ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY DZIECKA 5-6 LETNIEGO

 

…………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ

2p 1p 0p 2p 1p 0p

Komunikowanie się

           
Stara się mówić poprawnie            
W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach            
Słucha opowiadań, baśni            
Układa krótkie zdania na określony temat            
Dzieli zdania na wyrazy            
Dzieli wyrazy na sylaby            
Wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej            
Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków            
Potrafi uważnie patrzeć, zapamiętuje to, co jest przedstawione na obrazkach            
Potrafi określić kierunki, oraz miejsca na kartce papieru            
Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową            

UMIEJĘTNOIŚCI SPOŁECZNE, WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE

           
Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią            
Grzecznie zwraca się do innych            
Przestrzega reguł obowiązujących w grupie            
Umie się przedstawić, podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania            
Umie poprawnie umyć się i wytrzeć            
Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków            
Samodzielnie rozbiera się i ubiera            
Dba o swoje rzeczy i nie naraża ich na zgubienie
Wymienia imiona i nazwiska osób z najbliższej rodziny
Zna nazwę miejscowości, w której mieszka
Wie, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa
Rozpoznaje godło i flagę państwową

ROZUMIENIE I POSZANOWANIE PRZYRODY

           
Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych            
Zna warunki potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrosty roślin            
Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku            
Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia            
Jest sprawne fizyczne, prawidłowo rzuca i chwyta piłkę, poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne            
Uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach i grach            
Potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia            
Wie, gdzie może otrzymać pomoc            
Orientuje się bezpiecznym poruszaniu się po drogach            
Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku            
Wie, jak unikać niebezpieczeństw wynikających z pogody            
EDUKACJA MATEMATYCZNA, CZYNNOŚCI INTELEKTUALNE            
Liczy obiekty            
Wyznacza wynik dodawania i odejmowania na konkretach            
Ustala równoliczność dwóch zbiorów            
Posługuje się liczebnikami porządkowymi            
Rozróżnia stronę lewą i prawą            
Określa położenie przedmiotów względem siebie            
Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia- krokami, stopa za stopą            
Zna stałe następstwa czasowe- dzień i noc, pory roku, miesiące            
Grupuje obiekty i klasyfikuje je            
Łączy przyczynę ze skutkiem i przewiduje, co może się zdarzyć            

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ           
Właściwie zachowuje się na uroczystościach, w kinie, teatrze            
Bierze udział w zabawach parateatralnych            
Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru            
Dostrzega zmianę dynamiki, tempa i wysokości dźwięku            
W skupieniu słucha muzyki, w tym także poważnej            
Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu- kształt, barwa, w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych            
Prawidłowo posługuje się nożyczkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: