katar misia”.
 • Zabawa z elementami dramy „Jest mi za ciepło…zmarzłem”
Wie, ze nie zdrowo jest przegrzać lub przeziębić organizm.
7. Nie lubię hałasu
 • Słuchanie dźwięków w różnym natężeniu- swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych odczuć.
 • Słuchanie opowiadania „Hałasek” I Salach. Zabawa wysnuta z treści opowiadania.
Mówi umiarkowanym głosem. Rozumie zakaz krzyczenia do ucha.
8. One są wśród nas
 • Rozmowa na temat różnych chorób przewlekłych u dzieci, a także tych dotyczących dzieci z naszej grupy. Wykorzystanie broszury o astmie pt. „W klasie z Jasiem” autorstwa M. Strzałkowskiej.
 • Wspólne zastanowienie się i ustalenie, w jaki sposób można wspierać chore dzieci i jakich zachowań należy unikać, aby nie robić im przykrości.
Dostrzega potrzeby dzieci przewlekle chorych.
III. BEZPIECZEŃSTWO
1. Na placu zabaw
 • Zapoznanie (przypomnienie) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na placu zabaw.
 • Burz mózgów „Co by było gdyby…” –omawianie niebezpiecznych sytuacji i skutków popisywania się przed kolegami.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Wskazuje skutki niebezpiecznych zabaw.

2. Bezpiecznie zimą!
 • Słuchanie wiersza W. Grodzieńskiej pt. „My się chłodu nie boimy”. Rozmowa na podstawie ilustracji o różnych zimowych zabawach.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wspólne zabawy w terenie.
Chętnie bawi się na śniegu.

Rozumie zakaz zabawy na lodzie i w pobliżu jezdni.

3. Z obcymi nie rozmawiam
 • Słuchanie „Bajki o Czerwonym Kapturku”. Ostrożność w kontaktach z nieznanymi osobami
 • Zabawa „Nie, dziękuję!” –rozumienie zakazu przyjmowania np. słodyczy od obcych osób lub wsiadania z obcym do jego samochodu.
Unika kontaktów z nieznanymi osobami.

Nie przyjmuje niczego od obcych.

4. Gdzie szukać pomocy
 • Spotkanie z policjantem.
 • Rozmowa na temat konieczności znajomości własnego adresu, a nawet numeru telefonu do rodziców.
 • Zabawa „Zagubieni w tłumie” – próby szukania pomocy
Wie, jak i do kogo można zwrócić się o pomoc.
5. Stop agresji!
 • Rozmowy na temat różnych sytuacji,  w których dzieci narażone są na agresywne zachowania swoich kolegów (lub stają się agresorem) z wykorzystaniem plansz z pomocy dyd. „Stop agresji!” Analizowanie przyczyn takiego zachowania.
 • Szukanie dobrych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach (samodzielnie lub z pomocą dorosłych) – budzenie wiary we własne możliwości.
Stara się przewidywać skutki własnych zachowań.

Szuka sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

6. Szkodliwe media
 • Wyjaśnienie słowa – media.
 • Scenka „ Gram na komputerze”, „Oglądam bajki” – rozmowa nt. wpływu długotrwałego kontaktu z telewizorem lub komputerem.
 • „Czy na pewno chcesz to mieć?” – rozumienie znaczenia reklamy jako środka manipulacji
Rozumie, dlaczego nie można wierzyć reklamom
7. Bezpiecznie poruszamy się po drodze
 • Przypomnienie zasad poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię.
 • Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa wynikającego z zabaw w pobliżu jezdni.
Zna zasady poruszania się po drodze.

Rozumie konieczność unikania zabaw w pobliżu jezdni.

8. Niebezpieczne zabawy
 • Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych z serii „Niebezpieczne zabawy.
 • Poznanie skutków zabawy ogniem i urządzeniami elektrycznymi.
 • Zapamiętywanie numerów alarmowych: 999, 998, 997, 112
Potrafi powiedzieć, które zabawy są niebezpieczne i dlaczego?
9. Bezpiecznie korzystamy z energii elektrycznej Zajęcia prowadzone przez pracownika Zakładu Energetycznego w Tarnowie:
 • Oglądanie filmu „Ostrożnie z prądem”
 • Rozmowa na temat przedstawionych w filmie zdarzeń, wyciąganie wniosków.
 • Konkurs wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej.
Rozumie konieczność używania urządzeń  el. zgodnie z ich przeznaczeniem. Potrafi prawidłowo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka; wie, że prąd „nie lubi” wody.
10. Jestem bezpieczny w czasie wakacji
 • Rozmowa kierowana na temat Bezpieczeństwa na wakacjach na podstawie ilustracji. Wskazywanie na skutki niewłaściwego i bezmyślnego zachowania. Układanie rad dla kolegów: W jaki sposób bezpiecznie spędzić wakacje?.
 • „Spotkanie ze złym psem – co robić, a czego nie”.
Dostrzega niebezpieczeństwa związane z kąpielą                w rzece.

Wie, jak się zachować spotykając psa.

IV. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
1. .Ruch to zdrowie!
 • Wysłuchanie wiersza J. Tuwima pt. „Raz, dwa, trzy”. Rozmowa na temat: Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Słuchanie przysłów o zdrowiu, wspólne wyjaśnianie ich znaczenia.
Rozumie celowość uczestniczenia w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych
2. Zabawy zimowe
 • Wypowiedzi na podstawie obrazka: „Zabawy zimowe” i słuchanie „Bajki o Królu Piecuchu Dwunastym” W. Badalskiej – zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej.
 • Rozmowy o zabawach zimowych i ich bezpieczeństwie.
 • „Zimowe zabawy” zabawa pantomimiczna
Wie, w co można bawić się zimą.

Dostrzega niebezpieczeństwa wynikające z zabaw na śniegu i lodzie

3. Mój wolny czas
 • Rozmowa na podstawie ilustracji o różnych sposobach spędzania wolnego czasu. Wskazywanie najlepszych sposobów i tych, których powinniśmy unikać.
 • Zabawa „Kalambury” –odgadywanie pokazanej ruchem i gestem zabawy.
Umie wskazać korzystne sposoby spędzania wolnego czasu.
4. Dbamy o prawidłową postawę
 • Zabawa połączona z obserwacją „Kto prawidłowo usiadł?”  (na krzesełku, na dywanie…)
 • Wyjaśnienie dzieciom, dlaczego tak ważne jest zachowanie prawidłowej postawy w czasie nauki i zabawy.
 • Zestaw ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
Potrafi zachować prawidłową postawę podczas zabaw i zajęć.

Bierze udział w ćwiczeniach

5. Nasze zabawy w ogrodzie
 • Podejmowanie swobodnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym
 • Wykorzystywanie wybranych przyborów (piłek skakanek, zabawek do piaskownicy)
Chętnie podejmuje różne formy ruchu na świeżym powietrzu
6. Lubimy spacery i wycieczki
 • Częste odbywanie spacerów i wycieczek (np. na łąkę, do lasu) połączone z zabawami ruchowymi w terenie.
Uczestniczy w spacerach i wycieczkach
7. Jesteśmy sprawni
 • Zestawy zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych wg K. Wlaźnik
 • Zestawy zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodami W. Sherborne, R. Labana, O. Orffa, Kniessów.
Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

Doskonali swoją sprawność

8.Zapobiegamy wadom postawy
 • Spotkanie z pielęgniarką  – rozmowa na temat zapobiegania płaskostopiu i skrzywieniu kręgosłupa. Nauka zachowywania prawidłowej postawy ciała podczas rysowania.
 • Zestawy ćwiczeń zapobiegających wadom postawy
 • Zestawy ćwiczeń zapobiegających płaskostopiu.
Uczestniczy w ćwiczeniach korekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela

Ewaluacja:

 1. Wypowiedzi dzieci na temat zdrowia: zabawa „Niedokończone zdania”
 • Dbam o higienę, bo…
 • Myję zęby, bo……
 • Nie bawię się (gdzie?)…
 1. Zabawa z wykorzystaniem gry planszowej z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa
 2. Konkurs wiedzy o zdrowiu pod hasłem „Czysto i zdrowo”
 3. Konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej.

Bibliografia:

 1. Andrzejewska J., Wierucka J. „Razem w przedszkolu” Program wychowania przedszkolnego. Warszawa 2009, WSiP
 2. Błożejewski Z.: Wychowanie zdrowotne – zadanie ważne i pilne. „Nowa Szkoła” 1991, nr 1.
 3. Demel M.: Pedagogika zdrowia. Warszawa 1980, WSiP
 4. Jaworska R Poradnik Wychowania zdrowotnego. Cz I-IV Płock 1995 „Iwanowski”
 5. Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1996, Wyd. „Żak”
 6. Wal-Jaszczyńska D.: Przygotowanie i realizacja wychowania zdrowotnego w szkołach. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowie” 1990, nr 6.

Aneks

Scenariusz konkursu z edukacji zdrowotnej

„Czysto i zdrowo”

Data: 04. 05. 2010 r.

Prowadząca: mgr M. Krotos
Uczestnicy: konkurs dla dzieci 5-6 letnich

Cel ogólny:

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • z kolegami rozwiązuje postawione zadania do wykonania
 • sprawdza swoje wiadomości dotyczące dbania o swoje zdrowie
 • rozumie konieczność przestrzegania higieny jamy ustnej i jej systematycznej kontroli
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • prawidłowo segreguje przybory toaletowe
 • zna produkty zdrowe dla każdego
 • współdziała w zabawie z kolegami i koleżankami z zaprzyjaźnionego przedszkola
 • umie wykazać się wiedzą w konkursie na temat zdrowego stylu życia

Metoda

– czynna – zadań stawianych do wykonania

– słowna – objaśnienia i zagadki

Forma – zespołowa, indywidualna

Pomoce:
karteczki z imionami dzieci, litery do ułożenia hasła: ZDROWIE, zestawy obrazków różnych artykułów spożywczych, kartoniki z napisami TAK i NIE,  owoce do degustacji, zestawy zagadek, przybory toaletowe (szczoteczka, gąbka, szampon, patyczek, grzebień, pasta, kubek, spinki do włosów, nożyczki i szczoteczka do paznokci, ręcznik),  zestaw obrazków z częściami garderoby
Przebieg:

Część I wstęp

 1. Zaproszenie do wspólnej zabawy w różnorodnych konkursach.
  Zabawa integracyjna:
 2. Następnie każdej grupy wychowawca wytypuje 5 osobowy zespół, który będzie brał udział w konkursie, pozostałe dzieci będą uczestniczyć jako widzowie.
 3. Uczestnicy konkursu otrzymują samoprzylepne wizytówki z napisem własnych imion. Potem witają się przez podanie ręki, przedstawiają się wypowiadając swoje imię.
 4. Każdy zespół otrzymuje do rozwiązania zadania. Zespół za każde prawidłowo wykonane zadanie bądź prawidłową odpowiedź otrzyma od 1 do 3 punktów.

Część II – konkurs

Odgadywanie hasła – uczestnicy dowiedzą się, o co powinni dbać każdego dnia. Drużyny odgadują poszczególne słowa i litery. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt.

 1. Służą ci do gryzienia, powinieneś je myć przynajmniej dwa razy dziennie.
 2. Nie możesz jej pić prosto z kranu.
 3. Myjesz je przed posiłkiem.
 4. Uprawiasz go, gdy grasz w piłkę nożną, czy koszykówkę.
 5. Dają ci dużo witamin, zawsze myj je przed jedzeniem.
 6. Poranne skłony czy przysiady, to …….
 7. Potrzebny ci nocą, żebyś następnego dnia był wypoczęty.
 8. Dzieci 6-letnie mają za zadanie ułożyć z podanych liter hasło

Z Ę B Y
W O D A
R Ę C E
S P O T
O W O C E
G I M N A S T Y K A
S E N

„Zdrowe – czy nie” Każda grupa otrzymuje zestaw obrazków różnych artykułów spożywczych (cukierki, batony, soki…) Dzieci muszą zdecydować, które produkty należy często spożywać.  2 pkt.

„TAK lub NIE” Grupy słuchają odczytywanych zdań. Jeżeli zgadzają się z ich treścią podnoszą do góry napis TAK lub NIE. Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

 • Warzywa i owoce oraz produkty mleczne niszczą nasze zdrowie.
 • Słodycze dbają o ładny, zdrowy wygląd naszych zębów.
 • Mydło, szczotka, grzebień, gąbka to przedmioty niezbędne do utrzymania prawidłowej higieny ciała.
 • Ruch to zdrowie.
 • Brak witamin sprzyja zdrowiu.
 • Należy myć zęby tylko z przodu.
 • Potrawy z warzyw i owoców zawierają dużo witamin.
 • Nawet, gdy nas zęby nie bolą, należy odwiedzić lekarza stomatologa, aby sprawdzić, czy wszystkie są zdrowe.
 • Spożywamy posiłki brudnymi rękami.

„Jak to smakuje?”-przedstawiciel drużyny (zasłonięte oczy chustką) rozpoznaje produkt i określa jej smak (marchew, jabłko, cytryna, banan itp.).                         1 pkt.
“Zgaduj- zgadula” Przedstawiciele drużyn losują karteczki z zagadkami dotyczącymi warzyw i owoców. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują 1 punkt.

Siedzi na grządce,
liściastą ma główkę.
Mama z niej zrobi
soczystą surówkę. (kapusta)

Latem w ogrodzie
wyrósł zielony,
a zimą w beczce
będzie kiszony. (ogórek)

Skóra fioletowa,
a miąższ pod nią złoty.
Smakuje wybornie,
wszyscy wiecie o tym. (śliwka)

Różowo zakwitło wiosną,
przez lato pięknie urosło.
Jesienią w sadzie dojrzało.
Rumiane krągłe- zapachniało. (jabłko)

Latem w ogrodzie , wyrósł zielony,

a zimą w beczce będzie kiszony. (ogórek)

Co to za maszyna, posłuchajcie dzieci;

Wrzuć do niej marchewkę, a soczek wyleci. (sokowirówka)

Okrągła głowa zielona,

z soczystych i zdrowych liści złożona. (sałata)

Teraz jarzynową zadam Ci zagadkę jest pomarańczowa, ma zieloną natkę. (marchewka)

„Co to za przedmiot?“- rozpoznawanie przyborów higienicznych za pomocą dotyku.                  Po 1 pkt.

,,Wybierz przybory” po dwoje dzieci z poszczególnych grup podchodzą i wybierają potrzebne przybory. I grupa do kąpieli, II grupa do mycia włosów, III gr. do mycia zębów, IV gr. do rąk i paznokci. Po 2. pkt. .

“Na spacer”- przedstawiciel drużyny dobiera ubrania odpowiednio do podanej pory roku lub pogody (lato, jesień, zima, deszcz wiosenny).          2 pkt. .

„Pytania” Dzieci udzielają odpowiedzi na wylosowane pytanie dotyczące tematyki zdrowotnej. Za prawidłową odpowiedź otrzymują 1 punkt.

 • Kim jest stomatolog?
 • Podaj numer telefonu pogotowia ratunkowego.
 • Jak często należy myć zęby?
 • Co to znaczy higiena ciała?
 • Podaj 3 przykłady produktów, które są szkodliwe dla zdrowia dzieci.
 • Podaj 3 przykłady produktów, które są zdrowe dla dzieci.
 • Kim jest okulista?
 • Czego mają dużo owoce i warzywa?
 • Podaj 3 rzeczy, które służą do higieny ciała.
 • Czego dziecko potrzebuje dużo, aby było silne i zdrowe.

„Układamy puzzle” Składanie z części w całość obrazka o tematyce higieny i czystości.          0 – 2 pkt

Ćwiczenie sprawnościowe – która drużyna szybciej pozbiera porozrzucane śmieci (papierki)?     0- 2 pkt.

Zagadki Dzieci losują zestawy zagadek dotyczących higieny i zawodów medycznych. Za każdą prawidłową odpowiedź zdobywają po 1 pkt.

W dzień i w nocy pracuje, chorym leki przepisuje. (lekarz)

Jedna czyści zęby, a druga ubrania. Wiesz co się nadaje do tego zadania? (szczotka)

Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, a brudne ręce w czyste zamieni. (mydło)

Choć to nie zwierzę, zęby posiada, włosy na głowie gładko układa. (grzebień)

Ma 4 rogi, nie bodzie nimi, cichutko siedzi w twojej kieszeni. (chusteczka)

Gdy masz gorączkę – wkładasz go pod rączkę. (termometr)

Do tego sklepiku czasami chodzimy po krople, syropik no i witaminy. (apteka)

Na nią pastę kładę, gdy ząbki szoruję, a jak się zużyje, inną kupuję. (szczoteczka do zębów)

Do suchej nitki moknie nieraz, gdy po kąpieli nim ciało wycierasz. (ręcznik)

Obficie się pieni, miętowa lub słodka, pięknie czyści zęby, bez niej na nic szczotka. (pasta do zębów)

Kiedy kaszlesz lub masz chrypkę, pijesz coś słodkiego.To coś ulgę ci przyniesie mój mały kolego. (syrop)

Głowę nim polewam, gdy ją myje  sobie, tyle piany teraz, że z niej czapkę zrobię. (szampon)

Rurka z ostrą igłą, boją się jej dzieci. Chociaż boli, gdy ukłuje chorego wyleczy. (strzykawka)


Część III –zabawy z publicznością

Czarodziejski worek” Wybieranie z koszyka przyborów potrzebnych do mycia zębów

Śpiew piosenki „Szczotka, pasta”.

Wybieranie z koszyka zdrowej i niezdrowej żywności

Zagadki:

 • Na półeczce w twej łazience obok mydła oraz gąbki czeka, kiedy myjesz ręce, aby umyć twoje ząbki.
 • Do ogródka, w którym rośnie ta roślina, królik i zajączek przychodzą ją wcinać.
 • Wiszę w łazience, wycierasz mną ręce.
 • Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, a brudne ręce w czyste zamieni.
 • Nie pomylisz go z ogórkiem, bo ma znacznie cieńszą skórkę, a w dodatku z każdej strony jest okrągły i czerwony.
 • No, a teraz kulinarną mam zagadkę, o jarzynie, co jest bardzo wzruszająca. Kiedy siekasz tę jarzynę na sałatkę, możesz nad nią łzy wypłakać aż do końca.
 • I na włoskim i laskowym bardzo twarda jest skorupa. Gdy wiewiórka chce go spożyć musi najpierw ją rozłupać.
 • Żółciutkiej skórce tego owocu, gdy go obierasz, nie spuszczaj z oczu. Ta skórka groźna jest niesłychanie, łatwo się można poślizgnąć na niej.
 • Zawsze w przychodni w fartuchu białym, zęby tak leczy, by nie bolały.
 • Jest od pomarańczy mniejsza, bardziej żółta i kwaśniejsza. Pod jej skórą mieści się mnóstwo witaminy C.
 • Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia.
 • Noszę biały czepek i biały fartuszek, żebyś był zdrowy, czasem ukłuć muszę.

Część IV – ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu.
Wręczenie nagród, dyplomów oraz drobnych upominków dla uczestników konkursu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: